ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер VІ-                                     09.03.2009г.                          гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИ               АДМИНИСТРАТИВЕН                             СЪД                                           шести състав

На девети март                                                     две хиляди и девета година

В закрито заседание, в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Д.

 

Като разгледа докладваното от  съдия Д.Д.

Административно  дело  №116 по описа за 2009г.,

За да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 128 и сл. от АПК, образувано по жалба на К.Р.З., чрез процесуалния му представител адвокат Иванов и със съдебен адрес гр. София, Търговски дом кутия 267, против заповед №АЗ-3617/11.07.2008г. на ИД Директор на Национална служба “Полиция” при Министерство на вътрешните работи, с която му е наложено наказание “дисциплинарно уволнение”. Жалбоподателя е бивш служител, категория “Е”, полицай ІІ степен в “Пътен контрол” на група “ООР и ПК” от сектор “ООРП” към РУ на МВР гр. Казанлък.

         Жалбата е предявена пред Административен съд София – град, който с протоколно определение от открито съдебно заседание, проведено на 15.10.2008г. е конституирал като ответник Директора на Областна дирекция на МВР Стара Загора и е заличил като ответник по делото Министъра на вътрешните работи, с оглед на което е изпратил същото за разглеждане на административен съд Стара Загора.

         Настоящия състав на Административен съд Стара Загора намира, че делото не му е местно подсъдно, поради това, че ответник по оспорването не е Директора на ОД на МВР гр. Стара Загора.

         Оспорения административен акт е постановен на 11.07.2008г., а оспорването срещу него е предявено на 01.08.2008г. пред АС София град. На 05.08.2008г. са публикувани в Държавен вестник брой 69/2008г. разпоредбите на § 108, ал. 1 от ПЗР ЗИД ЗМВР. Според посочената норма  правоприемник на активите и пасивите на Национална служба "Полиция", чийто директор е автор на обжалваната заповед е Министерството на вътрешните работи, а министърът на вътрешните работи, по силата на ал. 2 на същия текст, е процесуален представител по висящи спорове на същата служба. Налице е изрично уреждане на въпроса за висящите спорове, както по отношение на пасивната легитимация на ответната страна, така и по въпроса за процесуалното й представителство. Поради това, съдът намира, че разпоредбата на чл. 153 ал.2 от АПК е неотносима. Тя се прилага в случаите, когато след издаване на административния акт органът бъде закрит, както е в настоящия  случай, но ако не е посочен негов правоприемник, който отрицателен факт не е  налице- §108 ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗМВР   изрично посочва правоприемника на Национална служба “Полиция”.

         Предвид изложеното съдът намира, че производството му е неподсъдно и решение, постановено при нарушение на правилата за конституиране на ответния административен орган ще бъде недопустимо.

         Предвид изложеното и на основание чл. 153 ал.3 от АПК, Административен съд Стара Загора

ОПРЕДЕЛИ

         ПОВДИГА пред Върховния административен съд спор за определяне на съда, компетентен да разгледа оспорването на заповед №АЗ-3617/11.07.2008г. на ИД Директор на НСП – МВР гр. София, оспорена от К.Р.З. ***, Търговски дом, кутия 267.

         Определението не подлежи на обжалване. Да се изпрати препис на процесуалните представители на страните – адвокат Иванов и Министъра на вътрешните работи. 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: