О    П    Р    Е    Д    Е    Л    Е    Н    И    Е    №273

 

                                                                 12.11.2009г.                         

                                                             гр. Стара Загора

             

        СТАРОЗАГОРСКИ  АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД , втори състав, на  дванадесети ноември две хиляди и девета  година, в  закрито  заседание, в  състав:

 

                                                               АДМ.СЪДИЯ :РАДОСТИН РАДКОВ

                                                

 

Като разгледа докладваното от съдия Радостин Радков, АД №256 по описа за 2009г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

 Делото е образувано  по  жалби от М.Т.М.,*** и СТ.Д.Н., от с.Бузовград, против Решение № 154 от 23.04.2009г. на Общински съвет гр.Казанлък по протокол №12 от същата дата, с което дава съгласие за общо и индивидуално ползване на общински мери и пасища, по приложен списък, представляващ Приложение №1 към решението. И двамата жалбоподатели твърдят, че оспореното решение е незаконосъобразно и порочно, несъобразено с фактическото положение и неправилно разпределя за ползване мерите и пасищата. Молят съда, да го отмени в частта относно определените им за ползване мери и пасища.

Настоящият съдебен състав, като взе предвид доказателствата, приложени към преписката изпратена от Община Казанлък и доводите изложени в жалбата, установи:

Жалбата е НЕДОПУСТИМА.

С обжалваното Решение № 154 от 23.04.2009г. взето по протокол №12 от същата дата, Общински съвет гр.Казанлък дава съгласие за общо и индивидуално ползване на общински мери и пасища, по приложен списък, представляващ Приложение №1 неразделна част от решението, т.е това съгласие представлява волеизявление за разпореждане с общински имоти, каквито са общинските пасища и мери. В случая Общински съвет гр.Казанлък, с оспореното решение е изразил волята на общината на кои ползватели, заявили желание да ползват общински мери и пасища, да предостави това право и по какъв начин да разпределят имотите за ползване.

Оспореното решение, няма белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК и не подлежи на обжалване. На собственика на имота - общината, чрез неговия орган на местно самоуправление са предоставени правомощия по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, които решения са гражданско-правни по своята същност, макар и процедурите до достигане на крайното решение да съдържат в някои случаи административни характеристики. Съгласно чл.37 о от ЗСПЗЗ “Общинският съвет ежегодно приема решение с мнозинство две трети от общия брой на съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата” Суверенно и свободно право на общинския съвет, като страна в това облигационно отношение, е да определи поименно отговарящите на изискванията ползватели и да разпредели между тях заявените за ползване общински мери и пасища за индивидуално или общо ползване.

Воден от горното и на основание чл.159, т.1 от АПК Административен съд Стара Загора

    

                              О    П    Р    Е    Д    Е    Л    И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като НЕДОПУСТИМИ жалбите на М.Т.М.,*** и СТ.Д.Н., от с.Бузовград, против Решение № 154 от 23.04.2009г. на Общински съвет гр.Казанлък по протокол №12 от същата дата, с което дава съгласие за общо и индивидуално ползване на общински мери и пасища, по приложен списък, представляващ Приложение №1, което е неразделна част от решението.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №256 по описа за 2009г. на  Административен съд Стара Загора.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Препис от определението да се изпрати на страните.

 

                                                                                  АДМ.  СЪДИЯ: