О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

Номер…………………….. ………… Година 2009 ……………………Град Стара Загора

Старозагорският административен съд………………………………… първи състав На дванадесети февруари ...……..…………………...… Година две хиляди и девета  В закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                Председател: П.П.                                                                             

 

  Разгледа докладваното от ………………….……………съдията П.  П.

  Административно дело номер 76 по описа за две хиляди и девета година:

 

Производството е по чл.145 и сл. от Административно процесуалния кодекс /АПК/, образувано по жалба на “Селин” ООД гр. Казанлък против писмо изх.№61-01-568/07.01.2009г. на кмета на Община Казанлък, съдържащо отказ за сключване на анекс за изменение на договор №Д08-65/31.10.2007г. сключен с жалбоподателя.

 

В жалбата до съда се претендира незаконосъобразност на така постановения отказ, основана на неизпълнение на решение на Общински съвет Казанлък от страна на кмета на Община Казанлък.

 

Видно от данните по представената преписка, на 31.10.2007г. е сключен договор за покупко-продажба на общински имот чрез конкурс по реда на гл.VІ от Наредба №15 на Община Казанлък, с който жалбоподателя “Селин” ООД гр.Казанлък е придобил правото на собственост върху недвижим имот в гр.Казанлък. С решение №109/15.12.2008г. на Общински съвет Казанлък, прието на основание чл.чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, във вр. с чл.21, ал.1, т.24 с.з. е задължен кмета на Община Казанлък да сключи анекс към договора от 31.10.2007г. със “Селин” ООД, с визиране на конкретния му текст. С оспореното пред съда писмо кмета на Община Казанлък уведомява Общински съвет Казанлък и “Селин” ООД гр.Казанлък, че възникналото облигационно правоотношение може да бъде изменено от страните по него, и той като такава не желае исканото изменение.  

 

При установеното по делото съдът намира жалбата за недопустима, тъй като атакуваното пред съда писмо не е индивидуален административен акт, подлежащ на оспорване. С него не се вменяват задължения за граждани или организация по смисъла на чл.21, ал.1 АПК, а се упражняват права, основани на възникнали и съществуващи договорни отношения между страните по сключен договор за покупко-продажба на недвижим имот, след проведена конкурсна процедура – Община Казанлък и “Селин” ООД гр.Казанлък. В конкретния случай кмета на Община Казанлък, в качеството му на страна по вече сключения договор е отказал анексирането му със съдържанието искано от жалбоподателя. Искането в жалбата е за недопустима намеса на административния съд за формиране на волята на една от страните в създадени договорни правоотношения относно изменението им. Не води до друг извод решението на Общински съвет Казанлък, на което се основава жалбата, тъй като същото не въвежда задължение за издаване на административен акт, подлежащ на обжалване пред съд, а касае Формирането и изявяването на волята на една от страните по сключен договор.  От момента на приключване на конкурсната процедура, предхождаща сключването на договора искания от жалбоподателя контрол е недопустим. Като недопустима при липса на предмет на обжалване жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.159, ал.1, т.1 от Административнопроцесуалния кодекс съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалбата на “Селин” ООД гр.Казанлък, със седалище и адрес на управление ул.”Чудомир” №3, ап.3, представлявано от Х.М.С. против писмо изх.№61-01-568/07.01.2009 г. на кмета на Община Казанлък като недопустима.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№76/2009г. по описа на Старозагорския административен съд.

 

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ :