О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 110

 

гр.Стара Загора, 10.05.2011г

 

 

 

 

                  Старозагорският административен съд, в закрито заседание на десети май през две хиляди и единадесета година, трети състав:

 

 

                                             Административен съдия: БОЙКА ТАБАКОВА

 

 

при участието на секретаря......................................................, като разгледа адм.д. № 207 по описа за 2011 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.75, т.5 от Закона за българските документи за самоличност /загл.изм. Закон за българските лични документи ДВ, бр. 82 от 2009 г./.

Образувано е по жалба от Х.Г.В. *** против заповед № 2005014326/ 19.12.2005г на Директора на ОД на МВР Стара Загора за налагане на принудителна административна мярка „временно ограничение за издаване на паспорти или заместващите ги документи”

По делото е приложена административната преписка по издаване на оспорената заповед, в която се намира и заповед № 11003357/ 02.05.2011г на Директора на ОД на МВР Стара Загора за отмяна на процесната заповед № 2005014326/ 19.12.2005г.

Втората заповед обективира недвусмислено волеизявление за оттегляне изцяло на оспорения индивидуален административен акт  на основание  чл. 156, ал. 1 от АПК, изходящ от издалия го орган. Процесуалното действие "оттегляне на оспорения акт" е извършено преди провеждане на първото по делото съдебно заседание. Затова не е необходимо съгласие на оспорващия, нито предвиденото по  чл. 156, ал. 1 от АПК съгласие на останалите ответници, тъй като заповедта не е създала права за трети лица – адресат е само Х.Г.В..

За да е налице валидно оттегляне на административния акт по смисъла на  чл. 156, ал. 1 от АПК, е необходимо то да бъде направено от органа, който е издал оспорения акт, и в установената форма. Оттеглянето на оспорения акт по същество е действие, обратно на неговото издаване, и в процесния казус е направено с нарочна заповед от административния орган, издател на обжалвания акт. С извършването на оттеглянето органът едностранно е прекратил правата и задълженията, разпоредени с първоначалната заповед, като по този начин жалбоподателят получава резултата, който очаква при евентуално уважаване на неговата жалба срещу индивидуалния административен акт.

Следователно е налице прекратителната хипотеза на чл. 159, т. 3 от АПК, тъй като с валидното оттегляне на заповедта образуваното съдебно производство остава без предмет. Целеният със съдебното производство резултат - незаконосъобразният акт да бъде премахнат от правния мир, е постигнат и нищо вече не накърнява правата и законните интереси на Х.Г.В. във връзка с оспорената заповед на Директора на ОД на МВР Стара Загора.

Горното налага извода, че разглеждането на жалбата му по същество е недопустимо поради наличието на отрицателна процесуална предпоставка, изразяваща се в законосъобразно оттегляне на обжалвания административен акт -  чл. 156, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 159, т. 3 от АПК, а образуваното съдебно производство по нея следва да се прекрати.

По тези съображения съдът 

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на Х.Г.В. ЕГН ********** *** против ЗАПОВЕД № 2005014326/ 19.12.2005г на Директора на ОД на МВР Стара Загора за налагане на принудителна административна мярка „временно ограничение за издаване на паспорти или заместващите ги документи”.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 207/ 2011г по описа на Административен съд Стара Загора.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                       АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: