О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                               15.05.2009г.                              Стара Загора

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

На петнадесети май 2009г.

в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                          СЪДИЯ: Д.Д.

Като разгледа докладваното от съдия Д. административно дело №249 по описа за 2009г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.45 ал.4 от ЗМСМА във вр. с чл.128 и сл. от АПК, образувано по оспорване от Областен управител на област Стара Загора на решение №153/23.04.2009г. на Общински съвет Казанлък за създаване на Временна комисия за проверка дейността по сферите, ръководени от Ю П – заместник кмет на Община Казанлък по Културата, Образованието и Здравеопазването; и е предложено на Кмета на общината да я отстрани временно от длъжност с оглед обективното приключване на проверката. 

В оспорването се твърди, че решението е неазконосъобразно, тъй като постоянните и временните комисии имат изчерпателно изброени функици по чл.49 от ЗМСМА. Задачата, която временната комисия има – проверка на законосъобразното и целесъобразно изразходване на средства от бюджета на Община Казанлък за 2008г. и на изпълнението на проведените обществени поръчки, не е от нейната компетентност. Контролът по ЗОП се осъществява от АДФИ и Сметната палата. Освен това Кметът на общината е този, който организира изпълнение на решенията на общинския съвет и се отчита за това два пъти годишно пред него, но в случая не са посочени актове, чието изпълнение да се проверява. Релевира се липса на материална компетентност за приемане на решението по изложените мотиви.  

Административен съд Стара Загора, в настоящия си състав, намира, че оспорването като насочено срещу решение, което не представлява административен акт по смисъла на чл.21 от АПК, е недопустимо на основание чл. 159 т.1 от АПК.

Това е така, защото решението на общински съвет Казанлък за създаване на временна комисия е вътрешно служебен акт, има вътрешно ведомствено характер, защото представлява възлагане на дейност на помощна комисия. Това решение не е административен акт, приет в изпълнение на правомощията му като орган на изпълнителната власт и защото с него не се засягат права и не се създават задължения за трети лица. Контролът упражняван от Областния управител на основание чл.32 ал.2 от ЗА и по реда на чл.45 ал.4 от ЗМСМА касае само и единствено административните актове по смисъла на чл.21 от АПК, приемани от Общинския съвет.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.159 т.1 от АПК, Административен съд Стара Загора  

 

ОПРЕДЕЛИ

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването от Областен Управител на област Стара Загора на Решение № 153, взето по протокол №12 за проведено на 23.04.2009г. заседание на Общински съвет Казанлък.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 249 по описа за 2009г. на Административен съд Стара Загора.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: