О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

                    

№ 276      05.10.2011г.       град Стара Загора

 

 

Старозагорският административен съд, VІІ състав, в закрито заседание на пети октомври две хиляди и единадесета година, в състав:

 

                                            

СЪДИЯ: РАЙНА ТОДОРОВА

       

 

при секретар                                                                                                     и с участието

на прокурора                                                                                                    като разгледа

докладваното от съдия   Р. ТОДОРОВА    административно дело № 413 по описа

за 2011г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

Производството по делото е образувано по жалба на Зефира К.С. ***, против отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър изх. № 94-8846-24-10-1981/ 10.08.2011г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Стара Загора.

При извършената проверка на редовността на жалбата е установено, че същата не отговаря на изискванията на чл. 151, т.3 и т.4 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ - не е представен документ за внесена държавна такса, дължима се в съдебното производство съгласно т.2б, б.”а” от Тарифа №1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието; не са приложени и преписи от жалбата за заинтересованите страни. С оглед констатираните нередовности, с разпореждане на съдията-докладчик по делото от 13.09.2011г., жалбата е оставена без движение, като на жалбоподателката е дадена възможност в 7-дневен срок от получаване на съобщението да отстрани посочените нередовности.

Видно от върнатия отрязък от съобщението, препис от разпореждането с указанията на съда е получено на 15.09.2011г. лично от Зефира С.. При субсидиарното прилагане на разпоредбата на чл.60, ал.5 и ал.6 от ГПК по силата на препращащата норма на чл.144 от АПК, срокът за отстраняване на нередовностите на жалбата е изтекъл на 26.09.2011г.  

 

В законово установеният срок по чл.158, ал.1 от АПК, както и към датата на настоящото закрито съдебно заседание, жалбоподателката не е изпълнила указанията за представяне на 4бр. преписи от жалбата за останалите страни и на платежен документ за внесена държавна такса по делото в размер на 10лв., а от извършената служебна проверка се установи, че сумата не е постъпила и по сметката на Административен съд - Стара Загора.

 

Предвид изложеното съдът намира, че са налице предпоставките жалбата да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото - прекратено.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.158, ал.3 от АПК, съдът 

 

 

 

                                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Зефира К.С. ***, против отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър изх. № 94-8846-24-10-1981/ 10.08.2011г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 413/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.

           

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

 

 

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: