О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

Номер………………...……..…… Година  2009 ….…...………………Град Стара Загора

Старозагорският административен съд………….……….………..…… първи състав На четиринадесети март ……………………..….….……Година две хиляди и девета  В закрито заседание в следния състав:

 

                                                                              Председател: П.П.                                                                               

 

Секретар ……………………………………..…..………..……………………………………

  Разгледа докладваното от ……..……………….……. съдията П.  П.

  Административно дело номер 94 по описа за две хиляди и девета година:

 

Производството по делото е по чл.88, ал.3 от Административно- процесуалния кодекс /АПК/, във вр. с чл.118, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, образувано по жалбата на “Енергоремонт – Гълъбово” АД гр.Гълъбово, против Решение №2/26.01.2009г. на директора на ТП на НОИ Стара Загора.

 

С решението си директора на ТП на НОИ Стара Загора на основание чл.117, ал.2 КСО, във вр. с чл.88, ал.1, т.2 АПК е оставил без разглеждане жалба вх.№23/70-00-953 от 29.12.2008г. на “Енергоремонт – Гълъбово” АС гр.Гълъбово, против разпореждане №1227/21.11.2008г. на началник отдел администрация “КПК” при ТП на НОИ  - Стара Загора като процесуално недопустима поради просрочие, като е прекратил производството по оспорване на разпореждането.

 

Жалбоподателят счита за незаконосъобразно решението, излагайки съображения за подаване на жалбата му против разпореждането в срок.

 

Жалбата е подадена в срок, от адресата на оспорения акт при което се явява допустима. Разгледана по същество тя е неоснователна.

 

За да остави подадената жалба против разпореждане №1227/21.11.2008г. на началник отдел администрация “КПК” при ТП на НОИ  - Стара Загора като процесуално недопустима, директорът на ТП на НОИ Стара Загора е приел, че същата е просрочена, тъй като жалбоподателят е уведомен за издаденото разпореждане на 24.11.2008г. – обратна разписка №2202, правото на жалба е следвало да бъде упражнено в 14-дневен срок или най-късно до 08.12.2008г. По делото е представена посочената обратна разписка със стикер/баркод/ №8600000257555, на която е отбелязано получаването на РА -1227. Твърдяното от жалбоподателя, че на тази дата е получил писмо, във връзка с взаимоотношения, различни от разпореждане №1227/21.11.2008г., а самото разпореждане е получил на 09.12.2008г., с обратна разписка  с баркод 8600000271769, не намира опора в доказателствата по делото. От представената извадка от негова книга за кореспонденция се установява, че на 24.11.2008г. е получил писмо или обратна разписка под №257555/21.11.2008г. от РУСО Стара Загора. На този номер отговаря цитираната в оспореното решение обратна разписка с №2202, съдържаща посочване номера на разпореждането на началник отдел “КПК”. В книгата за кореспонденция на дата 09.12.2008г. под №271769/08.12.2008г. е записано писмо или обратна разписка също с подател РУСО Стара Загора.  Обратната разписка е представена по делото, същата е под №753, като по извадката за изпратени препоръчани писма на ответника по жалбата, на нея съответства изходяща кореспонденция 48 и ЕГН ******. по делото е представено писмото с изх.№48/05.12.2008г., същото е отправено до жалбоподателя и лицето Т. Ж., като не касае разпореждане №1227/21.11.2008г. на началник отдел администрация “КПК” при ТП на НОИ  - Стара Загора. Това се потвърждава и от факта че в извадката за изпратени препоръчани писма на ответника по жалбата под №48 фигурира и пратката до лицето Желев, като посочените шест цифри са от неговия ЕГН. При така установеното е несъстоятелно твърдяното в жалбата, че разпореждането на началник отдел “КПК” при ТП на НОИ е получено с тази обратна разписка на 09.12.2008г. Установи се от представените доказателства, че същото е получено на 24.11.2008г., като в жалбата не сочи какво е съдържанието на получената “друга” кореспонденция на тази дата. При положение, че против разпореждането е подадена жалба на 23.12.2008г., то същата  е била просрочена и законосъобразно е оставена без разглеждане от директора на ТП на НОИ Стара Загора с оспореното негово решение.

 

С оглед гореизложеното съдът намира, че оспореното решение е законосъобразно, оспорването му се явява неоснователно и като такава следва да бъде отхвърлено.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.88, ал.3 АПК административният съд

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

ОТХВЪРЛЯ оспорването на Решение №2/26.01.2009г. на директора на ТП на НОИ Стара Загора от “Енергоремонт – Гълъбово” гр.Гълъбово, представлявано от П.К. П.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ :