П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

 

Година 2011                                                        Град Стара Загора

Старозагорски административен съд             ІІІ състав

На дванадесети април                                      Година 2011

В публично заседание в следния състав:

 

                                                Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

 

Секретар: С.Х.

 

Сложи за разглеждане докладваното от председателя ТАБАКОВА

административно дело номер 128 по описа за 2011 година.

 

На именното повикване в 9,45 часа се явиха:       

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ: ЗАМ.-ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ на ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА - редовно и своевременно  призован, за него се явява  гл. експерт ИВАНОВА, редовно упълномощена.

 

                    ОТВЕТНИК: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН   редовно и своевременно  призован,  не изпраща представител.

 

                    Гл. експерт ИВАНОВА: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по Заповед № РД-09-159/19.03.2011      г.  на зам.-областния управител на област Стара Загора против т. 3 от   Решение № 576 по протокол № 52 от заседание на ОбС Чирпан, проведено на 24.02.2011 г., с твърдения за незаконосъобразност на оспорената точка от решението поради допуснати нарушение на материалния закон. Въз основа на подробно изложени съображения, че ОбС като компетентен орган за извършване на приватизация на имот – общинска собственост, не е изпълнил задължението си да определи изпрично метода за извършване на приватизация, с което е допуснал нар. чл. 31, ал. 1 ЗПСК, е направено искане решението да бъде отменено в оспорената си част.

 

Гл. експерт ИВАНОВА: Представям придружително писмо вх. № 06-00-573/08.04.2011 г. и Решение № 592/31.03.2011 г по протокол № 53/31.03.11 г. от заседание но ОбС Чирпан, с което са отстранени пороците на оспорената т. 3 от Решение № 576/24.02.2011 г. – предмет на настоящото производство.

С оглед на това обстоятелство и на основание чл. 155, ал. 1 във връзка с чл. 156, ал. 1 АПК оттеглям оспорването, обективирано в Заповед № РД-09-159/19.03.2011 г.  на зам.-областния управител на област Стара Загора и моля да прекратите производството, както и да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

Алтернативно изразявам съгласие с направеното оттегляне на оспореното решение.

 

Съдът намира, че с оглед представеното в днешното съдебно заседание Решение № 592/31.03.2011 г на ОбС по протокол № 53/31.03.11 г. от заседание на ОбС Чирпан молбата за прекратяване на производството е основателна и следва да бъде уважена. Спазени за изискванията на чл.155, ал.1 от АПК, следователно са налице предпоставките, визирани в чл.159, т.8 от АПК, за прекратяване на образуваното съдебно производство поради оттегляне на оспорването. Налице е оттегляне на оспорването, поради сочен и установен отпаднал интерес от него, при изменение на оспореното пред съда решение от издалия го орган, а не оттегляне на акта. Искането за присъждане на разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение е основателно, тъй като ответната страна с поведението си е станала причина за образуване на съдебното производство.

 Водим от тези мотиви и на основание чл.159, т.3 от АПК,  съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на т. 3 от   Решение № 576 по протокол № 52 от заседание на ОбС Чирпан, проведено на 24.02.2011 г, обективирано в Заповед № РД-09-159/19.03.2011 г.  на зам.-областния управител на област Стара Загора

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 128/2011 г. на Старозагорски административен съд ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ на оспорването.

 

ОСЪЖДА Общински съвет Чирпан ДА ЗАПЛАТИ на Областна администрация Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща разноски по делото.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за оспорващия и от съобщаването му на ответника по делото – ОбС Чирпан.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което се закри в   9,55  ч.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

СЕКРЕТАР: