О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

Номер…………………….. ………… Година 2009 ……………………Град Стара Загора

Старозагорският административен съд………………………………… първи състав На втори септември  .……..……….………….……….… Година две хиляди и девета  В закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                Председател: П.П.                                                                             

 

Секретар ……………………………………………..……………………………………………

  Като разгледа докладваното от …………………………съдията П.  П.

  Административно дело номер 416 по описа за две хиляди и девета година:

 

Производството по чл.145 и сл. от Административно процесуалния кодекс /АПК/, във вр. с чл.215, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ е образувано по жалбата на З. М. М. против заповед №РД-25-1737/24.07.2009г. на Главния архитект на Община Стара Загора.

 

Видно от данните по делото, с писмо от 09.07.2009г. Районен съд Стара Загора е изпратил в Община Стара Загора протоколно определение по гр.д.№990/2009г. по описа на съда, образувано за делба на УПИ ХVІІ-5343 в кв.13 “Индустриален” по плана на гр.Стара Загора. Съгласно определението е изпратен проект изготвен от вещо лице, съгласно заключение от 22.06.2009г. “за произнасяне от страна на главния архитект за реалната делба на процесния недвижим имот. С обжалваната заповед №РД-25-1737/24.07.2009г. Гл.архитект на Община Стара Загора е разрешил изготвяне на проект за изменение на план за регулация в обхват “План за регулация за УПИ ХVІІ-5343 в кв.13 “Индустриален” по плана на гр.Стара Загора /съгласно представената скица предложение/”, като проекта бъде изработен и процедиран при спазване на действуващата нормативна уредба. Съответно с писмо от 27.07.2009г. заповедта е изпратена на Районен съд Стара Загора, като със същото на основание чл.201 ЗУТ е дадено становище от страна на главния архитект, че е налице законова възможност за разделяне на недвижимия имот, като изготвения проект се внесе в ЕСУТ при Община Стара Загора за разглеждане и одобряване.

 

При установеното по делото съдът намира жалбата за недопустима, тъй като не е налице годен за обжалване административен акт по смисъла на чл.21 ал.1 АПК, във вр. с чл.214, ал.1 т.1 ЗУТ, като е налице хипотезата на чл.21, ал.5 АПК. Оспорената пред съда заповед е издадена в производство по чл.201 ЗУТ след отправено искане от Районен съд Стара Загора по гр.д.№990/2004г. за поделяемост на недвижимия имот предмет на делбата - УПИ ХVІІ-5343 в кв.13 “Индустриален” по плана на гр.Стара Загора. С посоченото писмо от 27.07.2009г. е дадено изискуемото се от чл.201, ал.1 становище относно възможността за такова, а с оспорената пред съда заповед Главният архитект на Община Стара Загора е дал изискуемото се предписание за внасяне на проект за изменение на действащия план за регулация по чл.201, ал.3 ЗУТ, основано и на разпоредбата на чл.134, ал.2, т.7 ЗУТ.  В разпоредбата на чл.214 ЗУТ са визирани индивидуалните административни актове по този закон, а в чл.215 тези, подлежащи на съдебен контрол. На контрол от съда подлежат актовете, приключващи административното производство, създаващи права или задължения за страните. Оспореният акт няма такъв характер. Същият е елемент от законоустановената процедура по изменение на подробния устройствен план, междинен акт, с който  административното производството не приключва, а започва и не подлежи на самостоятелен контрол. Процедурата, при даденото предписание следва да продължи с изготвянето на проект /както е посочено в оспорената заповед/ в съответствие с действуващите норми по териториално устройство, като едва при издаване на заповед на кмета на общината за изменение на плана по този проект производството приключва. Несъстоятелно е твърдяното в жалбата за несъобразяване на действията на главния архитект с определението на районния съд, при посоченото положително становище и започване на процедурата по изменение на плана при условията на чл.201 ЗУТ. С оглед изложеното съдът намира жалбата за недопустима, тъй като не е налице годен за обжалване административен акт, поради което следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.159, ал.1, т.1 от Административнопроцесуалния кодекс съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалбата на З. М. М. от гр.Стара Загора, бул.”П.Евтимий” №59, вх.Б, ап.30 против заповед №РД-25-1737/24.07.2009г. на Главния архитект на Община Стара Загора  като недопустима.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№416/2009г. по описа на Старозагорския административен съд.

 

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ :