О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

                

№267                                      19.10.2011 г.                            град Стара Загора

 

 

Старозагорският административен съд, VІІІ състав, в закрито заседание на  дeветнадесети октомври две хиляди и единадесета година, в състав:

                                   

        СЪДИЯ: МИХАИЛ РУСЕВ

        

като разгледа докладваното от съдия М. РУСЕВ административно дело №463 по описа за  2011 г., за да се произнесе, съобрази следното:          

 

Производството е образувано по молба от Н.В.В. и Василка В. Герасимова за отмяна на влязла в сила заповед №1895/27.08.2007 год. на Кмета на Община Стара Загора. В молбата се твърди, че процесната заповед е издадена въз основа на съдебен акт, който впоследствие е отменен по надлежния ред. Това мотивира молителите да поискат отмяната на влязлата в сила заповед.

При извършената служебна проверка относно допустимостта на молбата, съдът намира, че същата е подведомствена на Кмета на Община Стара Загора. Мотивите за това са следните:

Безспорно е, че цитираната заповед №1895/27.08.2007 год. е била съобщена на заинтересованите страни, не е била обжалвана по съдебен ред и е влязла в сила. Отмяната й следва да се извърши по реда на чл.99 и следващите от АПК. Разпоредбата на чл.99 от АПК, определя и компетентния орган, в чиито правомощия е да извърши тази отмяна. Това е непосредствено по горестоящия орган на органа постановил акта, а ако акта не е подлежал на оспорване по административен ред – от органа, който го е издал. ЗСПЗЗ не предвижда издадените заповеди от Кмета на Общината да подлежат на обжалване по административен ред пред горестоящ орган, а единствено и само подлежат на обжалване по съдебен ред. Въз основа на гореизложеното, е видно, че компетентен да разгледа молбата за отмяна на влязъл в сила административен акт по ЗСПЗЗ, е Кмета на съответната Община. Ако заповедта бе обжалвана по съдебен ред, постановено е решение и същото е влязло в сила, то тогава отмяната му би станала по реда на глава Четиринадесета от АПК. Липсата обаче на постановен съдебен акт, изключва подведомствеността на молбата от компетентността на Административният съд.

С оглед на изложеното, очевидно се касае за въпрос, който не е подведомствен на съда, тоест не е от кръга на посочените в чл. 128, ал. 1 и 2 спорове, подведомствени на административните съдилища, поради което делото следва да бъде прекратено, а преписката следва да бъде изпратена на компетентния за целта орган – Кмета на Община Стара Загора. Същият след като прецени допустимостта на молбата и нейната основателност да постанови съответния административен акт.

Воден от горното и на основание  чл. 130, ал. 4 от Административно-процесуалния кодекс, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ МОЛБАТА на Н.В.В. и Василка В. Герасимова за отмяна на влязла в сила заповед №1895/27.08.2007  год. на Кмета на Община Стара Загора.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №463 по описа на Административен съд – Стара Загора за 2011 год.

ИЗПРАЩА молбата на Н.В.В. и Василка В. ***.

Препис от определението да се изпрати на молителите.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

 

 

 

СЪДИЯ: