О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

                    

              349       05.12.2011г.     град Стара Загора

 

Старозагорският административен съд, VІІ състав, в закрито заседание на пети декември две хиляди и единадесета година, в състав:

 

                                            

СЪДИЯ: РАЙНА ТОДОРОВА

       

 

при секретар                                                                                                   и с участието

на прокурора                                                                                                   като разгледа

докладваното от съдия   Р. ТОДОРОВА  административно дело № 524 по описа

за 2011г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

Производството по делото е образувано по жалба на Г.Б.К. ***.

 

При извършената проверка на редовността на жалбата е установено, че същата не отговаря на изискванията на чл. 150, ал.1, т.5 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ - не е конкретизиран нейния предмет, доколкото в жалбата са изложени единствено твърдения за лошото състояние на жилището, в което е настанена от община Стара Загора Г.К. и негодността му за живеене, без да е посочено нито кой административен акт съотв. действие се оспорва като незаконосъобразно, нито от кой орган или длъжностно лице е издаден акта респ. е извършено действието. Направено е искане съдът да разпореди извършването на повторна проверка на условията, при които живее.

С оглед констатираните нередовности с разпореждане на съдията-докладчик по делото от 16.11.2011г., жалбата е оставена без движение. В изпълнение на задължението си по чл.9, ал.4 и чл.171, ал.4 от АПК за процесуално съдействие на страните за отстраняване на формални грешки и неясноти в изявленията им, съдът е дал конкретни указания на жалбоподателката и възможност в 7-дневен срок от получаване на съобщението с писмена молба да конкретизира дали изложените в жалбата възражения са срещу Заповед № СЗПСП 1227/ 04.10.2011г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Стара Загора; срещу Заповед № СЗПСП 1226/ 04.10.2011г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Стара Загора или подадената жалба е срещу друг административен акт.

Видно от върнатия отрязък от съобщението, препис от разпореждането с указанията на съда е получено на 21.11.2011г. лично от жалбоподателката Г.К.. При субсидиарното прилагане на разпоредбата на чл.60, ал.5 от ГПК по силата на препращащата норма на чл.144 от АПК, срокът за отстраняване на нередовностите на жалбата е изтекъл на 28.11.2011г /присъствен ден/.

 

В законово установеният срок по чл.158, ал.1 от АПК, както и към датата на настоящото закрито съдебно заседание, жалбоподателката не е изпълнила указанията за отстраняване на констатираните и посочените в разпореждането нередовности.

 

Липсата на направена конкретизация съгласно дадените указания със съдебно разпореждане от 16.11.2011г. поставя съда в невъзможност да определи предмета на образуваното съдебно-административно производство - административният акт /действие или бездействие/, чиято законосъобразност се оспорва, съответно подлежащите на  установяване факти и обстоятелства, включени в предмета на доказване.  

 

Предвид изложеното съдът намира, че са налице предпоставките жалбата да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото - прекратено.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.158, ал.3 от АПК, съдът 

 

 

 

                                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалбата на Г.Б.К. ***, поради неотстраняване на нередовностите в срок.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 524/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.

           

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: