О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

                    

192    25.06.2009г.      град Стара Загора

 

 

Старозагорският административен съд, ІV състав, в закрито заседание на двадесет и пети юни две хиляди и девета година, в състав:

 

                                                                                 СЪДИЯ: Г.Д.

                                                                                   

като разгледа докладваното от съдия Г.Д. административно дело № 110 по описа за 2009г., за да се произнесе, съобрази следното:  

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл.45, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.

Образувано е по жалба на кмета на община Казанлък, против т.ІV от Решение № 134/ 30.01.2009г. на Общински съвет – Казанлък, взето по протокол № 9 от заседание на общинския съвет проведено на 30.01.2009г., в частта относно определения предмет на дейност на създадената комисия за упражняване на текущ и последващ контрол върху актовете и договорите, издадени или сключени от органите на местната изпълнителна власт и по – конкретно в частта, с която са определени правомощия на тази комисия да упражнява текущ и последващ контрол върху актовете /заповеди, сключени договори/ при възлагането на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и правилника за неговото прилагане, и наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

В жалбата са изложени съображения за незаконосъобразност на приетото решение от общинския съвет, в оспорената му част, като по същество твърденията са за материална незаконосъобразност на оспорения акт, поради липсата на нормативно установени правомощия на ОбС да осъществява контрол върху актовете на кмета на общината, издавани в производство по възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП и наредбата за малки обществени поръчки. В съдебно заседание жалбоподателят, чрез процесуалния си представител по делото, поддържа жалбата. Моли Решение № 134/ 30.01.2009г. на ОбС – Казанлък, в оспорената му част, да бъде отменено.

Ответникът по жалбата – Общински съвет Казанлък, чрез пълномощника си по делото адв.Енчева, оспорва жалбата като неоснователна, за което излага съображения в съдебно заседание.

Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното от фактическа страна.

С Решение № 134, т.ІV по протокол № 9 от проведено заседание на 30.01.2009г., Общински съвет Казанлък е изменил Решение № 3 от 15.07.2008г., като е допълнена т.2 от посоченото решение. Допълнението се изразява в създаване на комисия за упражняване на текущ и последващ контрол върху актовете и договорите, издадени или сключени от органите на местната изпълнителна власт и определяне предмета на дейност на тази комисия. В мотивите към решението необходимостта от създаването на такава постоянна комисия се обосновава с осъществяване задължението на Общинския съвет по чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА и чл.46, ал.1, т.3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет. Видно от обстоятелствената част и петитума на подадената жалба до съда, предмет на настоящото съдебно-административно производство е законосъобразността на решение №   № 134/ 30.01.2009г. на ОбС – Казанлък, в частта му относно определеното правомощие на новосъздадената постоянна комисия да упражнява текущ и последващ контрол върху актовете /заповеди, сключени договори/ при възлагането на обществени поръчки по ЗОП, ППЗОП и НВМОП.  

При така установената по делото фактическа обстановка съдът намира, че жалбата на кмета на община Казанлък против Решение № 134/ 30.01.2009г. на ОбС – Казанлък, в оспорената му част, е процесуално недопустима, по следните съображения: 

Действително разпоредбата на чл. 45, ал.5 от ЗМСМА предвижда  възможност кметът на общината да оспори  законосъобразността на актовете на общинския съвет. Правото на жалба възниква и може да бъде упражнено при наличието на определени процесуални предпоставки, които обуславят и процесуалната допустимост на съдебното производство. Една от тези процесуални предпоставки, по аргумент от разпоредбата на чл.159, т.1 от АПК, е наличието на акт, подлежащ на съдебно оспорване. А това са административни актове /индивидуални, общи и подзаконови нормативни/, доколкото не са изключени от приложното поле на действие на АПК, респ. с изрична нормативна разпоредба по отношение на тях не е установено изключение от общия принцип за съдебен контрол за законосъобразност на административната дейност и на постановяваните в хода на нейното осъществяване актове.

В случая решението на Общински съвет – Казанлък, в обжалваната му част,  безспорно не представлява общ административен или подзаконов нормативен акт. По своята правна същност оспореното решение не притежава белезите и на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК. С оглед насочеността на правния ефект на разпоредените с решението последици то има характер на вътрешнослужебен /организационен/ акт. Обективираното в обжалваното решение волеизявление на Общински съвет – Стара Загора не е направено в качеството му на административен орган по см. на §1, т.1 от ДР на АПК и при упражняване на властнически правомощия в сферата на изпълнителната дейност на държавата. Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.1, т.1 ЗМСМА общинският съвет създава комисии и избира техните членове. Създаването на комисии, определянето на числения им състав, задачите и срока на работа, е суверенно право, упражняването на което е предоставено на волята и преценката на самия общински съвет. При решаване на  въпросите свързани с организацията на дейността на тези помощни комисии, в т.ч. и определяне на конкретните им задачи, общинският съвет разполага с оперативна самостоятелност да избере такъв вариант, който ще осигури оптимално и ефективно осъществяване на общите му функции на управление на съответната община. Следователно тази преценка на общинският съвет е по целесъобразност и не подлежи на съдебен контрол за законосъобразност.  С решенията по чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА не се създават права и задължения и не се накърняват субективни права и/или законни интереси на трети физически или юридически лица. С оглед характера и съдържанието на волеизявлението, обективирано в оспорената част от т.ІV на решение № 134/ 30.01.2009г., с него се пораждат права и задължения единствено за общинските съветници, включени в състава на създадената комисия за упражняване на текущ и последващ контрол върху актовете и договорите, издадени или сключени от органите на местната изпълнителна власт. Доколкото Решение № 134/ 30.01.2009г., в оспорената му част, представлява вътрешнослужебен акт, по отношение на който нормите на АПК в т.ч. разпоредбите на дял ІІІ, глава Х не намират приложение, по аргумент от чл.2, ал.2, т.3 и чл.128 от АПК същото не подлежи на оспорване по съдебен ред.

Предвид изложеното съдът намира, че жалбата на Кмета на община Казанлък като подадена против акт, който не подлежи на съдебно обжалване по реда на АПК, е процесуално недопустима, поради което протоколно определение от 27.05.2009г. за даване ход по същество на делото ще следва да се отмени, жалбата да се да остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Водим от горните мотиви и на основание чл.159, т.1 от АПК, Старозагорският административен съд

 

    О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТМЕНЯ протоколното си определение от 27.05.2009год. за даване ход на делото по същество.

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на кмета на Община Казанлък против Решение № 134 по Протокол № 9 от проведено на 30.01.2009г. заседание на Общински съвет – Казанлък, в оспорената му част по т.ІV, като недопустима. 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 110/ 2009г. по описа на Административен съд – Стара Загора.

 

 Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

 

 

                                                                      

 

                                                                                              СЪДИЯ: