О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 74

 

гр.Стара Загора, 23.03.2009г

 

                  Старозагорският административен съд, в закрито заседание на двадесет и трети март през две хиляди и девета година, трети състав:

 

 

                                        Административен съдия: Б.Т.

 

 

при участието на секретаря......................................................, като разгледа адм.д. № 114 по описа за 2009 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по жалба от М.Г.Х.,*** Загора, против устен административен акт, с който на 20.02.2009г в 8.30ч в сградата на съда служител на “Съдебна охрана” му разпоредил да стои с облечено върху него мокро дебело зимно яке, за периода до 9.30ч.

Като е счел, че жалбата е нередовна, съдът е оставил без движение производството на основани ечл.158, ал.1 във връзка с чл.150, ал.1, т.5 и чл.151, т.3 и 4 от АПК.  На подателя е даден 7-дневен срок от съобщаването да посочи издателя на оспорения административен акт, да внесе държавна такса и да представи препис от жалбата за ответника.

Съобщението за указанията е получено на 09.03.2009г лично от жалбоподателя. В дадения 7-дневен срок посочените нередовности не са отстранени.

Поради това съдът счита, че не са изпълнени указанията му и следва да прекрати производството като остави без разглеждане подадената жалба.

По тези съображения и на основание чл.158, ал.3 вр.чл.151, т.3 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Х.,*** Загора, против устен административен акт, с който на 20.02.2009г в 8.30ч в сградата на съда служител на “Съдебна охрана” му разпоредил да стои с облечено върху него мокро дебело зимно яке, за периода до 9.30ч, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 114/2009г по описа на Административен съд Стара Загора.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.

 

                                       

                                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: