О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

                    

 № 154                                             17.07.2012г.                              град Стара Загора

 

 

Старозагорският административен съд, ІV състав, в закрито заседание на седемнадесети юли през две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                                           

               СЪДИЯ: ГАЛИНА ДИНКОВА

       

 

при секретар                                                                                                           

и с участието на прокурора                                                                                                          като разгледа докладваното  от  съдия Г.ДИНКОВА административно дело № 221 по описа за 2012г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.   

            Образувано е по жалба на Г.Р.Г. ***, против Заповед № 845/ 17.05.2012г. на Кмета на Община Казанлък, с която е определен участника, спечелил публичния търг с явно наддаване за продажба на земеделска земя, представляваща поземлен имот №103004, с площ 2979 кв.м. в м.”Минчова керана” по КВС на землище с.Ръжена. В жалбата са релевирани доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт по съображения за постановяването му в противоречие на материалния закон и при допуснати съществени нарушения в процедурата по организиране и провеждане на публичния търг. Направено е искане за отмяна на заповедта.      

 

Съдът намира че жалбата е процесуално недопустима, по следните съображения:

 

Правото на жалба възниква и може да бъде упражнено при наличието на определени процесуални предпоставки, които обуславят и процесуалната допустимост на съдебното производство. По аргумент от разпоредбата на чл.159, т.5 от АПК, една от тези предпоставки за надлежно упражняване правото на жалба от категорията на абсолютните, за които съдът следи служебно, е оспорването да е направено в законово регламентирания срок за подаване на жалба срещу съответния административен акт. Съгласно разпоредбата на чл.149, ал.1 от АПК, приложима по силата на препращащата норма на чл.8, ал.11 от Закона за общинската собственост /ЗОС/,  административните актове могат да се оспорят по съдебен ред в 14 дневен срок от тяхното съобщаване. Нормативно установения срок за оспорване на административния акт е преклузивен и с изтичането му се прекратява правото да се търси съдебна защита срещу този акт.

 

От приложената по делото административната преписка е видно, че Заповед № 845/ 17.05.2012г. на Кмета на Община Казанлък е връчена лично на Г.Р. на 31.05.2012г., което обстоятелство не се оспорва от жалбападателя и е удостоверено с неговия подпис върху самата заповед.  Срокът за обжалване на заповедта е изтекъл на 14.06.2012г./присъствен ден/.  Видно от поставения щемпел жалбата на Г.Р.Г. е постъпила в деловодството на Община Казанлък с вх. № 94-Г-704-1/ 15.06.2012г. Това е и датата, изрично посочена от жалбоподателя в представеното по делото писмено “обяснение” с вх.№ 1808 от 16.07.2012г., като дата на нейното подаване. Но към 15.06.2012г., обаче правото на Г.Г. да оспори по съдебен ред Заповед № 845/ 17.05.2012г. е било вече преклудирано.

 

         Предвид изложеното съдът намира, че жалбата на Г.Р.Г.   против Заповед № 845/ 17.05.2012г. на Кмета на Община Казанлък, се явява процесуално недопустима, като подадена след изтичане на преклузивния срок по чл.149, ал.1 от АПК, което е пречка за разглеждането й по същество с произнасяне по нейната основателност. С оглед на което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

 

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.159, т.5 от АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалбата на Г.Р.Г. ***, против Заповед № 845/ 17.05.2012г. на Кмета на Община Казанлък,  като недопустима.

           

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 221/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора. 

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. 

 

 

 

 

                                                                                    СЪДИЯ: