О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

                    

                             40        12.02.2009г.      град Стара Загора

 

 

Старозагорският административен съд, VІІ състав, в закрито заседание на дванадесети февруари през две хиляди и девета година, в състав:

 

                                            

СЪДИЯ: Р.Т.

       

 

 при секретар                                                                                                       и с участието

 на прокурора                                                                                                      като разгледа

 докладваното от съдия   Р. Т.   административно дело № 79 по описа за

 2009г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

            Производството е по реда на чл. 60, ал.4 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

 

Образувано е по оспорване, обективирано в жалба на “Експрес” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. “Железник” ул. “Сърнена гора” № 5, представлявано от Т. И..Ж. в качеството му на управител, подадена чрез адв. Г. Г., против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Заповед № РД № 25 – 321/ 02.02.2009г., изм. и доп. със Заповед № РД 25 – 342/ 04.02.2009г. на Кмета на община Стара Загора. В жалбата се съдържат доводи за незаконосъобразност на разпореденото предварително изпълнение, обосновани с липсата на нормативно регламентираните предпоставки по чл.60, ал.1 от АПК за неговото допускане. Жалбоподателят излага съображения, че от изпълнението на административните актове преди влизането им в сила дружеството би претърпяло значителни и трудно поправими вреди поради обстоятелството, че отстраняването на превозвача от пазара на транспортните услуги в условията на висящи съдебни процеси по обжалване на постановени в хода на конкурсната процедура актове /подробно посочени в жалбата/, при евентуалната отмяна на Заповед № РД № 25 – 321/ 02.02.2009г. и Заповед № РД 25 – 342/ 04.02.2009г. на Кмета на община Стара Загора, за “Експрес” ООД – гр. Стара Загора би било изключително трудно и дори невъзможно да продължи дейността си като превозвач. Направено е искане за отмяна на допуснатото предварително изпълнение.

Като прецени доводите на оспорващия и представените по делото документи, съдържащи се в административната преписка по издаването на Заповед № РД – 25 – 321/ 02.02.2009г., изм. и доп. със Заповед № РД – 25 – 342/ 04.02.2009г. на Кмета на община Стара Загора и приложените към жалбата такива, съдът намира, че искането е процесуално недопустимо поради липса на правен интерес, по следните съображения:

           

Със Заповед № РД № 25 – 321/ 02.02.2009г. на Кмета на община Стара Загора, на основание чл.26, ал.1 от Наредба №2/ 15.03.2002г. на МТС за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили и Протокол на Комисията за провеждане на конкурса, назначена със Заповед № 3199/ 20.12.2008г. на Кмета на община Стара Загора, е обявен кандидатът, класиран в проведения конкурс с предмет: “Възлагане на превоз на пътници по линиите на Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми”  по предварително утвърдени маршрутни разписания – квота на община Стара Загора и е определен класирания участник /”Автобусни превози” ООД – гр. Стара Загора/ за изпълнител по договора за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от І-ва и ІІ-ра група. Със същата заповед на основание чл.25 от Наредба № 2/2002г. на МТС вторият кандидат – Консорциум “Августа Траяна” не е допуснат до участие. Със Заповед № РД – 25 – 342/ 04.02.2009г. на Кмета на община Стара Загора, на основание чл.62, ал.1 и ал.2 и чл.60, ал.2 от АПК, Заповед № РД – 25 – 321/ 02.02.2009г. е изменена и допълнена в т.ч. с разпореждане на допускане на предварително изпълнение, на основание чл.60, ал.1 от АПК. От фактическа страна допуснатото предварително изпълнение е обосновано с опасността от криза от прекратяване на транспортните услуги в общината поради изтичане срока на договорите с превозвачите, обслужващи линиите от Общинската, Областната и Републиканската транспортна схеми –квота на община Стара Загора.

От представения по делото Протокол от работата на назначената със Заповед № 3199/ 20.12.2008г. Комисия за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Общинската, Областната и Републиканската транспортна схеми, е видно, че документи за участие в конкурса са подали Консорциум “Августа Траяна” и “Автобусни превози” ООД. От приложения към жалбата Договор за обединяване на търговци /Консорциум/ от 06.12.2005г. и Допълнително споразумение към него от 19.11.2008г. е видно, че консорциумът е създаден на основание чл. 275 от ТЗ като обединение от еднолични търговци и търговски дружества за осъществяване на съвместна транспортна дейност – обществен превоз на пътници на територията на РБългария, в т.ч. и за участие в конкурсни процедури за възлагане на обществен превоз. Съгласно чл.276 от ТЗ за консорциума се прилагат правилата за гражданско дружество или за дружеството, във формата на която е организиран консорциумът. В случая от анализа на представените по делото Дружествен договор и Допълнително споразумение към него се установява, че Консорциум “Августа Траяна” е създаден като гражданско дружество по см. на  чл. 357 от ЗЗД. Доколкото с дружествения договор съдружниците обединяват дейността си за постигане на обща стопанска цел,  дружеството е форма на обединение, с което не се създава нов правен субект различен от търговците, които са се обединили т.е гражданското дружество не е персонифицирано; не е юридическо лице; не е обособено като корпоративна структура с отделно имуществено единство и органи, а носители на правата и задълженията са отделните съдружници.

В случая офертата за участие в конкурсната процедура е подадена от Консорциум “Августа Траяна”, кандидатстващ за автобусни линии от І група, като  всеки един от съдружниците участва в общата оферта с определен брой автобуси. Посочената по-горе правна характеристика на гражданското дружество не води до извода, че всеки един от заявилите с общата оферта участие съдружници е активно легитимиран да оспорва по съдебен ред разпореждането за допуснато предварително изпълнение на акта, с който е обявено класирането и определен изпълнителят по договора за възлагане обществен превоз на пътници. След като офертата за участие в проведения конкурс е подадена от Консорциум “Августа Траяна”, жалбата срещу подлежащите на оспорване актове постановявани в хода на процедурата, следва да бъде подадена или от всички участващи в консорциума съдружници – от името и за сметка на консорциума, или да бъде упълномощен един /или няколко/ от тях да извършват правни действия и да представляват съдружниците в консорциума в т.ч да подават жалби пред съд.

В случая оспорването е направено от един от съдружниците в Консорциум “Августа Траяна” – “Експрес” ООД – гр. Стара Загора, без да е налице надлежно упълномощаване от останалите съдружници в консорциума за извършване на такива действия. Нещо повече – и от легитимиращата, и от обстоятелствената част на жалбата е видно, че жалбата е подадена от името на дружеството – като търговец и превозвач, а не от името на съдружниците в Консорциума участващ в процедурата. Правния интерес е обоснован с обстоятелството, че “Експрес “ ООД е лицензиран превозвач по см. на чл.19 от Закона за автомобилните превози, притежаващ валиден лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на РБългария, както и че същият е участник в конкурсната процедура за възлагане превоз на пътници, открита със Заповед № 2628/ 14.10.2008г. на Кмета на община Стара Загора, в качеството си на съдружник в Консорциум “Августа Траяна”. Качеството съдружник в участващо в конкурсната процедура гражданско дружество не води до възникване за “Експрес” ООД – гр. Стара Загора на самостоятелно право на жалба по отношение на акт, засягащ /нарушаващ или застрашаващ/ неговата правна сфера като търговец и превозвач. Такова самостоятелно право на оспорване на актовете на възложителя би имало в случай, че освен като съдружник в Консорциума дружеството е участвало в конкурсната процедура и самостоятелно – от свое име и за своя сметка. А от представения по делото Протокол от работата на конкурсната комисия е видно, че подалите оферти кандидати са единствено Консорциум “Августа Траяна” и “Автобусни превози” ООД.

Наличието на евентуално засягане /нарушаване или застрашаване/ на права на дружеството-превозвач вследствие на засягането правата на участващият в процедурата Консорциум не обосновава пряк и непосредствен интерес за “Експрес” ООД от оспорването на допуснатото предварително изпълнение. След като дружеството не участва самостоятелно, а като съдружник в Консорциума, правно релевантният интерес е общият интерес на всички съдружници  и само при наличие на заявено по съответния ред засягане на този общ интерес чрез подаване на жалба от всички съдружници или от съдружника, овластен по съответния ред с представителна власт да действа от името и за сметка на съдружниците в консорциума, може да бъде обоснована активната процесуална легитимация.

Съдът намира, че за “Експрес” ООД – гр. Стара Загора не е налице правен интерес от оспорването на допуснатото предварително изпълнение и на още едно основание. 

В изпълнение на съдебно разпореждане от 10.02.2009г. и след представяне на  изисканата пълна административна преписка по издаване на Заповед № РД – 25 – 321/ 02.02.2009г. и Заповед № РД – 25 – 342/ 04.02.2009г. на Кмета на община Стара Загора съдът констатира, че е сключен договор № 184/ 06.02.2009г. за възлагане извършването на транспортното обслужване на населението по автобусни линии от І-ва и ІІ-ра група съгласно утвърдени маршрутни разписания /които автобусни линии са били предмет на проведения конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен превоз/. Договорът е сключен с кандидата, класиран на първо място в проведената процедура и определен за изпълнител по договора за превоз съгласно Заповед № РД – 25 – 321 / 02.02.2009г. на Кмета на община Стара Загора. По своята същност сключването на договора съставлява действието по изпълнение на Заповед № РД – 25 – 321/ 02.02.2009г., изм. и доп. със Заповед № РД – 25 – 342/ 04.02.2009г.  на Кмета на община Стара Загора. Следователно с реализирането на правните последици на посочените административни актове е осъществено разпореденото от административния орган предварително изпълнение и за жалбоподателя липсва правен интерес от неговото оспорване. Договорът за възлагане извършването на транспортни услуги е сключен на 05.02.2009г. т.е преди датата на подаване на жалбата /заведена под № 608/ 09.02.2009г./ и съответно преди образуването на настоящото съдебно производство.  

Действително разпоредбата на чл. 60, ал.6 от АПК предвижда, че при отмяна на предварителното изпълнение, административният орган е длъжен да възстанови положението, съществуващо преди изпълнението. В случая обаче, с оглед спецификата на действията, чрез които се реализира допуснатото предварително изпълнение на  Заповед № РД – 25 – 321/ 02.02.2009г., изм. и доп със Заповед № РД – 25 – 342/ 04.02.2009г.  на Кмета на община Стара Загора - сключване на договор за възлагане превоз на пътници и доколкото този договор не подлежи на разваляне/ отмяна/ унищожаване/ по административен ред, съдът намира, че за жалбоподателя няма правен интерес от търсената защита в производството по чл.60, ал.4 и сл. от АПК. Дори и при отмяна на допуснатото предварително изпълнение органът не би могъл да възстанови едностранно по административен ред правното положение, съществувало преди изпълнението, с оглед наличието на възникнали гражданскоправни отношения. Тази защита на първо място е приложима тогава, когато изпълнението на административния акт се изразява в изпълнение на задължение за фактически действия респ. на задължение за въздържане от такива действия. В този случай е възможно при отмяна на допуснатото предварително изпълнение да бъде възстановено съществуващото преди изпълнението фактическо положение. Защитата по чл.60, ал.4 и сл. от АПК е приложима и в случая, когато изпълнението се осъществява чрез правни действия, изразяващи се в едностранни волеизявления – тогава възстановяването на съществувалото правно положение е възможно с тяхното оттегляне. Но когато изпълнението се реализира чрез две насрещни  гражданскоправни волеизявления /както е в случая, доколкото административният орган при сключване на договор действа като частноправен субект/, заличаването на възникналите гражданскоправни отношения не би могло да стане нито едностранно /освен в предвидените по договора случаи/, нито по административен ред. 

Неоснователен е доводът на жалбоподателя, че при невъзможност за отмяна на допуснатото предварително изпълнение при наличието на реализирано изпълнение чрез сключен договор,  търсената защита с  оспорването по съдебен ред законосъобразността на Заповед № РД – 25 – 321/ 02.02.2009г. и Заповед № РД – 25 – 342/ 04.02.2009г.  на Кмета на община Стара Загора би била безпредметна. Ако административните актове бъдат отменени като незаконосъобразни, предварителното им изпълнение няма да лиши от смисъл тяхното обжалване и защитата, която се търси на правата по спорното административно правоотношение в съдебно-административния процес. Доколкото в случая гражданскоправните последици възникват от смесен фактически състав,  елементите на който включват обжалваните заповеди на Кмета на община Стара Загора, при евентуална отмяна на същите, ще може да се търси защити на правата по общия исков ред.

 

По изложените съображения съдът намира, че искането за отмяна на допуснатото предварително изпълнение е направено от лице без правен интерес, поради което следва да бъде оставено без разглеждане, като процесуално недопустимо.

 

Водим от горните мотиви, съдът

 

 

 

                                   О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на “Експрес” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. “Железник” ул. “Сърнена гора” № 5, представлявано от Т. И. Ж. в качеството му на управител,  за отмяна на допуснатото предварително изпълнение на Заповед № РД – 25 – 321/ 02.02.2009г., изм. и доп. със Заповед № РД – 25 – 342/ 04.02.2009г.  на Кмета на община Стара Загора, като недопустимо.

           

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  

 

 

                                              

                                                                       СЪДИЯ: