О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

 342                                               28.11.2011г.                         град Стара Загора

 

 

                  Старозагорският административен съд, в закрито заседание на двадесет и осми ноември две хиляди и единадесета година, в състав:

 

                                         СЪДИЯ: ГАЛИНА ДИНКОВА 

 

като разгледа адм.д. № 523 по описа за 2011 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по жалба на С.К.И. *** Зажора, против Заповед № РД-09-155/ 15.09.2011г. на Директора на Регионална дирекция по горите /РДГ/-Стара Загора, с която на жалбоподателката е наложено дисциплинарно наказание “забележка”.   

По делото с вх. № 3473/ 24.11.2011г. е постъпило писмено становище от Директора на РДГ-Стара Загора, с която се иска производството да бъде прекратено. Изложени са съображения, че  доколкото с последваща заповед № РД-09-171/ 19.10.2011г. е било заличено наложеното на гл.експерт С.И.  дисциплинарно наказание, е отпаднал правния интерес от оспорването на Заповед № РД-09-155/ 15.09.2011г.

 Видно от приложеното към становището заверено копие на Заповед № РД-09-171/ 19.10.2011г., директорът на РДГ-Стара Загора заличава дисциплинарното наказание “забележка”, наложено  със Заповед № РД-09-155/ 15.09.2011г. на инж.С.К. Иванома – гл.експерт”Стопанисване на горите” в РДГ гр.Стара Загора.    

Съдът намира, че обективираното в Заповед № РД-09-171/ 19.10.2011г. волеизявление на Директора на РДГ-Стара Загора  за заличаване на наложеното дисциплинарно наказание, по своята правна същност представлява  оттегляне на оспорения административен акт – предмет на съдебното производство по адм. дело № 523/ 2011г. Съгласно разпоредбите на чл.156, ал.1 и ал.2 от АПК, при всяко положение на делото със съгласието на останалите ответници административният орган може да оттегли изцяло или частично оспорения акт, като за оттегляне на акта след първото по делото заседание е необходимо съгласието и на оспорващия. В случая в съдебното производство няма конституирани други ответници освен административния орган – директор на РДГ гр.Стара Загора. Оттеглянето на акта е направено преди първото по делото заседание, поради което не е необходимо и съгласието на оспорващия.  

По тези съображения съдът намира, че са налице предпоставките на чл.159, т.3 от АПК за прекратяване на производството по адм.дело № 523/ 2011г.

Водим от горните мотиви и на основание чл.159, т.3 във вр. с чл.156 от АПК, съдът 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 523/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба С.К.И. *** Зажора, против Заповед № РД-09-155/ 15.09.2011г. на Директора на Регионална дирекция по горите гр.Стара Загора, поради оттегляне на оспорения акт. 

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

           

 

 

                                                                              СЪДИЯ: