О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

                    

                         № 101     16.05.2012г.      град Стара Загора

 

 

Старозагорският административен съд, VІІ състав, в закрито заседание на шестнадесети май през две хиляди и дванадесета година, в състав:

                                            

 

СЪДИЯ: РАЙНА ТОДОРОВА

       

 

 при секретар                                                                                                       и с участието

 на прокурора                                                                                                      като разгледа

 докладваното от съдия  Р. ТОДОРОВА административно дело № 117 по  описа за

 2012г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

            Производството е по реда на чл.267 от Изборния кодекс във вр. с чл.30, ал.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.  

 

Образувано е по жалба на Янка Георгиева Петрова, подадена в качеството й на Председател на Общински съвет – Гълъбово, срещу Решение № 154/ 02.04.2012г. на Общинска избирателна комисия – Гълъбово, с което е отказано да бъде взето решение за прекратяване предсрочно на пълномощията на общинския съветник Антон Иванов Георгиев на основание чл.30, ал.4, т.5 от ЗМСМА. 

 

Съдът намира че оспорването е процесуално недопустимо, поради липса на правен интерес за жалбоподателя, по следните съображения:

 

От представените по делото документи от фактическа страна се установява, че с писмо изх. № 78/ 22.03.2012г. на Председателя на Общински съвет Гълъбово, Общинска избирателна комисия – Гълъбово е уведомена, че общинският съветник Антон Иванов Георгиев от ПП „ГЕРБ”, не е участвал в три поредни заседания на ОбС – Гълъбово, проведени на 22.12.2011г., 10.02.2011г. и на 13.03.2012г., поради което и съгласно чл. 30, ал.4, т.5 от ЗМСМА, пълномощията му следва да бъдат прекратени предсрочно. След изпълнена процедура по чл. 30, ал.6, изр. първо от ЗМСМА за уведомяване на общинския съветник, на свое заседание, проведено на 02.04.2012г., Общинска избирателна комисия – Гълъбово е разгледала постъпилото уведомление от Председателя на ОбС – Гълъбово относно предсрочното прекратяване на пълномощията на общинския съветник на основание чл. 30, ал.4, т.5 от ЗМСМА. Въз основа на направените от членовете на ОИК – Гълъбово разисквания са формирани две становища, като при проведеното гласуване за първото становище /че не са налице основания за предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник/, са гласували 9 члена на ОИК, а за второто становище /че е налице основанието по чл. 30, ал.4, т.5/ - 8 члена на ОИК. Съгласно Решение № 212 – ПВР/МИ от 12.08.2011г. на ЦИК, назначената Общинска избирателна комисия – Гълъбово е в състав от 17 членове. Доколкото при проведеното гласуване не е формирано законово изискуемото се квалифицирано мнозинство от 2/3 от членовете на ОИК, при прилагането на чл.20, ал.2 от Изборния кодекс и Решение № 1 от 11.05.2011г. на ЦИК, с Решение № 154 по Протокол № 44 от проведено на 02.04.2012г. заседание на Общинска избирателна комисия – Гълъбово, е отказано да бъде взето решение за прекратяване предсрочно пълномощията на общинския съветник Антон Иванов Георгиев на основание чл.30, ал.4, т.5 от ЗМСМА, който отказ се оспорва и в настоящото съдебно производство.

 

Правото на жалба възниква и може да бъде упражнено при наличието на определени процесуални предпоставки, които обуславят и процесуалната допустимост на съдебното производство. По аргумент от разпоредбата на чл.159,  т.4 от АПК, една от тези предпоставки от категорията на абсолютните, за които съдът следи служебно, е наличието на правен интерес за жалбоподателя от оспорването.

 

Съгласно разпоредбата на чл.30, ал.8 от ЗМСМА, решенията и отказите на общинската избирателна комисия за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник, могат да се оспорват пред съответния административен съд от заинтересуваните лица или от централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, и ръководствата на коалициите от партии, компетентни съгласно решението за образуване на коалицията, които са представени в общинския съвет или от упълномощени от тях лица, по реда 267, ал.1 от Изборния кодекс. Анализът на тази нормативна регламентация сочи на извода, че законодателното разрешение при определяне на носителите на публичното право на жалба в хипотезата на чл.30, ал. 8 от ЗМСМА, е от една страна изрично да бъдат посочени субектите, които могат да обжалват решенията на общинските избирателни комисии, а от друга – при прилагането на един от основните принципи в съдебния административен процес /чл.147, ал.1 от АПК/, който може да бъде изведен и от нормата на чл.120, ал.2 от КРБългария, въвеждаща общата клауза за обжалваемост на административните актове, това право е дадено и на всички лица, които имат качеството на заинтересовани такива. В случая жалбата не е подадена от Янка Петрова като упълномощено лице от централно ръководство на партия или от ръководство на коалиция от партии, които да са представени в общинския съвет и следователно жалбоподателката не е в кръга на лицата, по отношение на които законът презумира наличието на засегнати от актовете по чл.30, ал.6 от ЗМСМА субективни права и законни интереси и следователно – правен интерес от оспорването. Не може да се приеме и че Председателят на Общински съвет – Гълъбово е „заинтересовано лице”, имащо право да оспори акта на ОИК – Гълъбово. Задължително условие, обуславящо правния интерес и респ. възникване на право на жалба за едно лице, е наличието на “засягане” на негови права и/или защитени от правото интереси от акта, които се оспорва. Правото на жалба принадлежи на това лице, спрямо което разпоредените с акта материално-правни последици са неблагоприятни и засягат негативно неговата правна сфера. В този смисъл неблагоприятно засягане е всяка правна последица от акта, състояща се в прекратяване или ограничаване на съществуващи субективни права или създаване на нови респ. разширяване на съществуващи правни задължения. По аргумент от разпоредбата на чл. 25 от ЗМСМА, Председателят на ОбС притежава организационни функции /правомощия във връзка с вътрешната организация на дейността на съвета и работата на неговите комисии/ и представителни функции /във връзка с взаимоотношенията на ОбС с други субекти/. Следователно отказът да бъде взето решение за предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник Антон Георгиев, по никакъв начин не поражда негативни последици в правната сфера на жалбоподателя в качеството му на Председател на Общински съвет – Гълъбово – не представлява правопроменящ, правопогасяващ или правопрекратяващ юридически факт по отношение на нормативно регламентираните правомощия на Янка Петрова като Председател на ОбС, нито възпрепятства тяхното упражняване. Ето защо за жалбоподателката в качеството й на Председател на ОбС – Гълъбово не е налице пряк интерес за обжалването на акта на ОИК – Гълъбово.  

Правният интерес не може да бъде обоснован и с обстоятелството, че именно Председателят на ОбС – Гълъбово е подал уведомление до ОИК – Гълъбово относно наличието на обстоятелства за предсрочното прекратяване пълномощията на общинския съветник Антон Георгиев на основание чл. 30, ал.4, т.5 от ЗМСМА. Това уведомление  не представлява искане по см. чл.24 от АПК за започване на административно производство по издаване на индивидуален административен акт. Поради това подалото го лице няма качеството на страна в административното правоотношение и актът, с който завършва производството, не засяга пряко и непосредствено правната му сфера, с оглед на което няма и правен интерес да го обжалва.   

Предвид изложеното съдът намира че жалбата, с която се оспорва  отказът на ОИК – Гълъбово да бъде взето решение за предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник Антон Иванов Георгиев на основание чл.30, ал.4, т.5 от ЗМСМА, като подадена от лице без правен интерес, е недопустима, поради което следва да бъде оставена без разглеждана, а производството по делото – прекратено.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.159, т.4 от АПК, съдът

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Янка Георгиева Петрова,  подадена в качеството й на Председател на Общински съвет – Гълъбово, против Решение № 154 по Протокол № 44 от проведено на 02.04.2012г. заседание на Общинска избирателна комисия – Гълъбово, с което е отказано да бъде взето решение за прекратяване предсрочно пълномощията на общинския съветник Антон Иванов Георгиев на основание чл.30, ал.4, т.5 от ЗМСМА, като недопустима.

           

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 117/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  

           

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. 

 

 

 

                                                                                              СЪДИЯ: