О    П    Р    Е    Д    Е    Л    Е    Н    И    Е     94

 

                                                 03.04.2009г.                         

                                                              гр. Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, втори състав, на трети април две хиляди и девета година, в закрито заседание, в  състав:

 

                                                              АДМ.СЪДИЯ : Р.Р.

 

Като  разгледа докладваното  от  съдия  Р.  Р.,  адм.д. №129 по описа за 2009г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба от сдружение “Балкани” със седалище в гр.София, Булстат 831467860, против Решение № СЗ-108-ПР/2008г. на Директора на РИОСВ гр.Ст.Загора.

Съдът счита жалбата за недопустима, като просрочена, по следните съображения:

Оспореното решение № СЗ-108-ПР/2008г. на Директора на РИОСВ гр.Ст.Загора е за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за “изграждане на ветропарк” в имоти в землището на с.Радовец, община Тополовград, с възложител “Еко Енергия 07” ООД гр.Сливен, и е постановено на 28.07.2008г. С писмо изх.№3502 от 19.07.2008г., процесното решение е изпратено на Община Тополовград и кметство с.Радовец за публичното му обявяване на обществеността от тази община и е получено от адресатите на 01.08.2008г. Община Тополовград с обявление №62 от 04.08.2008г. е изнесла на видно място в общинската администрация и в кметството на с.Радовец оспореното решение. С разписка от 30.07.2008г. решението е връчено и на възложителя на преценката по ОВОС /инвеститора/. На 29.07.2008г. процесното решение, ведно с мотивите към него, е поставено на таблото за обяви на РИОСВ гр.Ст.Загора. Решението заедно с мотивите към него е публикувано и на интернет страницата  на РИОСВ гр.Ст.Загора, като липсват данни на коя точно дата е станала публикацията.

С оглед на тези факти, съдът счита, че административния орган е изпълнил задълженията си за оповестяване и обявяване на процесното решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по чл.99, ал.4 от ЗООС и по чл.8, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС /Наредбата/, които са специални по отношение на правилата за съобщаване по АПК. Процесното решение е оповестено на интернет страницата на РИОСВ гр.Ст.Загора, както и по друг подходящ начин - този по чл.8, ал.2 от Наредбата - чрез съобщение в продължение на 14 дни на обществено достъпно място в сградата на РИОСВ, както и съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата е информирал писмено за взетото решение съответната община и кметство, на чиято територия е предвидено да се реализира инвестиционното предложение. Срокът за оспорването на процесното решение е регламентиран в чл. 99, ал. 6 от ЗООС  и е 14-дневен от датата на съобщаването по ал.4. Тъй като липсват доказателства за датата на публикацията в интернет страницата на РИОСВ, то срока за обжалване следва да се изчислява от датата на изтичането на 14-дневния срок, през който съобщението за решението е било поставено на обществено достъпно място в сградата на РИОСВ, т.е. от 13.08.2008г. Преклузивния срок за обжалване на този адм.акт от заинтересованите лица е изтекъл на 26.08.2008г. Оспорващото сдружение има седалище в гр. София, но въпрос на негова вътрешна организация е, след като се счита за заинтересовано лице, да си осигури възможност за информираност за всички решения по ОВОС на територията на цялата страна, включително и такива с регионално значение. Дали това ще става чрез изградени местни структури и дейност на сдружението с оглед преследваната от него в обществена полза цел или с друг вид организация, която да му осигурява възможност редовно да се информира за издадените от съответните РИОС актове, е въпрос който сдружението само трябва да реши. Не е задължение на РИОСВ да издирва и специално да уведомява всички сдружения регистрирани в обществена полза за постановяването на актовете си. Дори хипотетично да се приеме, че сдружението жалбоподател има правен интерес от оспорването на процесния индивидуален административен акт, то правото му да иска осъществяване на съдебен контрол за законосъобразност на акта е преклудирано, тъй като оспорването е направено едва на 24.02.2009г., т.е. при всички случаи след законоустановения срок, считано от съобщаване на акта по надлежния ред. Оспорването в указания от закона императивен срок е абсолютна предпоставка за допустимост на жалбата, за наличието на която съдът следи служебно.

Воден от горното и на основание чл.159, ал.5 от АПК, Административен съд Стара Загора,

    

                             О    П    Р    Е    Д    Е    Л    И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на сдружение “Балкани” със седалище в гр.София, Булстат 831467860, против Решение № СЗ-108-ПР/2008г. на Директора на РИОСВ гр.Ст.Загора.

ПРЕКРАТЯВА производството по АД №129 по описа за 2009г. на  Административен съд Стара Загора.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.

 

 

                                                                 АДМ.  СЪДИЯ: