О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

Номер…………………….. ………… Година 2009 ……………………Град Стара Загора

Старозагорският административен съд………………………………… първи състав На първи април ………………………...……..………...… Година две хиляди и девета  В закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                Председател: П.П.                                                                             

 

Секретар ……………………………………………..……………………………………………

  Разгледа докладваното от …………………………….…съдията П.  П.

  Административно дело номер 148 по описа за две хиляди и девета година:

 

Производството е по чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във вр. с §62, ал.5 от ПЗР на ПМС №456/1997г.,за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ, образувано по жалбата на Р.С.Р. против заповед №2892/12.11.2008г. на кмета на Община Стара Загора.

 

С оспорената заповед кмета на Община Стара Загора е утвърдил на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във вр. с §62, ал.4 Б ППЗСПЗЗ извършената оценка на имот №94, масив 301 с площ 500 кв.м., собствен на Стефан Беев. Жалбоподателя оспорва същата като притежаващ права върху земеделска земя, собствеността върху която е възстановена по реда на ЗСПЗЗ, съответстваща на имота, предмет на заповедта.

 

Видно от данните съдържащи се в преписката на административния орган,   заповедта е била оспорена и от Радка Георгиева, също наследник на лицето, на чието име е възстановено правото на собственост върху земеделска земя. По тази жалба е образувано приложеното адм.д.№ 16/2009г. по описа на Старозагорския административен съд, в производството по което е конституиран и е участвувал и жалбоподателя по настоящето дело Р.С.Р., с което му е дадена законовата възможност да защити интересите си. Адм.д.№16/2009г. е приключило с влязло в сила определение за прекратяване на производството. При така установеното се налага извода за наличие на предпоставките на чл.159, ал.1, т.6 АПК, тъй като по идентичното оспорване, в производство, по което жалбоподателят Р. е страна, е налице краен съдебен акт, който има сила за него съгласно разпоредбата на чл.177, ал.1 АПК.  

 

С оглед гореизложеното съдът намира жалбата за недопустима, което налага оставянето и без разглеждане и прекратяване на производството по делото.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.159, ал.1, т.6 от Административнопроцесуалния кодекс съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалбата на Р.С.Р., ЕГН **********,*** против заповед №2892/12.11.2008г. на Кмета на Община Стара Загора, като недопустима.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№148/2009г. по описа на Старозагорския административен съд.

 

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ :