О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е  № 154

 

                

град Стара Загора, 24.06.2009г.   

 

 

Старозагорският административен съд, ІІІ състав, в закрито заседание на двадесет и четвърти юни две хиляди и девета година, в състав:

 

                                            

                         Административен съдия: Б.Т.

       

при участието на секретаря

и в присъствието на прокурора

като разгледа докладваното от съдия Б.Т. адм. дело № 246  по описа за 2009г.,  за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

 

         Производството е образувано по жалба от М.М.К. *** Загора против отказ на Главния архитект на Община – Стара Загора да се произнесе по заявление с искане за разрешаване преустройство на гараж в обект за стопанска дейност, обективиран в писмо изх.№ 94-М-315/ 21.04.2009г. 

         След извършена служебна проверка по допустимостта на жалбата, съдът намира, че спорът за законосъобразността на процесния отказ не е подведомствен на съда, предвид разпоредбата на чл.146 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и подадената жалба се явява процесуално недопустима, по следните съображения:

Общинската администрация е сезирана със заявление да бъде разрешено преустройство на гараж в обект за стопанска дейност. Искането се удовлетворява с издаване на разрешение за строеж въз основа на одобрен инвестиционен проект, тъй като случаят не попада сред изброените в чл.147, ал.1от ЗУТ изключения, при които не се изисква одобряване на инвестиционен проект.

По смисъла на чл.146 от ЗУТ отказ да се одобри инвестиционен проект се прави само по законосъобразност, като се посочват конкретните мотиви за това. Отказът може да бъде обжалван пред органа по чл. 216, ал. 2 в 14-дневен срок от съобщението за издаването му, т.е. тези индивидуални административни актове подлежат на обжалване пред началника на съответната РДНСК по реда на чл.216, ал.2 ЗУТ и едва след това пред съда на основание чл.216, ал.5 ЗУТ може да се обжалва заповедта, с която този специализиран административен орган се е произнесъл по подадената жалба. Следователно, по аргумент от цитираната разпоредба, обжалването на отказа по административен ред е процесуална предпоставка за допустимост на съдебния контрол. В случая законовата процедура не е изпълнена, тъй като жалбата е подадена направо пред съда, без да е изчерпан административния ред за контрол – пред началника на РДНСК – Стара Загора.

Горният правен извод не се променя от обстоятелството, че инвестиционен проект липсва по приложената преписка. Административният орган е следвало да го изиска на основание чл.30, ал.2 от АПК преди да се произнесе.

По изложените съображения Старозагорският административен съд,   счита, че жалбата, като подадена срещу акт, който не подлежи на съдебно оспорване, е недопустима, поради което следва да бъде оставена без разглеждане, производството по делото да се прекрати и жалбата да се изпрати на компетентния административен орган – началника на РДНСК Стара Загора.

Водим от горните мотиви и на основание чл.159, т.1 от АПК, съдът

 

 

 

  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.М.К. ЕГН ********** *** против отказ на Главния архитект на Община – Стара Загора да се произнесе по заявление с искане за разрешаване преустройство на гараж в обект за стопанска дейност, обективиран в писмо изх.№ 94-М-315/ 21.04.2009г, КАТО НЕДОПУСТИМА. 

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 246/ 2009г. по описа на Административен съд – Стара Загора.

         ИЗПРАЩА жалбата на М.М.К. ***  по компетентност. 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от  получаване на съобщението пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                     

                             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: