О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№57                                            02.03.2011г.                              Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

На втори март                                                                                             2011г.                    в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                          СЪДИЯ :ДАРИНА ДРАГНЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело №84  по описа за 2011г. и за да се произнесе взе предвид следното

 

Производството е образувано по жалба на М.Г.Х. против мълчалив отказ на Началника на Затвора в гр. Стара Загора да изпълни искането му за отмяна на разпореждане и извършване на действия, заявено с молба от 24.01.2011г.

 От съда се иска да бъде задължен ответния административен орган да изпълни изцяло исканията по молбата с вх. №12/24.01.2011г.

С молбата се иска от Началника на затвора в гр. Стара Загора да отмени разпореждането си, по силата на което служители на затвора не позволяват на жалбоподателя Х. да бъде облечен в личните си дрехи, а го задължават да е облечен в дадените му от затвора дрехи – униформено облекло при всяко напускане на салона на 2-г група, както и Началника на затвора да стори нужното да не бъде възпрепятстван от служителите да бъде облечен в личните си дрехи при всяко напускане на салона във връзка с конвоирането му до съд за явяване на дело, за престой на открито и други подобни.

От изисканата преписка се установява, че веднага е извършена проверка във връзка с молбата на Х. и е докладвано на Началника на затвора в гр. Стара Загора, че на 24.01.2011г. /вписано е на „същата дата”/ дежурния главен надзирател е разпоредил на жалбоподателя да облече личните си горни дрехи, тъй като униформените са били омачкани и разпрани.

Административен съд Стара Загора в настоящия съдебен състав намира жалбата на М.Г.Х. за недопустима поради липса на годен за обжалване административен акт.  

Искането, отправено до Началника на Затвора,  в контекста на описаните в молбата факти и заявеното  желание да се отмени разпореждане, което забранява носенето на собствено горно облекло, изпълнявано от служителите на затвора, представлява заявление за издаване на разрешение за носене на горно облекло по чл.69 от ППЗИНЗС. По своя смисъл искането на жалбоподателя, и до Началника на затвора и до съда е да му бъде разрешено да носи лични дрехи.

Съгласно нормата на чл.69 от ППЗИНЗС правото да се носи собствено горно облекло възниква след разрешение на Началника на затвора, а видно от приложения рапорт жалбоподателя е получил такова позволение, поради което не е се е формирал твърдения мълчалив отказ да му бъде разрешено да носи собствено горно облекло.

Предмета на всяко съдебно производство се определя от искането отправено до съда, а в случая то е за отмяна на мълчалив отказ, какъвто не се е формирал. Този отрицателен факт налага извод за липса на предмет на жалбата, поради което и на основание чл. 159 г.1 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

ОПРЕДЕЛИ

 

           ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Х. *** против мълчалив отказ на Началника на затвора да му разреши да носи собствено горно облекло, по молба от 24.01.2011г.

           ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №84 по описа за 2011г. на АС Стара Загора.

           Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението, че е обявено.

           Да се връчи препис на жалбоподателя и на Началника на Затвора в гр.  Стара Загора.

 

 

 

Административен съдия :