О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

№ 278                                  гр.Стара Загора                         15.12.2010 год.

 

                  Старозагорският административен съд, в закрито заседание на петнадесети декември през две хиляди и десета година, осми състав:

 

                                                    Административен съдия: МИХАИЛ РУСЕВ

 

при участието на секретаря....................................., като разгледа адм. дело №576 по описа за 2010 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано  по жалба от Я.И.К. *** против Заповед №2006009083/07.11.2006 год. на Директора на ОДП - Стара Загора /сега ОДМВР-Стара Загора/, с която му е отказано издаването /отнемането издадения/на паспорт или заместващи го документи, поради обстоятелството, че лицето е длъжник в големи размери.

От доказателствата по административната преписка се установява, че жалбата е просрочена.

Съгласно 61, ал.1 от АПК за административният акт, съответно отказът да се издаде акта, се съобщава на заинтересованите страни в тридневен срок от неговото издаване. Начините на уведомяване са изброени в чл.61, ал.2 от АПК: устно, което се удостоверява с подпис на длъжностното лице или чрез писмено съобщение, включително и чрез електронна поща или факс, ако страната е посочила такива. От приложената преписка се установява по категоричен начин, че обжалваният административен акт е бил връчен лично на Я.К. на 07.11.2007 год. Обжалването на административните актове става в 14 дневен срок от съобщаването им, съгласно чл.149, ал.1 от АПК. Прилагайки правилата на чл.60, ал.5 от ГПК по силата на препращата разпоредба на чл.144 от АПК, то срока започва да тече от следващия ден – 08.11.2007 год. и изтича в края на последния ден – 21.11.2007 год. Жалбата е депозирана в деловодството на ОД на МВР – Стара Загора на 03.12.2010 год., т.е. малко повече от три години след определения от закона 14 дневен срок. Като такава жалбата се явява недопустима, като просрочена.

 

По тези съображения и на основание чл.159, т.5 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на Я.И.К. *** против Заповед №2006009083/07.11.2006 год. на Директора на ОДП - Стара Загора /сега ОДМВР-Стара Загора/.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 576/2010 год. по описа на Административен съд Стара Загора.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

 

 

 

                                         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: