О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е  № 58

 

                

град Стара Загора,  11.03.2009г.   

 

 

Старозагорският административен съд, ІІІ състав, в закрито заседание на единадесети март две хиляди и девета година, в състав:

 

                                            

                         Административен съдия: Б.Т.

       

при участието на секретаря

и в присъствието на прокурора

като разгледа докладваното от съдия Б.Т. адм. дело № 90 по описа за 2008г.,  за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

 

         Производството е образувано по жалба, наименована “молба” от И.Ф.А. *** против експертно решение № 0601 от 20.02.2007г, издадено от обща  териториална експертна лекарска комисия /ТЕЛК/ при Многопрофилна болница за активно лечение “Проф.д-р Стоян Киркович” АД гр.Стара Загора.

         След извършена служебна проверка по допустимостта на жалбата, съдът намира, че спорът за законосъобразността на процесното експертно решение не е подведомствен на съда, предвид разпоредбата на чл.112, ал.1, т.3 от Закона за здравето и подадената жалба се явява процесуално недопустима по следните съображения:

По смисъла на чл.112, ал.1, т.2 от Закона за здравето не подлежат на пряко обжалване пред съд решенията на ТЕЛК. Тези индивидуални административни актове подлежат на обжалване пред Националната експертна лекарска комисия /НЕЛК/ и едва нейното решение подлежи на съдебен контрол и то от Административен съд София-град, на основание чл.112, ал.1,т.4 от Закона за здравето.

По изложените съображения Старозагорският административен съд   счита, че жалбата като подадена срещу индивидуален административен акт, който не подлежи на съдебно оспорване, е недопустима, поради което следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да се прекрати. На основание чл.130, ал.4 от АПК делото като преписка следва да се изпрати на компетентния административен орган – НЕЛК гр.София за произнасяне.

Водим от горните мотиви и на основание чл.159, т.1 от АПК и чл.130, ал.4 от АПК, съдът

 

 

 

  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Ф.А. *** против експертно решение № 0601 от 20.02.2007г, издадено от обща ТЕЛК при Многопрофилна болница за активно лечение “Проф.д-р Стоян Киркович” АД гр.Стара Загора, КАТО НЕДОПУСТИМА. 

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 90/ 2009г. по описа на Административен съд – Стара Загора.

         ИЗПРАЩА делото като преписка на НЕЛК гр.София по компетентност. 

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от  съобщаването на подателя и в същия срок от получаване на делото от НЕЛК гр.София.

 

 

 

                                     

                             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: