О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

                    

                        № 133     22.05.2009г.      град Стара Загора

 

 

Старозагорският административен съд, VІІ състав, в закрито заседание на двадесет и втори май две хиляди и девета година, в състав:

 

                                            

СЪДИЯ: Р.Т.

       

 

 при секретар                                                                                                         и с участието

 на прокурора                                                                                                         като разгледа

 докладваното от съдия      Р. Т.   административно дело  № 228  по описа

 за  2009г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

 

Образувано по жалба на Общински съвет – Гурково, представляван от Председателя на общинския съвет, против Заповед № 188/ 10.04.2009г. на Областния управител на област Стара Загора. С обжалваната заповед на основание чл.32, ал.2 във връзка с чл.31, ал.1, т.5 от Закона за администрацията /ЗА/, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и чл.1, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, е оспорено като незаконосъобразно Решение № 149/ 26.03.2009г. на Общински съвет – Гурково.

 

Съдът намира, че жалбата против Заповед № 188/ 10.04.2009г. на Областния управител на област Стара Загора, е процесуално недопустима, по следните съображения:

 

Като едноличен орган на изпълнителната власт в областта, осъществяващ държавното управление по места, областният управител има правомощията по чл. 31, ал.1, т.4 и т.5 от ЗА – да осигурява спазването на законността на територията на областта; да осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове и контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация. Едно от проявленията на тези правомощия е законово предвидената възможност по чл.32, ал. 2 от ЗА за областния управител да оспорва незаконосъобразните актове на общинските съвети по реда на ЗМСМА пред съответния административен съд.  Упражняването на това контролно по своя характер правомощие е с по-малък интензитет на контролно въздействие, което обстоятелство е обусловено от липсата на каквато и да е административна зависимост и подчинение между териториалния орган на изпълнителната власт и органа на местно самоуправление.  

В случая обжалваната заповед на Областния управител на област Стара Загора е издадена именно на основание чл.32, ал.2 от ЗА и чл.45, ал.4 от ЗМСМА, като при осъществяване на възложената му със закон функция по осъществяване на административен контрол по чл.31, ал.1, т.5 от ЗА, е оспорил законосъобразността на Решение № 149/ 26.03.2009г. на Общински съвет – Гурково. Заповедта, с която е упражнено това правомощие по своята правна същност не представлява индивидуален административен акт по см. на чл.21 от АПК, подлежащ на съдебен контрол за законосъобразност по реда на АПК.  Обективираното волеизявление няма характер на властническо такова, с което да се създават права и задължения и непосредствено да се засягат права, свободи и законни интереси. Единствените последици от издадената заповед на Областния управител на област Стара Загора и направеното с нея оспорване, е спиране изпълнението решението на органа на местно самоуправление и сезиране на Административен съд – Стара Загора за разглеждане и произнасяне по законосъобразността на приетия от Общински съвет Гурково акт. Постановената на основание чл.32, ал.2 от ЗА във вр. с чл.45, ал.4 от ЗМСМА заповед няма самостоятелно правно значение и от гл.т. на съдържание и правни последици има по-скоро характер на жалба. Компетентен да се произнесе дали оспореното със заповедта на областния управител решение на общинския съвет е законосъобразно, е единствено и само съдът. В тази връзка следва да се отбележи че по оспорването, обективирано в обжалваната Заповед № 188/ 10.04.2009г. на Областния управител на област Стара Загора против Решение № 149/ 26.03.2009г. на ОбС – Гурково е образувано адм. дело № 212/ 2009г. по описа на Административен съд – Стара Загора. По посоченото дело е постановено решение, което към датата на настоящото закрито съдебно заседание не е влязло в сила.

 

Предвид изложеното съдът намира, че жалбата, като подадена против акт, който не подлежи на съдебно оспорване е процесуално недопустима, поради което следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Водим от горните мотиви и на основание чл.159, т.1 от АПК, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалбата на Общински съвет – Гурково, представляван от Председателя на общинския съвет, против Заповед № 188/ 10.04.2009г. на Областния управител на област Стара Загора, като недопустима.

           

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 228/ 2009г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  

 

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. 

                                                                      

 

 

СЪДИЯ: