П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

 

Година 2009                                                       Град Стара Загора

Старозагорски административен съд            ІІ състав

На двадесет и пети май                                Година 2009

В публично заседание в следния състав:

 

 

                                                Председател: Р.Р.

 

 

Секретар: З.Д.

Прокурор:

 

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя Р А Д К О В

административно дело номер 169 по описа за 2009 година.

 

На именното повикване в 13.43 часа, се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛ: „РАДЕЯ” ЕООД СОФИЯ – редовно и своевременно призовано, явява се процесуален представител Е.К.И. – Н., с юридическо образование – надлежно упълномощена.

ОТВЕТНИК:  КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА – редовно и своевременно призован, не се явява. За него се явява адв. С.Т. – надлежно упълномощен от днес.

Е.Н.: Освен от „Радея” ЕООД София, съм упълномощена и от Х.М.В., в качеството му на управител на „Кепитал Аутдоор” ООД гр. София да представлявам тази фирма по настоящото дело. Същата фирма се присъединява изцяло към жалбата на „Радея” ЕООД гр. София, тъй като тя също и участвала в търга и моли да бъде конституирана като жалбоподател по делото. Представям пълномощно.

СЪДЪТ като взе предвид искането на процесуалния представител на жалбоподателя счита, че следва да конституира в качеството на жалбоподател „Кепитал Аутдоор” ООД гр. София, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

КОНСТИТУИРА като ЖАЛБОПОДАТЕЛ по настоящото дело „КЕПИТАЛ АУТДООР” ООД гр. СОФИЯ.

За „Кепитал Аутдоор” ООД гр. София се явява процесуален представител Е.Н. – надлежно упълномощена.

 

          По даване ход на делото:

Е.Н.: От името на „Кепитал Аутдоор” ООД гр. София заявявам, че сме получили копие от жалбата на „Радея” ЕООД, призовани сме в срок и моля да дадете ход на делото.

АДВ. Т.: Да се даде ход на делото.

          СЪДЪТ счита, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

          Производството е образувано по жалба от „Радея” ЕООД София, представлявано от управителя А.И.К. против Заповед № РД-25-582/10.03.2009 г. на кмета на Община Стара Загора, с която е обявен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терен - публична общинска собственост за разполагане на 36 броя рекламно-информационни елементи. Жалбоподателят твърди, че тази заповед е нищожна, алтернативно - незаконосъобразна. Във връзка с правния интерес по оспорването излага доводи, че дружеството е закупило тръжни книжа, внесло е изискуем депозит, с което е заявило участие в обявения с оспорения административен акт търг. Във връзка с твърдението за нищожност на този акт излагат доводи, съгласно разпоредбата на чл. 14 ал.7 от ЗОС, части от имоти - публична общинска собственост, с изключение на тези, които подлежат на концесиониране могат да се отдават под наем по реда на ал.2 след решение на общинския съвет. Твърди, че в този дух е и разпоредбата на чл.4 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, приета от Общински съвет Стара Загора с Решение № 315 от 08.03.2005 г. и допълнена с последващи решения. Счита, че с оспорения административен акт кметът на общината е нарушил материалния закон и грубо е пренебрегнал пълномощията на Общинския съвет като орган на местно самоуправление. Поради липса на решение на общинският съвет, твърди нищожност на оспорения административен акт. На следващо място, във връзка с твърдяната незаконосъобразност счита, че в оспорената заповед задължително е следвало да се посочи срокът, за който ще се отдават под наем терените. Липсата на такъв срок представлява съществено нарушение на материалния закон. Моли съда да обяви нищожност на оспорената заповед или алтернативно да я отмени изцяло като незаконосъобразна. Прави особено искане, че търгът е насрочен за провеждане на 25.03.2009 г. и поради визираните съществени пороци, те биха се отразили на резултата от него. Ето защо при завеждане на исковата молба на 23.03.2009  е поискано спиране на изпълнението на заповедта с цел предотвратяване провеждането на незаконосъобразен търг. 

 

          Е.Н.: Поддържам жалбата. С оглед на това, че вече търгът е минал считам, че особеното искане вече става безпредметно. Искам да посоча още основания за незаконосъобразността на оспорения административен акт. На първо място, заповедта е издадена на основание чл.36 ал.3 от Наредбата за рекламната дейност на Община Стара Загора, съгласно която кметът на общината може да организира и провежда публично оповестени търгове и конкурси за поставяне на рекламно-информационни елементи по одобрените схеми. Същевременно в ал.4 от тази Наредба, на чл.36 се казва, че конкурсите по ал.3 се провеждат по ред и условия, определени в Наредбата за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост. Тълкувайки двете разпоредби, в тях откриваме вътрешно противоречие. В чл. 36 могат да се провеждат само конкурси за поставяне на РИЕ. В случаят, кмета на Община Стара Загора е издал заповед, с която е наредил провеждането на търг, което е в противоречие с чл.36 ал.4 от Наредбата за рекламната дейност на община Стара Загора. На второ място, в основанията за издаване на обжалвания индивидуален административен акт е посочена разпоредбата на чл.3 ал.1 т.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси, съгласно която кмета на общината взима решения за провеждане на търг или конкурс, когато с решение на Общинския съвет му е предоставено това право. От представената от Община Стара Загора административна преписка по издаването на процесната заповед не е приложено решението на Общинския съвет, с което кметът на Община Стара Загора е оправомощен да проведе търга, предмет на обжалваната заповед. В този смисъл, моля уважаемия съд да задължи кмета на Община Стара Загора да представи такова решение на общинския съвет, с което са му предоставени права да взема решения за провеждане на такива търгове и конкурси. Освен това, съгласно разпоредбата на чл.3 ал.3 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търговете и конкурсите, преди вземане на решение за провеждане на търг, кметът на общината следва да получи писмено становище от отдел „Общинска собственост” относно вещноправния статут на имота. В административната преписка, приложена от Община Стара Загора, не е приложено такова становище на отдел „Общинска собственост”, поради което моля съда да задължи Община Стара Загора да представи такова, ако има. На следващо място, обжалвана заповед е издадена и на основание чл. 14 ал.1 и ал.2 от ЗОС. Това са разпоредби, които касаят отдаването под наем на свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост. От процесната заповед е видно, че частите от терени - общинска собственост, които са предмет на търга, са части от тротоари, от кръстовища, тоест това са имоти, които са публична общинска собственост по смисъла на чл.3 ал.2 от ЗОС. Предвид изложеното, моля, в този смисъл да задължите кмета на Община Стара Загора да представи актовете за общинска собственост на терените, които са предмет на търга, с оглед установяване вида на собствеността, дали е публична или частна. Да се приемат приложените с нея писмени доказателства.

 

          АДВ. Т.: Оспорвам изцяло жалбата като възраженията ми срещу нея са в две посоки. Първо - относно нейната допустимост и второ - относно нейната основателност. Жалбата е недопустима на основание чл. 159 т.4 от АПК, а именно, поради липса на правен интерес от страна на двете дружества, които са подали жалби по делото. Действително и двете дружества са закупили тръжна документация и са участвали в насрочения и проведен търг на 25.03.2009 г. И двете дружества са участвали само за една позиция, която е 20-та за „Радея” и 21-ва за другата фирма, и двете дружества не са спечелили, и двете дружества не са обжалвали заповедта на кмета за обявяване  резултатите от търга. Нещо повече, договорите са спечелили участници в търга и действията се изпълняват. Независимо от това, всички изложени аргументи в жалбата и днешното съдебно заседание касаят начина и условията за разпореждане с общинска собственост. Това е въпрос, който двете софийски дружества нямат интерес да оспорват. И това е така, защото с атакуваната заповед по никакъв начин не се засягат техни права и интереси. Чл. 15 от АПК изрично изисква и обосновава правния интерес от възможността да бъдат засегнати интересите на оспорващия административен акт. Тоест, този който няма интерес от оспорването, не разполага с това право. Законът не е натоварил две частни дружества да следят и да контролират начина, по който кмета се разпорежда с общинска собственост. Това правомощие е възложено на други органи. Това са общинския съвет и в определени хипотези прокуратурата. В този смисъл очевидна е липсата на правен интерес от оспорване на един междинен административен акт, по вече приключила процедура и  крайният резултат от нея не е обжалван от жалбоподателите по настоящото дело. Моля, да обърнете внимание на факта, че жалбата по настоящото дело е подадена един ден преди насроченият търг. Тоест, очевиден е интереса на жалбоподателите, който не може да бъде определен като правен да се затворят предварително от резултатите от търга, обжалвайки самата заповед, а след това са участвали в него. На второ място, видно е, че жалбата е подадена директно към Административния съд,  в нарушение на закона, който изисква тя да се подаде чрез административния орган. По този начин административният орган е в абсолютно неведение и не знае, че срещу самата процедура има подадена жалба. В този случай има злоупотреба с процесуални права от жалбоподателите по настоящото дело, която не трябва да бъде толерирана. И ако жалбоподателите имат някакъв интерес от настоящата жалба, той е чисто икономически, но не и правен, тъй като независимо какъв е изходът по настоящото дело, атакуваната заповед по никакъв начин не може да засегне законните им права и интереси. В този смисъл, считам жалбата за недопустима, поради което Ви моля да прекратите производството по делото. Представям и моля да приемете като писмени доказателства Протокол на Комисията, провела търга и Удостоверение от Община Стара Загора.

 

          Е.Н.: Действително жалбата е подадена директно до Административният съд, а не чрез органа, който е издал обжалвания акт. Но в същия ден, в който е подадена жалбата, веднага след това, ние сме написали едно уведомление до Община Стара Загора, че в Административен съд Стара Загора е заведена жалба. Представям Ви Уведомление до Община Стара Загора, с което ги уведомяваме, че сме подали жалба. Така че органът, издал акта, е бил уведомен предварително за подадената жалба.

По направеното възражение за недопустимост на оспорването СЪДЪТ счита, че преди да коментира изложените в него правни съображения, е необходимо да събере доказателства във връзка с твърдяното от процесуалния представител на ответника, а именно, че тръжната процедура, предмет на оспорената заповед е приключила и влязла в сила, поради което по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

          ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представените и надлежно заверени копия от Протокол от 25.03.2009 г. на Комисията, назначена със Заповед № РД-25-724/25.03.2009 г. на кмета на Община Стара Загора за проведен търг, с явно наддаване, открит със Заповед № РД-25-582/10.03.2009 г. на кмета на Община Стара Загора и Удостоверение изх. № 450/25.05.2009 г. на Община Стара Загора.

          ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото и всички писмени доказателства, приложени по жалбата по опис, както следва: Удостоверение от Агенция по вписванията изх.№ 20081112125436/12.11.2008 г., Фактура № 3515/23.03.2009 г., Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Наредба за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване сделки по придобиване, управление и разпореждане с имущество на Община Стара Загора, Обявяване на търг с явно наддаване на основание Заповед № РД-25-582/10.03.2009 г., Квитанция за внесена такса – л.36, както и тези, депозирани с писмо вх.№ 1342/31.03.2009 г. на Община Стара Загора по опис, както следва: Заповед № РД-25-724/25.03.2009 г., Заповед № РД-25-582/10.03.2009 г., копия от вестници – л.46, 47, Условия за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени общинска собственост за разполагане на 36 броя рекламно-информационни елементи, формуляр на Заявление – л.50, Договор – л.51, формуляр на Декларация – л.53-54, Схеми І, ІІ, ІІІ и ІV – л.55-58, Писмо – л.59-60, Извадки от Протокол № 4/11.02.2009 г. 2 броя – л.61-67, Наредба за рекламната и информационна дейност на Община Стара Загора, Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане, Наредба за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване сделки по придобиване, управление и разпореждане с имущество на Община Стара Загора и представеното от процесуалния представител на жалбоподателите Уведомление до кмета на Община Стара Загора за това, че е подадена жалба в Административен съд Стара Загора срещу негова заповед № РД- 25-582/10.03.2009 г.

 

ВЪПРОС КЪМ Е.Н. от Председателя: Във връзка с представеното удостоверение за приключила процедура, най-вече в частта, че след като е приключила не е обжалвана, моля за вашето изявление в тази посока.

Е.Н.: Не сме обжалвали процедурата. Идеята беше да се спре провеждането на търга с тази жалба.

АДВ. Т.: Във връзка със самото искане за спирането, има отказ от Административния съд по отделно искане на жалбоподателя за спиране на търга, който отказ е потвърден с определение на Върховния административен съд.

Е.Н.: Уточнявам, че това искане е по реда на чл. 250 от АПК. В случая, административният орган е провел търга, въпреки наличието на жалба, която би трябвало да спре изпълнението на оспорвания административен акт.

По допустимостта на жалбата СЪДЪТ на практика се е произнесъл с насрочване на първото по делото заседание, въз основа на съществуващите към този момент по делото писмени доказателства, най-вече тези, приложени към жалбата. В административното правораздаване съществува противоречива практика на съдилищата по отношение на това дали актовете на общинските съвети и кметовете на общини по разпореждане с общинско имущество подлежат на административен контрол или не. На второ място, в случая се касае до обжалване на административен акт, с който започва една административна процедура и който е част от нея. По въпроса за това дали такъв тип административен акт подлежи на административен контрол, съдебната практика също не е единна. В светлината на новите доказателства, депозирани в днешното съдебно заседание, а именно, че жалбоподателите, тоест първоначалния жалбоподател и присъединилия се в днешното съдебно заседание втори жалбоподател, не са оспорили крайния акт на обявената с оспорената заповед тръжна процедура и той е влязъл в сила, както и че въз основа на него има сключени договори с обявените за победители дружества, СЪДЪТ счита, че с факта на необжалване на крайния административен акт по проведения търг и влизането му в сила, е отпаднал и правния интерес за оспорване на процесния административен акт, с който е открита процедурата. Като не са реализирали правото си по оспорване на административния акт, с който са обявени резултатите от търга, на практика двете дружества-жалбоподатели са заявили липсата на интерес от проверка законосъобразността на тръжната процедура. Процесната заповед, предмет на настоящото оспорване, както бе споменато по-горе, е такава, с която се открива процедурата. Тя е част от нея. Към момента, когато е оспорена, поради липса на проведен търг, е бил налице правен интерес на дружеството-жалбоподател да търси съдебен административен контрол върху нейната законосъобразност. Към настоящият момент, по изложените съображения, този интерес е отпаднал,  поради което СЪДЪТ счита, че жалбата на „Радея” ЕООД гр. София и присъединилото се към нея дружество „Кепитал Аутдоор” ООД гр. София следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено, поради което и на основание чл.159 т.4 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Радея” ЕООД гр. София, представлявана от А.И.К. и на присъединения жалбоподател „Кепитал Аутдоор” ООД София, представлявана от управителя му Х.М.В. срещу Заповед № РД-25-582/10.03.2009 г. на кмета на Община Стара Загора, с която е обявен търг, с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени - общинска собственост, за разполагане на 36 броя рекламно-информационни елементи.

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 169/2009 г. по описа на Административен съд Стара Загора.

Определението на съда може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от днес с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14,27 часа.

 

 

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                       СЕКРЕТАР: