О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

                    

             № 191       23.08.2012г.     град Стара Загора

 

Старозагорският административен съд, VІІ състав, в закрито заседание на двадесет и трети август две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                                            

СЪДИЯ: РАЙНА ТОДОРОВА

       

 

при секретар                                                                                                          и с участието

на прокурора                                                                                                          като разгледа

докладваното от съдия     Р. ТОДОРОВА   административно дело № 151 по описа за

2012г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

Производството по адм. дело № 151/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора е образувано по жалба на П.С.П. ***, ж.к „Левски”, ул. „Христо Ковачев” № 8.

 

При извършената проверка на редовността на жалбата е установено, че същата не отговаря на изискванията на чл. 150, ал.1, т.5 и т.7 и чл.151, т.3 от  АПК - жалбата не съдържа точно и ясно обозначение на оспорвания административен акт /съотв. действие или бездействие/ и в какво се състои искането, доколкото от изложените в обстоятелствената част съображения не е ясно какъв е предмета на оспорване - кой акт, действие или бездействие се обжалва съотв. на кой орган или длъжностно лице и в какво точно се изразява направеното до Административен съд – Стара Загора искане от жалбоподателя „да му бъде дадена възможност и подходящ срок за доброволно изпълнение на посочените в жалбата заповеди за премахване на незаконни строежи”. Към жалбата не е приложен и документ за платена държавна такса, дължима се в съдебното производство съгласно т.2б, б.”а” от Тарифа №1 към закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.

С оглед констатираните нередовности с разпореждане на съдията-докладчик по делото от 14.05.2012г. жалбата е оставена без движение, като на оспорващия е дадена възможност в 7-дневен срок от получаване препис от разпореждането да внесе изискуемата се държавна такса в размер на 10лв. по сметка на Административен съд – Стара Загора и в същият срок да представи платежния документ за внесената държавна такса, както и с писмена молба по делото да конкретизира кой административен акт, действие или бездействие и на кой орган /длъжностно лице/ оспорва и в какво се състои направеното искане, при съобразяване на законово регламентираните правомощия на съда. В изпълнение на задължението си по чл.9, ал.4 и чл.171, ал.4 от АПК за процесуално съдействие на страните за отстраняване на формални грешки и неясноти в изявленията им, съдът е дал конкретни указания на оспорващия че на обжалване и съдебен контрол за законосъобразност от административните съдилища съгласно изричната разпоредба на чл.128, ал.1 от АПК, подлежат единствено административните актове, фактическите действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица от администрацията на органите на изпълнителната власт, както и постановленията, действията и бездействията на органите по изпълнението, когато предмет на образуваното изпълнително производство са изискуеми задължения, породени от административен акт, съдебно решение, определение или разпореждане на административните съдилища.  

Първото съобщение е върнато в цялост с отбелязване, че оспорващият не е намерен на посочения от него в жалбата адрес и лицето не отговаря на оставените съобщения. На основание чл. 43, ал.2 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК, е разпоредено връчването на съобщението и на съдебното разпореждане да се извърши чрез уведомление по чл.47, ал.1 от ГПК. Съгласно приложените по делото книжа, такова уведомление е било поставено на 23.07.2012г., с надлежно указание до жалбоподателя, че при неявяване за получаване на съобщението с книжата в указания срок, същите ще се считат за редовно връчени. В законово регламентирания двуседмичен срок /считано от датата на залепване на уведомлението/, жалбоподателят не се е явил в канцеларията на Административен съд – София град за получаване на съобщението и разпореждането по адм. дело № 151/ 2012г. по описа на АС – Стара Загора. С оглед на което същите се считат за редовно връчени на 07.08.2012г. При субсидиарното прилагане на разпоредбата на чл.60, ал.5 от ГПК по силата на препращащата норма на чл.144 от АПК, срокът за отстраняване на нередовностите на жалбата е изтекъл на 14.08.2012г. /присъствен ден/.

 В законово установения срок по чл.158, ал.1 от АПК, както и към датата на настоящото закрито съдебно заседание, жалбоподателят не е изпълнил указанията за отстраняване на констатираните и посочените в разпореждането нередовности. Липсата на направена конкретизация съгласно дадените указания със съдебно разпореждане от 14.05.2012г. поставя съда в невъзможност да определи както предмета на образуваното съдебно-административно производство - административният акт /действие или бездействие/, чиято законосъобразност се оспорва, така и да направи преценка досежно допустимостта на подадената жалба съотв. процесуалния ред, по който да бъде разгледана. 

 

Предвид изложеното съдът намира, че са налице предпоставките жалбата да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото - прекратено.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.158, ал.3 от АПК, съдът 

 

 

                                          О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалбата на П.С.П. ***, ж.к „Левски”, ул. „Христо Ковачев” № 8, поради неотстраняване на нередовностите в срок.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 151/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.

           

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: