О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е      62

 

                                  12.03.2009г.     

                            град Стара Загора

 

 

Старозагорският административен съд, втори състав, в закрито заседание на дванадесети март през две хиляди и девета година, в състав:

 

                                           

СЪДИЯ: Р.Р.

       

 

като разгледа, докладваното от съдия  Р. Р., АД №127 по описа за 2009г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                        

 

         Производството е по реда на чл. 60, ал.4 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по жалба, подадена от “Ес Джи Ес Консулт” ЕООД, със седалище а адрес на управление гр.Ст.Загора, ул.”Св.Патриарх Евтимий” №155, вх.А, ап.71, Булстат 123655717, представлявано от управителя Спиридон Георгиев Спиров, против разпореждане, обективирано в Заповед № РД-25-262/26.01.2009г. на Кмета на община Стара Загора, с което е допуснато предварително изпълнение на посочения административен акт. В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на разпореждането, като постановено при липса на нормативно установените предпоставки по чл.60, ал.1 от АПК и чл.193, ал.8 във вр. с чл.210, ал.1 от ЗУТ. Жалбоподателя обосновава, че заповедта не може да бъде издадена, тъй като собственик на имота вече е друго дружество, протокола на комисията по чл.210 от ЗУТ, с който е определена цената на учреденото право на прокарване, не е влязъл в сила, тъй като е обжалван и е предмет на висящо производство по АД №737/2008г. на Адм.съд Ст.Загора. На следващо място счита, че не са налице основанията на чл.60, ал.1 от АПК-липсват мотиви и доказателства, обосноваващи предварителното изпълнение на заповедта. С оглед на това прави искане за отмяна на разпореждането за предварително изпълнение на Заповед № РД-25-262/26.01.2009г. на Кмета на община Стара Загора.

         След като се запозна с документите, съдържащи се в приложената по делото по административна преписка по издаването на оспорената заповед и обсъди доводите на жалбоподателите, съдът намира са установено следното:

Заповед  № РД-25-262/26.01.2009г. на Кмета на община Стара Загора, видно от представената обратна разписка /известие за доставяне/, е получена от дружеството жалбоподател на 18.02.2009г. Доколкото жалбата е подадена в Община Ст.Загора Стара Загора на 23.02.2009г. т.е в първия присъствен ден следващ деня, в който изтича срока за обжалване на допуснатото предварително изпълнение на административния акт, оспорването е направено в срока по чл.60, ал.4 от АПК, от легитимирано лице и е процесуално допустимо.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

Със Заповед  № РД-25-262/26.01.2009г. на Кмета на община Стара Загора, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.193, ал.3 и чл.210, ал.5 от ЗУТ и чл.60 от АПК, е учредено на Община Ст.Загора право да прокара гравитачен колектор ф 500 HDPE в северната част на поземлен имот № 232003 с площ 10,022 дка, собственост на “Ес Джи Ес Консулт” ЕООД, от западната до източната му граница, землище на гр.Ст.Загора, с дължина 82 м, площ на сервитутната зона 446 кв.м.по кадастралната карта на град Стара Загора. Изложени са подробни мотиви, защо се налага учредяването на това право.

На основание чл. 60, ал.1 от АПК е разпоредено предварително изпълнение на заповедта. Не се сочат никакви мотиви, какво налага допускането на предварителното изпълнение на заповедта.

Един от основните принципи в съдебно-административното производство, регламентиран в разпоредбата на чл.166, ал.1 от АПК, е че обжалването спира изпълнението на оспорения административен акт. Изключение от принципа за суспензивния ефект на подадената жалба се допуска, когато изрична законова норма предвижда, че обжалването не спира изпълнението, както и когато е допуснато предварително изпълнение с разпореждане на административния орган постановил акта, по реда и на основание чл.60 от АПК или с определение на съда по чл.167 от АПК. Разглеждайки възможността административният орган или съдът да постанови предварително изпълнение на невлязъл в сила административен акт, като отклонение от въведения с цел обезпечаване в максимална степен защитата интересите на оспорващата страна общ принцип, следва извода, че тази възможност има изключителен характер. Това обуславя необходимостта във всеки конкретен случай да се извършва преценка досежно наличието на една или няколко от нормативно установените материалноправни предпоставки за допускане на предварителното изпълнение.  Именно такъв е и процесния случай, тъй като не се касае за предварително изпълнение допуснато по силата на закона, а за такова по преценка на административния орган, т.е. то трябва да е съобразено с материалноправните предпоставки на чл.60, ал.1 от АПК. Посочената норма предвижда възможността за постановяване на включено в административния акт разпореждане за предварителното му изпълнение, ако това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, както и при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. Общият критерий по чл. 60, ал. 1 от АПК за допустимостта на предварителното изпълнение е защитата на визираните ценности и интереси да е в такава непосредствена причинна зависимост от момента на изпълнение на административния акт, че по-късното му изпълнение да създава вероятност за тяхното накърняване Ако такава зависимост не съществува, предварителното изпълнение е недопустимо, дори и самият акт да е издаден за осигуряване на ценност или интерес по чл. 60, ал. 1 от АПК. В тежест на административния орган е да докаже с приложените по преписката писмени доказателства защо приема, че ако не бъде изпълнена незабавно  заповедта за учредяване правото на прокарване биха били накърнени обществените интереси.

В случая разпореждането за допускане предварителното изпълнение на Заповед № РД-25-262/26.01.2009г. на Кмета на община Стара Загора е постановено при пълна липса на мотиви, поради което се явява издадено при съществено нарушаване на процесуални правила. Административният орган не е обосновал конкретните фактически основания, въз основа на които е приел че е налице посочената от него предпоставка по чл.60, ал.1 от АПК. При това положение засегната страна е поставена в невъзможност да организира защитата си, а съда, като контролна инстанция, е лишен от възможност за проверка законосъобразността на оспореното разпореждане по реда на чл.60, ал.4 и сл. от АПК.

Доколкото в производството по чл.60, ал.4 от АПК съдът упражнява единствено контрол досежно наличието на регламентираните в чл.60, ал.1 от АПК материалноправни предпоставки за разпореденото от административния орган предварително изпълнение на акта, изложените от жалбоподателите доводи, относно променената собственост върху процесния имот, както и наличието на висящо производство по оспорване протокола на комисията по  чл.210 от ЗУТ, както и представените в тази връзка доказателства, не следва да бъдат разглеждани и обсъждани.

По изложените съображения съдът намира, че обжалваното разпореждане е допуснатото при пълна липса на мотиви и данни за обстоятелствата по чл. 60, ал. 1 от АПК и като такова е постановено в нарушение на закона и следва да бъде отменено.

Водим от горните мотиви и на основание чл.60, ал.6 от АПК, съдът

 

 

                            О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

ОТМЕНЯ по жалба на “Ес Джи Ес Консулт” ЕООД, със седалище а адрес на управление гр.Ст.Загора, ул.”Св.Патриарх Евтимий” №155, вх.А, ап.71, Булстат 123655717, разпореждането, обективирано в Заповед № РД-25-262/26.01.2009г. на Кмета на община Стара Загора, с което на основание чл.60, ал.1 от АПК е допуснато предварително и изпълнение, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

        

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. 

 

 

                                                                           СЪДИЯ: