О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

                    

           № 174    15.07.2009г.     град Стара Загора

 

Старозагорският административен съд, ІV състав, в закрито заседание на петнадесети юли две хиляди и девета година, в състав:

 

                                            

СЪДИЯ: Г.Д.

       

 

при секретар                                                                                                   и с участието

на прокурора                                                                                                   като разгледа

докладваното от съдия   Г.Д.  административно дело № 290 по описа

за 2009г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

Производството по делото е образувано по жалба на М.С.В. ***.

При извършената проверка на редовността на жалбата е установено, че същата не отговаря на изискванията на чл. 150, ал.1, т.5 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ - не е конкретизиран административният акт, който се оспорва, доколкото от съдържанието на жалбата не е ясно дали е срещу Решението на комисията, назначена със Заповед № 70/ 25.01.1998г. на Кмета на община Стара Загора или срещу издадената въз основа на него Заповед № 2450/ 16.09.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която е признато правото на Руси петров Русев да придобие в собственост имот № 296.161, находящ се в м. Мечи кладенец, землището на с.Пряпорец.

С оглед констатираните нередовности с разпореждане на съдията-докладчик по делото от 05.06.2009г., жалбата е оставена без движение, като на жалбоподателката е дадена възможност в 7-дневен срок от получаване на съобщението да отстрани същите с писмена молба, като конкретизира кой административен акт обжалва. В изпълнение на задължението си по чл.9, ал.4 и чл.171, ал.4 от АПК за процесуално съдействие на страните за отстраняване на формални грешки и неясноти в изявленията им, съдът е дал указания  кой акт подлежи на обжалване и съдебен контрол за законосъобразност.

Видно от върнатия отрязък от съобщението, препис от разпореждането с указанията на съда е получено на 10.06.2009г. от В. Вълчев - съпруг на жалбоподателката.  

           

В законово установеният срок, както и към датата на настоящото закрито съдебно заседание, жалбоподателката не е изпълнила указанията за отстраняване на констатираните и посочените в разпореждането нередовности.

 

Липсата на направена конкретизация съгласно дадените указания със съдебно разпореждане от 05.06.2009г. поставя съда в невъзможност да определи както предмета на образуваното съдебно-административно производство - административният акт, чиято законосъобразност се оспорва, съответно подлежащите на  установяване факти и обстоятелства, включени в предмета на доказване, така и да направи преценка досежно допустимостта на подадената жалба.

 

Предвид изложеното съдът намира, че са налице предпоставките жалбата да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото - прекратено.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.158, ал.3 от АПК, съдът 

 

                                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалбата на М.С.В. ***, поради неотстраняване на нередовностите в срок.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 290/ 2009г. по описа на Административен съд – Стара Загора.

           

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

 

 

 

 

                                                                                              СЪДИЯ: /п/Г.Д.