О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е     № 60

 

                      12.03.2009г.     

                    град Стара Загора

 

 

Старозагорският административен съд, втори състав, в закрито заседание на дванадесети март през две хиляди и девета година, в състав:

 

                                           

СЪДИЯ: Р.Р.

       

          като разгледа, докладваното от съдия    Р. Р.,  административно дело  № 122 по описа за  2009г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

         Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

         Образувано е по жалба на М.Д.П. ***, против Разпореждане за отказ на публичен изпълнител при ТД на НАП – гр. Стара Загора за прекратяване на производството по изпълнително дело № 1278/2008г.       

Съдът намира, че подадената жалба е процесуално недопустима, по следните съображения:

С обжалваното Разпореждане изх. № 4184-2/24.02.2009г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – гр. Стара Загора, е отказано прекратяване на производството по отношение на публично вземане СД по ЗДДС № 2400 – 0999400/ 13.06.2008г. Съгласно разпоредбата на чл. 266, ал.1 от ДОПК действията на публичния изпълнител могат да се обжалват от длъжника и от третото задължено лице пред Изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания, съответно пред Териториалния директор на териториалната дирекция на НАП, а решението на административния орган, с което се произнася по жалбата, може да бъде оспорено по съдебен ред пред административния съд по местонахождението на публичния изпълнител /чл.268 от ДОПК/. В конкретния случай от данните по делото се установява, че разпореждането на публичния изпълнител, с което на жалбоподателя е отказано прекратяване на производството по отношение на публично вземане ДДС по СД № 2400 – 0999400/ 13.06.2008г., не е обжалвано пред Директора на ТД на НАП – гр. Стара Загора.

Разпоредбата на чл. 266, ал.1 от ДОПК е специална и изключва приложението на регламентираната в чл. 148 от АПК възможност за изборност на реда за оспорване. Ето защо съдът намира, че изчерпването на административния ред за обжалване е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на обжалването по съдебен ред и за осъществяване на съдебен контрол по отношение на актове от категорията на оспореното Разпореждане изх. № 4184-2/24.02.2009г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – гр. Стара Загора. С оглед на предвиденият задължителен административен контрол лицето не разполага с процесуална възможност директно да сезира съда с жалба против разпореждане, неподлежащо на пряко на съдебно оспорване.

Следователно оспореното разпореждане не подлежи на съдебен контрол за законосъобразност по реда на АПК, а разглеждането и произнасянето по жалбата е подведомствено на Директора на ТД на НАП – гр. Стара Загора. Подведомствеността е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на жалбата и на образуваното съдебно-административно производство, за която, по аргумент от чл. 130, ал.1 и ал.3 от АПК, съдът следи и служебно.

По изложените съображения съдът намира, че оспорването, като направено против административен акт, неподлежащ на пряко съдебно обжалване по реда на АПК, е недопустимо, поради което жалбата на М.П. против Разпореждане изх. № 4184-2/24.02.2009г. за отказ за прекратяване на производството, постановено от публичен изпълнител при ТД на НАП – гр. Стара Загора, следва да бъде оставена без разглеждане, а съдебното производство – прекратено. Доколкото разглеждането и произнасянето по подадената от М. П. жалба е подведомствено на Директора на ТД на НАП – гр. Стара Загора, жалбата следва да се изпрати на компетентния административен орган.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 159, т.1 и чл.130, ал.4 от АПК, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима, жалбата на М.Д.П. ***, против Разпореждане изх. № 4184-2/24.02.2009г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – гр. Стара Загора, с което е отказано прекратяване на производството по отношение на публично вземане СД по ЗДДС № 2400 – 0999400/13.06.2008г.

        

ПРЕКРАТЯВА производството по АД №122/2009г. по описа на Административен съд – Стара Загора.

 

ИЗПРАЩА по подведомственост на Директора на Териториална дирекция на Националната агенция за приходите подадената от М.Д.П. *** жалба против Разпореждане изх. № 4184-2/24.02.2009г.  за отказ за прекратяване на производството по отношение на публично вземане СД по ЗДДС № 2400 – 0999400/13.06.2008г., постановено от публичен изпълнител при ТД на НАП – гр. Стара Загора.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от  съобщаването му на страните.

 

                                     

                                                        СЪДИЯ: