О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

№ 73                                         гр. Стара Загора                       21.03.2011 год.

 

 

                  Старозагорският административен съд, в закрито заседание на  двадесет и първи март през две хиляди и единадесета година, осми състав:

 

                                                   Административен съдия: МИХАИЛ РУСЕВ

 

при участието на секретаря......................................................, като разгледа адм. дело №67 по описа за 2011 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството по делото е образувано по жалба на Адв. С.И.Ц. *** против Решението, с което й е отказано да бъде преоставена обществена информация на Началника на РО”ИДТН” – Стара Загора, обективирано в писмо изх.№ ТН 23-00-032/24.01.2011 год.

С разпореждане от 11.02.2011 год. е задължена жалбоподателката да внесе държавна такса в размер на 10.00 лева в 7-дневен срок от получаването на съобщението. Същото е получено лично от адв. Ц. на 09.03.2011 год. Седемдневният срок за отстраняване нередовността на жалбата, а именно внасянето на дължимата държавна такса, изтича на 16.03.2011 год. До днешна дата, по делото не е представена квитанция за платената държавна такса, а от извършената служебна проверка се установи, че сумата не е постъпила и по сметката Административен съд Стара Загора.

С оглед гореизложеното, жалбата е подадена в срок, но поради неотстраняване на нередовността й в указания срок, производството по делото следва да бъде прекратено.

По тези съображения и на основание чл.158, ал.3, във връзка с чл.151, т.3 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Адв. С.И.Ц. *** против Решение, с което й е отказано да бъде преоставена обществена информация на Началника на РО”ИДТН” – Стара Загора, обективирано в писмо изх. № ТН 23-00-032/24.01.2011 год., поради неотстраняване на нередовностите.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №67/2011 год. по описа на Административен съд Стара Загора.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

 

 

 

                                         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: