ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер VІ- 96                                19.04.2011г.                         гр. Стара Загора

 

             

СТАРОЗАГОРСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    шести състав

На седми април                                          две хиляди и единадесета година

В закрито заседание, в следния състав:

 

                             СЪДИЯ: ДАРИНА ДРАГНЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Дарина Драгнева

Административно дело №101  по описа за 2011г.,

За да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл. 197 и сл. от АПК, образувано по жалба от управителя на „СОЛАРЕН ПАРК БОЛЯРОВО” ООД с адрес на управление гр. София, бул. „Джеймс Баучер” №83-85, чрез адвокат Д.П. против Решение №КОС-01-4283-ПРК/2011г. на Директор РИОСВ Стара Загора, с което се прекратява процедурата по раздел ІІІ от глава шеста „Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда” от ЗООС, за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична система с мощност 35 MW в имот №000094 в землището на село Ситово, община Болярово с възложител „Соларен парк” Болярово ООД.

         С жалбата се твърди, че отказа на административния орган да разгледа по същество отправеното до него искане за издаване на административен акт не е съобразен със Заповед №РД-284/16.03.2010г. на Министъра на околната среда и водите, тъй като към момента на издаване на решението за прекратяване е започнала процедура за имот №000094 в землището на село Ситово, община Болярово. Позовава се на Решение №СЗ-88-ПР/2009г., с което решаващият орган Директора на РИОСВ Стара Загора е преценил, че за изграждане на фотоволтаичен парк в този имот е необходимо да се извърши оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони.

         По делото е постъпило, съгласно нормата на чл. 198 ал.1 от АПК, становище от Кмета на община Болярово, в което се поддържат идентични доводи с изложените в жалбата, като се иска от съда да приеме, че макар вносителят на инвестиционното предложение за изграждане на фотоволтаичен парк, по което е издадено Решението за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС, да изхожда от Кмета на община Болярово и „Ойро Билдниг Груп” ЕООД и да включва и други имоти то процедурата е започнала, тъй като тя се извършва за конкретен имот, а не за неговия собственик.

         Административен съд Стара Загора като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

         Жалбата е допустима като подадена от лице с право на оспорване и на тринадесетия ден от постановяване на административния акт, като няма данни за момента и начина на неговото съобщаване.

Разгледана по същество е неоснователна, поради следното:

         С решение № КОС-01-4283-ПРК, постановено на 14.02.2011г. Директора на РИОСВ Стара Загора е прекратил на основание чл.2а ал.2 от НУРИОВОС, процедурата по глава шеста от ЗООС за инвестиционно намерение „Изграждане на фотоволтаична система с мощност 35 мегавата в имот №000094, землище на село Ситово, община Болярово, с възложител „Соларен парк Болярово” ООД на основание Заповед № РД-284/16.03.2010г. на Министъра на околната среда и водите. Съгласно т.6.4 на тази заповед се забранява изграждането на нови фотоволтаични съоръжения и вятърни генератори за производство на електроенергия, с изключение на тези, за които към датата на обнародване на заповедта в ДВ / бр. 29 от 16.04.2010г./ има започната процедура или са съгласувани по реда на глава шеста от ЗООС и/или чл.31 от ЗБР.

Заповедта на Министъра на Околната среда и водите, с която на основание чл.12 ал.6 от ЗБР местността „Дервентски възвишения” с код BG 0002026, е обявена за защитена зона, включваща всички имоти в землището на село Ситово, и която забранява изграждането на фотоволтаични съоръжения, е преценена от административния орган като фактическо основание за приложение на чл.2а ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в сила от 15.01.2011г. Нормата предвижда възможност да се прекрати процедурата по ОВОС на всеки етап от нея, когато се потвърди от съответния специализиран компетентен орган недопустимост на инвестиционното предложение спрямо действащи нормативни или административни актове, като на основание чл.2а ал.1 от НУРИОВОС се прекратява и съвместената процедура по чл.31 от Закона за биологичното разнообразие.

Заповедта е издадена от компетентен орган, при спазване на материалния закон – налице е фактическо и правно основание за прекратяване на процедурата по ОВОС и по ОС. Инвестиционното предложение е несъвместимо с режима на дейностите в защитената зона „Дервентниски възвишения”, в която се ще бъде осъществено и  процедури по ЗБР или ЗООС спрямо него не са започнали преди 16.04.2010г., когато е публикувано в ДВ Заповедта на Министъра на околната среда и водите, не подлежаща на съдебен контрол.

 Инвестиционното предложение подлежи на преценка за необходимостта от извършване на ОВОС от Директора на РИОСВ на основание чл.93 ал.1 т.1 във връзка с приложение №2 т.3, във връзка с чл.93 ал.3 от ЗООС. За него е задължително на основание  чл. 30 ал.4 от ЗБР и чл.2 от НУРИОС да се извърши и оценка за съвместимост, чрез процедурата по ОВОС и при спазване на специалните разпоредби на ЗБР и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони. 

 Инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста от ЗООС и изцяло в границите на защитената зона „Дервентски възвишения”, обявена със Заповедта на Министъра на Околната среда и водите, съгласно която всички имоти в землище на село Ситово по КВС попадат в защитената зона с код 0002026. По този въпрос няма и спор между страните. Спори се единствено дали към момента на влизане в сила на тази Заповед на Министъра на Околната среда и водите, има започнала процедура за оценка на инвестиционното предложение на „Соларен парк Болярово” ООД, поради това, че с Решение №СЗ-88ПР/2009 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда е преценено да се извърши оценка на въздействието и оценка за съвместимост на инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаичен парк, електрическа подстанция и надземен електропровод в имоти 312,178,163,182,165 е 94 в землището на село Ситово, община Болярово” с възложител Община Болярово, и Ойро Билдинг Груп ЕООД гр. Бургас. Решението е от 05.08.2009г. по уведомление от 22.06.2009г. Безспорно е, че съгласно чл. 4 от НУРИОВОС възложителя информира компетентните органи за своето инвестиционно предложение, а ОВОС се извършва не за имот, както твърди представителя на Община Болярово, а за инвестиционно предложение. Макар да е започнала процедура по НУРИОВОС за инвестиционно предложение на Община Болярово и Ойро Билдниг Груп ЕООД, което е включвало и имот 000094, то е различно по своя предмет и предвиждания и е на друг вносител. Какво се е случило с процедурата по инвестиционното  предложение на Община Болярово и Ойро Билдинг Груп ЕООД е правно ирелевантно за настоящия правен спор. Соларен Парк Болярово ООД са внесли собствено инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична система и присъединяването й към електроразпределителната мрежа. Системата ще се състои от два фотоволтаични парка, които ще бъдат изградени върху 844.575дка. в имот 000094, по КВС на землището на село Ситово, което попада в защитена зона с код 0000218 и код 0002026. Към датата 16.12.2010г., когато е подадено уведомлението на жалбоподателя за неговото инвестиционно намерение, което е различно от това на Ойро Билдинг Груп ЕООД, вече е в сила Заповедта на Министъра на околната среда и водите, която забранява изграждането на фотоволтаични съоръжения. Това обстоятелство обуславя недопустимост инвестиционното предложение на основание чл. 13 ал.1 във връзка с чл.12 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

  Правната разпоредба на чл.12 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост с предмета и целите на защитените зони, изисква от административния орган да извърши проверка за допустимост на инвестиционно предложение, което попада изцяло или отчасти в обхвата на защитените зони, обявени със Заповедите по чл.12 ал.6 от ЗБР на Министъра на околната среда и водите, спрямо режима на защитените зони. Със Заповед № РД-284/16.03.2010г. на Министъра на околната среда и водите е установена недопустимост на дейността изграждане на фотоволтаични съоръжения с режима на дейностите в защитената зона „Дервентски възвишения” Следователно и на основание чл. 13 ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост, процедурата следва да бъде прекратена. Считано от 13.01.2011г. е в сила и разпоредбата на чл.2а от НУРИОВОС, която е процесуална и се прилага и към образуваните процедури по ОВОС. Съгласно чл.2а ал.2 от НУРИОВОС процедурата по ОВОС може да се прекрати на всеки етап от нея, което има за последица прекратяване и на съвместената процедура  по оценка за съвместимост, а основание за прекратяване е недопустимост на инвестиционното предложение спрямо действащи нормативни или административни актове. До приемането на тази разпоредба е налице възможност да се прекрати процедурата по оценката за съвместимост на основание недопустимост на предложението с режима на дейностите в защитените зони, което фактическо основание е съществувало за настоящото инвестиционно предложение. С уреждане на възможността да се преценява недопустимост на инвестиционното предложение в процедурата по ОВОС с действащи нормативни и административни актове, е налице основание и за нейното прекратяване. Инвестиционното предложение на Соларен парк Болярово предвижда извършване на дейност, която е несъвместима с режима на защитената зона и този факт е основание за прекратяване на процедурите по ОВОС и ОС. Следва да се каже, и че административния орган не разполага с оперативна самостоятелност и е бил длъжен да прекрати процедурите, като има възможност да го стори на всеки етап.

         Мотивиран от горното и на основание чл.200 предл.1 от АПК, Административен съд гр. Стара Загора

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Соларен парк Болярово” ООД гр. София, против Решение №КОС-01-4283-ПРК/2011г. от 14.02.2011г. на Директора на РИОСВ Стара Загора. 

 

Определението подлежи на обжалване  с частна жалба пред  ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението, че е обявено.

 

 

                                                                  СЪДИЯ: