О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

                    

    № 75   23.03.2009г.     град Стара Загора

 

Старозагорският административен съд, VІІ състав, в закрито заседание на двадесет и трети март  две хиляди и девета година, в състав:

 

                                            

СЪДИЯ: Р.Т.

       

 

при секретар                                                                                                   и с участието

на прокурора                                                                                                   като разгледа

докладваното от съдия    Р. Т.   административно дело № 89 по описа

за 2009г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

Производството е по реда на чл.203 и сл. от Административно процесуалния кодекс /АПК/.

Образувано по искова молба, подадена от М.Г.Х., изтърпяващ наказание „доживотен затвор без замяна” в Затвора – Стара Загора, с която е предявен иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Министерство на правосъдието – гр. София, за обезщетение за претърпени неимуществени вреди.

При извършената проверка на редовността на исковата молба е установено, че същата не отговаря на изискванията на на чл.127, ал.1, т.4 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК. С оглед констатираните нередовности с разпореждане на съдията-докладчик по делото от 25.02.2009г., исковата молба е оставена без движение, като на ищеца е дадена възможност в 7-дневен срок от получаване на съобщението да отстрани с писмена молба посочените в обстоятелствената част на разпореждането нередовности, като конкретизира в какво се изразяват твърдяните незаконосъобразни бездействия, като посочи неизпълнение на кои нормативно установени задължения претендира че са налице и от кои длъжностни лица – служители на администрацията на Затвора – гр. Стара Загора; каква точно кореспонденция на ищеца не е била изпращана, с посочване за всеки един от случаите на твърдяно неизпращане на вида на кореспонденцията, нейния адресат и датата, на която е отказано изпращането в рамките на периода, за който се претендира обезщетението; в какво се изразяват претърпените вреди, като изложи конкретни факти и обстоятелства, на които се основава предявения иск и в какво конкретно се изразява твърдяното “нечовешко и унизително отношение по см. на чл. 3 от ЕКПЧ.         Видно от върнатия отрязък от съобщението, препис от разпореждането с указанията на съда е получено на 09.03.2009г. лично от ищеца.  

            В законово установения срок, както и към датата на настоящото закрито съдебно заседание, ищецът не е изпълнил указанията за отстраняване на констатираните и посочените в разпореждането нередовности.

Липсата на направена конкретизация съгласно дадените указания със съдебно разпореждане от 25.02.2009г. поставя съда в невъзможост да определи както предмета на делото и съответно подлежащите на  установяване и доказване факти и обстоятелства, включени в предмета на доказване, така и да направи преценка досежно подведомствеността и подсъдността на спора и допустимостта на предявения иск.

Предвид изложеното съдът намира, че са налице предпоставките исковата молба да бъде върната, а производството по делото – прекратено.

Водим от горните мотиви и на основание чл.129, ал.3 от ГПК във вр. с  чл.144 от АПК, съдът 

 

 

                                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ВРЪЩА исковата молба с приложенията към нея, подадена от М.Г.Х., изтърпяващ наказание „доживотен затвор без замяна” в Затвора – Стара Загора, с която е предявен иск по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Министерство на правосъдието – гр. София, за обезщетение за претърпени неимуществени вреди, поради неотстраняване на нередовностите в срок.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 89/ 2009г. по описа на Административен съд – Стара Загора.

           

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

 

 

                                              

                                                                       СЪДИЯ: