О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

                    

№ 168    08.07.2009г.     град Стара Загора

 

Старозагорският административен съд, VІІ състав, в закрито заседание на осми юли две хиляди и девета година, в състав:

 

                                            

СЪДИЯ: Р.Т.

       

 

при секретар                                                                                                   и с участието

на прокурора                                                                                                   като разгледа

докладваното от съдия   Р. Т.  административно дело № 276 по описа  

за 2009г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

Производството по делото е образувано по жалба на В.А.И., изтърпяващ наказание “лишаване от свобода” в Затвора гр. Стара Загора.

 

При извършената проверка на редовността на жалбата е установено, че същата не отговаря на изискванията на чл. 150, ал.1, т.5 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/. С оглед констатираните нередовности с разпореждане на съдията-докладчик по делото от 28.05.2009г. жалбата е  оставена без движение, като на В. И. е дадена възможност в седмодневен срок от получаване на съобщението да отстрани с писмена молба посочените в обстоятелствената част на разпореждането нередовности, при дадени на основание чл.9, ал.4 и чл.171, ал.4 от АПК указания на жалбоподателя за подведомствените на административните съдилища спорове.  С жалба вх. № 2299/ 12.06.2009г. В. И. е посочил, че обжалва упражняваната му от администрацията на Затвора – гр. Стара Загора “принуда” и “психически тормоз” и “нечовешките условия” на килията, в която изтърпява наказанието си. Със съдебно разпореждане от 19.06.2009г. жалбата повторно е оставена без движение, като на И. е указано да конкретизира предмета на подадената жалба като посочи точно и ясно дали оспорва действие или бездействие на административен орган или на длъжностно лице от администрацията; в какво конкретно се изразява действието /съотв./ бездействието, което се оспорва като незаконосъобразно и от кои органи или длъжностни лица е извършено, както и да внесе държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд – Стара Загора и в същият срок да представи платежния документ за внесената държавна такса по делото.

 

Видно от върнатия отрязък от съобщението, препис от разпореждането с указанията на съда е получено на 25.06.2009г. от жалбоподателя.  

 

В законово установения срок, както и към датата на настоящото закрито съдебно заседание, жалбоподателят не е изпълнил указанията за отстраняване на констатираните и посочените в разпореждането нередовности.

Доколкото разглеждането на жалби против административни действия съотв. административни бездействия се извършва по различен процесуален ред, липсата на направена конкретизация съгласно дадените указания със съдебно разпореждане от 19.06.2009г. какво точно се оспорва и в какво се изразява искането, поставя съда в невъзможост да определи както предмета на делото и съответно подлежащите на  установяване и доказване факти и обстоятелства, така и да прецени допустимостта на жалбата.

 

Предвид изложеното съдът намира, че са налице предпоставките жалбата да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото - прекратено.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.158, ал.3 от АПК, Старозагорският административен съд 

 

 

                                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалбата на В.А.И., изтърпяващ наказание “лишаване от свобода” в Затвора гр. Стара Загора,  поради неотстраняване на нередовностите в срок.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 276/ 2009г. по описа на Административен съд – Стара Загора.

           

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

 

 

 

                                              

                                                                       СЪДИЯ: