О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 187

 

гр.Стара Загора, 03.08.2009г

 

 

 

                  Старозагорският административен съд, в закрито заседание на трети август през две хиляди и девета година, в състав:

 

 

                                                                 Председател: Б.Т.

 

 

 

при участието на секретаря......................................................, като разгледа адм.д. № 254 по описа за 2009 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.32, ал.2 от Закона за администрацията.

Образувано е по заповед № 244/ 13.05.2009г на Областен управител на Област Стара Загора, с която се оспорва като незаконосъобразно решение № 159 от 23.04.2009г на Общински съвет Казанлък. С оспореното решение е отхвърлена предложената от Кмета на общината Стретегия за управление на общинската собственост на община Казанлък и е приета такава, предложена от постоянната комисия по приватизация и разпореждане с общинска собственост.

Съдебно заседание по делото е насрочено на 29.09.2009г.

На 29.07.2008г Областен управител на област Стара Загора заявява, че е отпаднал правния интерес от оспорването и моли производството да бъде прекратено. Мотивира се с решение № 229/ 09.07.2009г на Общински съвет Казанлък, с което е допуснато предварително изпълнение на оспореното решение като е взето предвид изразеното от Кмета на общината съгласие, че така приетата стратегия съответства на определената политика за развиитие на общинската собствености стопанската дейност на общината и отговаря на неговите идеи в тази област за развитие на община Казанлък. Представя заверено копие от цитираното решение.

Съдът намира, че молбата за прекратяване, която по същество представлява оттегляне на оспорването, е основателна и следва да бъде уважена. Налице са предпоставките, визирани в чл.159, т.8 от АПК, за прекратяване на образуваното съдебно производство, поради което съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на решение № 159 от 23.04.2009г на Общински съвет Казанлък, направено със заповед № 244/ 13.05.2009г на Областен управител на Област Стара Загора, като недопустимо.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 254/ 2009г по описа на Администартивен съд Стара Загора поради оттгеляне на оспорването.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: