О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 309

 

гр.Стара Загора, 03.11.2009г

 

 

 

                  Старозагорският административен съд, в закрито заседание на трети ноември през две хиляди и девета година, в състав:

 

 

                                                                 Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                                                        ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                                        РАЙНА ТОДОРОВА

 

 

при участието на секретаря......................................................, като разгледа адм.д. № 165 по описа за 2009 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е с правно основание чл. 179 и сл от АПК във връзка с чл.146 от АПК и чл.45, ал.5, предл.2 от ЗМСМА.

Образувано е по жалба от Кмета на община Казанлък и протест на прокурори от Районна прокуратура Казанлък, с която се оспорват като незаконосъобразни чл.30, ал.1, чл.91 и чл.103 от Наредба № 15 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, изменени с решение № 142/ 25.02.2009г на Общински съвет Казанлък, взето по протокол № 10.

С решение № 276/ 24.09.2009г на Общински съвет Казанлък, взето по протокол № 18, е приета нова Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и е отменена Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която последно е изменена с решение № 142/ 25.02.2009г на Общински съвет Казанлък.

По делото е представено заверено копие от цитираното решение № 276/ 24.09.2009г.

Процесуалният представител на ответника по оспорването моли производството да бъде прекратено поради липса на правен интерес с оглед отмяната на наредбата, част от която са оспорените текстове.

Представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение за прекратяване на производството.

Съдът намира, че с приемането на нова Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество от Общински съвет Казанлък отпада предмета на оспорването, направено от Кмета на Община Казанлък и Районна прокуратура Казанлък. По изложените съображение следва да се отмени определението, с което е даден ход по същество на делото от 15.10.2009г, оспорването следва да се остави без разглеждане като недопустимо, а образуваното съдебно производство  - да се прекрати.

Водим ото тези мотиви, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОТМЕНЯ определението за приключване на съдебното дирене и даване ход по същество на делото от 15.10.2009г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМО оспорването от Кмета на община Казанлък и прокурори от Районна прокуратура Казанлък на законосъобразността на чл.30, ал.1, чл.91 и чл.103 от Наредба № 15 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, изменени с решение № 142/ 25.02.2009г на Общински съвет Казанлък, взето по протокол № 10.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 165/ 2009г по описа на Администартивен съд Стара Загора.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                   ЧЛЕНОВЕ: