О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  139

 

гр.Стара Загора, 30.05.2009г

 

                  Старозагорският административен съд, в закрито заседание на тридесети май през две хиляди и девета година, трети състав:

 

 

                                        Административен съдия: Б.Т.

 

 

при участието на секретаря......................................................, като разгледа адм.д. № 244 по описа за 2009 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба от Н.Г.Е. *** против заповед № 196/ 31.03.2009г на Кмета на Община Павел баня, издадена на основание чл.57а, ал.3 от  Закона за устройството на територията /ЗУТ/.

Като е счел, че жалбата е нередовна, съдът е оставил без движение производството на основание чл.158, ал.1 във връзка с чл.151, т.3 от АПК с разпореждане от 12.05.2009г. На подателя е даден 7-дневен срок от съобщаването да внесе държавна такса.

Съобщението за указанията е получено на 19.05.2009г от родственик на жалбоподателя – Н. Т. със задължение да му го предаде. В дадения 7-дневен срок посочената нередовност не е отстранена.

Поради това съдът счита, че не са изпълнени указанията му и следва да прекрати производството като остави без разглеждане подадената жалба.

По тези съображения и на основание чл.158, ал.3 вр.чл.151, т.3 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на  Н.Г.Е. ЕГН ********** *** против заповед № 196/ 31.03.2009г на Кмета на Община Павел баня ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТ.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 244/2009г по описа на Административен съд Стара Загора.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.

 

 

                                       

                                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: