ОПРЕДЕЛЕНИЕ   №93

03.04.2009г.

гр. Стара Загора

СТАРОЗАГОРСКИ  АДМИНИСТРАТИВЕН   СЪД,   втори   състав,   на  трети април две хиляди и девета година, в закрито заседание, в състав:

АДМ.СЪДИЯ: Р.Р.

Като разгледа докладваното от съдия Р.Р., адм.д. №153 по описа за 2009г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба от ЕТ "Д.Х." със седалище и адрес на управление гр.Ст.Загора,  против Заповед №ДК-02-СЗ-23/01.12.2008г. на Началник РДНСК гр.Ст.Загора.

С разпореждане на съда от 17.03.2009г. жалбата е оставена без движение като неотговаряща на изискванията на чл.151, т.З от АПК и е указано на жалбоподателя в 7- дневен срок от съобщението, да внесе държавна такса в размер на 50 лева по сметка на Административен съд Стара Загора. Предупреден е, че при неизпълнение на указанията в дадения срок, жалбата, на осн. чл.158, ал.З от АПК, ще бъде оставена без разглеждане.

Съобщението, с текста на съдебното разпореждане, не е било връчено на жалбоподателя, тъй като при потърсване на посочения в жалбата адрес на управление на търговеца, връчителят на призовката е констатирал, че "жилището е продадено преди 7 години" и тази информация е дадена от новия му собственик Л.Л. Изискана е и приложена по делото справка от електронния търговски регистър за последния регистриран от търговеца адрес на управление. От справката е видно, че това е същия адрес посочен от него в жалбата, и на който по изложените по-горе причини, той не е открит за връчване на съобщението. На осн. чл.50, ал.2 от ГПК, приложим субсидиарно по силата на чл.144 от АПК, с разпореждане от 23.03.2009г., съдът е разпоредил Разпореждането от 17.03.2009г. за оставяне жалбата без движение, да се приложи към делото и се счита за връчено. В законния преклузивен срок, изтичащ на 30.03.2008г. и до днес, жалбоподателят не е изпълнил указанията на съда, дадени с разпореждането от 17.03.2009г.


С оглед изложеното, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното по нея съдебно производство да се прекрати поради неотстраняване на констатираната нередовност. Срокът за отстраняване на нередовносттите на жалбата е преклузивен - с изтичането му се погася въобще правото да се извърши действието, за което той е предвиден.

Воден от горното и на основание чл.158, ал.З от АПК, Административен съд Стара Загора,

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ "Д.Х." със седалище и адрес на управление гр.Ст.Загора,  против Заповед №ДК-02-СЗ-23/01.12.2008г. на Началник РДНСК гр.Ст.Загора.

ПРЕКРАТЯВА производството по АД №153 по описа за 2009г. на Административен съд Стара Загора.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.