О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№ 114    от  30.04.2009г.  град Стара Загора

 

 

Старозагорският административен съд, ІV състав, в закрито заседание на тридесети април две хиляди и девета година, в състав:

 

                                            

СЪДИЯ: Г.Д.

       

при секретар

и с участието на прокурора

като разгледа докладваното от съдия Г. Д. административно дело № 121 по описа за 2009г.,  за да се произнесе, съобрази следното:                                                        

 

            Производството е по реда на глава Х, раздел ІV от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

            Образувано е по жалба на И.К.П. ***, против Заповед № 117/ 09.02.2009г. на кмета на община Казанлък. В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на оспорената заповед с искане за нейната отмяна.

С обжалваната Заповед № 117/ 09.02.2009г. на Кмета на община Казанлък, на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК, е спряно образуваното административно производство по реда на чл.192, ал.2 от ЗУТ за учредяване право на преминаване през чужд поземлен имот № 174 в кв.”Минерални бани” по плана на гр.Казанлък. От фактическа страна административният акт е мотивиран с образувано адм.дело № 201/ 2008г. по описа на Административен съд Стара Загора между  Община Казанлък и Областния управител на област Стара Загора, както и висящността на административно производство по изработването на ПУП относно имоти № 174 и № 182 в кв.”Минерални бани” гр.Казанлък, наличието на които препятствало възможността за произнасяне по направеното искане за учредяване право на преминаване.

От приложените по делото документи се установява, че административното производство по чл.192, ал.2 от ЗУТ е образувано по искане на И.К. Иванов, обективирано в заявления с вх.№ 94-И-328/ 28.10.2008г., вх.№ 94-И-328-1/ 05.01.2009 и вх.№ 94-И-328-2/ 19.01.2009г., с които жалбоподателят, в качеството си на собственик на имот № 182 в кв.”Минерални бани” по плана на гр.Казанлък, е поискал кметът на община Казанлък да издаде заповед, с която да му бъде учредено право на преминаване през имот № 174 в същия квартал. По делото са представени и нотариални актове №105, т.ІІІ,рег№3708, д.№460/05г. и № 163, том І, рег№ 1557, д.№141/ 2007г., легитимиращи И.К. Иванов като собственик на имот с пл.№ 182 в местност “Минерални бани” по плана на гр.Казанлък.  Видно от приложения Протокол № 04/ 19.03.2009г.на ОЕСУТ при Община Казанлък, е налице висящо административно производство по изработване на ПУП - ПЗ, в обхвата на който попада и имота на жалбоподателя.  Служебно известно на настоящия съдебен състав /като докладчик по адм.д.№ 201/ 2008г./  е обстоятелството, че производството по адм.д. № 201 по описа на Административан съд – Стара Загора за 2008г. е образувано по оспорване на Областния управител, протест на Районна прокуратура – Казанлък и жалба на Ердинч Садеттин Билен, против Решение на Общински съвет – Казанлък № 34/ 28.02.2008г. за продажба на 34 броя имоти, сред които и имот пл.№ 174 в кв.”Минерални бани” по плана на гр.Казанлък Производството по това дело е прекратено с определение № 427/ 19.12.2008г. поради оттегляне на оспорването от страна на Областния управител и РП – Казанлък, както и поради липса на правен интерес от страна на третия оспорващ – Ердинч Садеттин Билен. Против прекратителното определение е подадена частна жалба от Е.Билен, по която е образувано касационно производство пред ВАС, като съдебното заседание по адм.д. № 1106/ 2009г. по описа на ВАС е насрочено за 29.04.2009г.  

При така установената по делото фактическа обстановка съдът намира, че оспорената заповед е незаконосъобразна.

Съгласно разпоредбата на чл.54, ал.1, т.5 от АПК административният орган спира производството при наличието на образувано друго административно или съдебно производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване. В тези случаи спирането се постановява след представяне на удостоверение за наличие на образувано производство,  издадено от органа, пред който е образувано. За да е налице посоченото основание за спиране на административното производство, произнасянето на административния орган трябва да е обусловено от издадено от друг административен или съдебен орган решение.

В случая съдът намира, че такава връзка няма, доколкото съдебният акт, с който ще приключи производството по висящото съдебно-административно производство, относно законосъобразността на решението на ОбС-Казанлък за разпореждане с имоти – частна общинска собственост, както и актът /заповедта/ на кмета на община – Казанлък, с която ще бъде одобрен ПУП, не биха били от значение за преценката на административния орган относно наличието на материалноправните предпоставки, визирани в чл.192, ал.2 от ЗУТ за учредяване право на преминаване в полза на И.К. през имот № 174. И това е така, тъй като постановявайки административният акт по реда на  чл.192, ал.2 от ЗУТ кметът на общината действа в условията на обвързана компетентност и установявайки условията, предвидени в хипотезата на тази правна норма той е длъжен да учреди исканото право на преминаване през чужд имот. Преценката на административния орган не може да се основава на факта, че в бъдеще обслужващият имот може да е собственост на друго лице, а още по-малко, на обстоятелството, че ще бъде одобрен ПУП, предвиждащ изработване на улична регулация за осигуряване достъп до имот № 182 кв.”Минерални бани”. Още повече, че с приключване на производството по изработване на посочения ПУП заявителят вече няма да има интерес от учредяване право на преминаване. Административният орган следва да преценява основателността на искането за учредяване с административен акт на право на преминаване спрямо правно релевантните към момента на постъпване на искането факти и тази преценка не може да бъде повлияна от настъпването на бъдещи юридически факти.

            В този смисъл липсва преюдициалност на образуваното съдебно производство по адм.д.№ 201/ 2008г. по описа на Административен съд Стара Загора и на образуваното административно производство по изработване на ПУП, спрямо процесното производство по чл.192, ал.2 от ЗУТ и спирането на последното се явява без законова опора.

            С оглед на изложените съображения съдът намира, че оспорената Заповед № 117/ 09.02.2009г. е незаконосъобразна и като такава следва да бъде отменена, а преписката да се върне на Кмета на община Казанлък за разглеждане и произнасяне по същество.

            Водим от горното и на основание чл.200, ал.1 от АПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

            ОТМЕНЯ по жалба на И.К.П. ***/ 09.02.2009г. на Кмета на община Казанлък, с която е спряно образуваното административно производство по чл.192, ал.2 от ЗУТ за учредяване право на преминаване през чужд поземлен имот № 174 в кв.”Минерални бани” по плана на гр.Казанлък.

            ВРЪЩА преписката на Кмета на община Казанлък за произнасяне по същество по искането на И.К.П. за учредяване право на преминаване през чужд поземлен имот.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаване на страните, участващи в административното производство. 

 

                                                                                      СЪДИЯ: