О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

Номер  140.………..……......…..…. Година  2009 ….…...………………Град Стара Загора

Старозагорският административен съд ……….…….………..…..…… първи състав       На първи юни …………………………………….…..…… Година две хиляди и девета   В закрито заседание в следния състав:

 

                                                                            Председател: П.П.

                                                                                                                                                                                       разгледа докладваното от ……..………..……. съдията П.П.             Административно дело номер 270 по описа за две хиляди и девета година:

 

Производството по делото е по чл.19 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

 

 Образувано е по молба на Началник Регионална Дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ гр.Стара Загора за определяне на компетентния орган, който следва да се произнесе по искане с правно основание чл.99 АПК за възобновяване на административно производство и отмяна на влязло в сила Разрешение за строеж №РС-И 974/14.11.2008г. на Гл.архитект на Община Стара Загора. Твърди, че той не се явява непосредствено по-горестоящ административен орган на Главния архитект на Община Стара Загора по смисъла и изискването на чл.99, ал.1 АПК. Такъв се явявал Кмета на Община Стара Загора, който вместо да се произнесе /при изпратено копие от искането за възобновяване и до него/ изпратил преписката на РДНСК.

 

Съгласно разпоредбата на чл.99 АПК влязъл в сила индивидуален или общ административен акт, който не е бил оспорен пред съда, какъвто се твърди, че е настоящия случай, може да бъде отменен или изменен от непосредствено по-горестоящия административен орган, а ако актът не е подлежал на оспорване по административен ред – от органа, който го е издал  при наличие на някое от условията, посочени в т.1-7 от същата разпоредба. Вярно е посоченото в молбата, че началникът на РДНСК е част от друга, самостоятелна административна структура, тази на ДНСК. Следва обаче да се има предвид,че в конкретния случай акта, възобновяване на производство по чието издаване се иска е разрешение за строеж. По силата на специалния закон – Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.216ал.1, т.2 и ал.2 разрешенията за строеж подлежат на обжалване за законосъобразност пред началниците на РДНСК. При съпоставяне с изискването на чл.99 АПК актът да е подлежал на оспорване по административен ред се налага извода за компетентност за произнасяне по конкретното искане от началника на РДНСК Стара Загора. По силата на специалния закон нему е подчинен органът, издал оспорения акт, съответно  той следва да се произнесе в производството по възобновяване, тъй като пред него влезлият в сила административен акт е могъл да бъде обжалван по административен ред.

 

С оглед гореизложеното съдът намира, че компетентен да се произнесе по жалбата /искане/ на етажни собственици на жилищен блок в гр.Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики” №45, в УПИ ІV в кв.301 по плана на гр.Стара Загора е Началник РДНСК Стара Загора при извършване дължимата се проверка за допустимост съгласно чл.216, ал.5 ЗУТ, съобразно изискванията и на чл.102 и 103 АПК, приложими съгласно чл.219, ал.3 ЗУТ.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.19 АПК, Административният съд

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

               КОМПЕТЕНТЕН да се произнесе по жалбата /искане/ на етажни собственици на жилищен блок в гр.Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики” №45,  в УПИ ІV в кв.301 по плана на гр.Стара Загора, вх.№94-3-21/09.02.2009г. на Община Стара Загора е Началник Регионална Дирекция за национален строителен контрол Стара Загора, комуто се изпрати преписката, образувана по нея.

 

                Определението да се съобщи на Кмета на Община Стара Загора, З.К.  Б. *** и П.Х.П. ***.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: