О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№94                                    гр. Стара Загора                       19.04.2011 год.

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в закрито заседание на деветнадесети  април през две хиляди и единадесета година, осми състав:

 

                             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: МИХАИЛ РУСЕВ

 

като разгледа докладваното от М. Русев адм. дело №181 по описа за 2011 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е с правно основание чл. 121, ал.4 и ал.5 от ДОПК.

         Образувано е по повод Искане за продължаване срока на наложени обезпечителни мерки изх. № ПО 44663#1 от 15.04.2011 год. на старши публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ Пловдив - ИРМ гр. Стара Загора.

         Иска се продължаване срока на действие до приключване на ревизионното производство, осъществявано по отношение на ЕТ“Данко Калайджиев”, с адрес по чл.8 от ДОПК с. Кънчево, ул. “Искра”№7, на наложените с Постановление №44663≠1 от 27.12.2010 год. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора обезпечителни мерки, изразяващи се в налагане на запор, както следва:

1. Запор върху банковите сметки на търговеца в ТБ”ОББ”АД и ТБ”ЦКБ”АД;

2. Запор върху движими вещи, както следва:

- четристанка с четири глави;

- калибровъчен шлайф с 2 вала;

- вертикална преса за дърво;

- прахосмукачка индустриална;

- количка с инструменти;

- шлайф ЕТS;

- пневматичен такер.

         Мотивите са, че срокът за издаването на ревизионния акт не може да бъда определен.

         От представените по делото доказателства съдът установи следната фактическа обстановка:

         Със Заповед №1003000/30.08.2010 год е възложено извършването на ревизия на ЕТ“Данко Калайджиев” с. Кънчево, като е следвало да бъде издаден ревизионен акт в срок от два месеца. В последствие заповедта е била изменяна, като е коригиран срока на извършване на ревизията, със следните заповеди: ЗВР 1004305 от 08.11.2010 год.; ЗВР 1004902 от 07.12.2010 год. със срок за извършване на ревизията до 08.01.2011 год. Със заповед №1000332 от 20.12.2010 год. е спряно производството по извършването на ревизията, поради образуване на друго административно производство, което е от значение за приключване на ревизията. Със Заповед №1101218-В/09.03.2011 год. е възобновено производството по извършването на ревизията, а със ЗВР №1101219 от същата дата /09.03.2011 год./ е възложено извършването на ревизията на търговеца с определен краен срок за извършване на ревизията 27.03.2011 год. С уведомително писмо №Н-370/14.04.2011 год. на ТД на НАП, ИРМ Кърджали е уведомен публичния изпълнител, че срещу търговеца е издаден ревизионен доклад изх. №1101219/10.04.2011 год., който обаче не му е връчен. С оглед на  законовата процедура по връчването на доклада, съответно възможността за депозиране на възражения, не може да бъда определена датата на издаването на ревизионния акт.

         До Дирекция “Събиране” при ТД на НАП Пловдив е отправено Искане Изх. №Н-227/17.12.2010 год. за налагане на предварително обезпечение на данъчни задължения на ЕТ“Данко Калайджиев”  с. Кънчево. То е мотивирано с очакван голям размер на задължения за довнасяне в размер на 55 000.00 лв

         Обезпечителните мерки са наложени с Постановление изх.№ 44663≠1/27.12.2010 год. на  публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив - ИРМ гр. Стара Загора като са съобразени посочените в искането обстоятелства.

         Така установената фактическа обстановка мотивира следните правни изводи:

          Искането за продължаване срока на наложени предварителни обезпечителни мерки е допустимо като направено от надлежен субект по смисъла на чл.121, ал.4, изр.2 от ДОПК и преди изтичане на срока им. Разгледано по същество, се явява основателно.

         Предприемането на мерки за предварително обезпечение по реда на чл.121 ал.1 от ДОПК от страна на данъчния орган изисква да бъде установено проявлението на някое от обстоятелствата по чл. 121, ал.1 ДОПК. В конкретния казус налагането на обезпечителни мерки е основано на приетите за установени обстоятелства, че в хода на данъчната ревизия са установени за довнасяне данъчни задължения на проверяваното лице в размер на 55 000.00 лв. главница и лихва и с цел предотвратяване извършването на сделки и действия с имуществото на търговеца, чрез което да се затрудни събирането на публичните задължения. Имайки предвид цените на придобиване на движимите вещи, чрез наложените запори се обезпечава в достатъчна степен допълнително установените данъчни задължения.

При това положение предприетите от данъчните органи действия очевидно се явяват фактически и правно основани. При налагането им се е имало предвид и разпоредбата на чл.121, ал.3 от ДОПК – те са в такава степен, че не затрудняват дейността на търговеца и не преустановяват неговата дейност. Наложените обезпечителни мерки са произвели действие и то следва да се продължи до приключване на ревизионното производство.

         Водим от гореизложеното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

                ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление №44663≠1 от 27.12.2010 год. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив–ИРМ Стара Загора обезпечителни мерки, по отношение на ЕТ”Данко Калайджиев”, изразяващи се в налагане на запор, както следва:

1. Запор върху банковите сметки на търговеца в ТБ”ОББ”АД и ТБ”ЦКБ”АД;

2. Запор върху движими вещи, както следва: четристанка с четири глави; калибровъчен шлайф с 2 вала; вертикална преса за дърво; прахосмукачка индустриална; количка с инструменти; шлайф ЕТS и пневматичен такер.

         Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на данъчната ревизия възложена със Заповед №1101219 от 09.03.2011 год

         Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора.

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                     

                                                           

                                          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: