О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

                    

                            158   23.07.2012г.      град Стара Загора

 

 

Старозагорският административен съд, VІІ състав, в закрито заседание на двадесет и трети юли през две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                                           

СЪДИЯ: РАЙНА ТОДОРОВА

       

 

при секретар                                                                                                           и с участието

на прокурора                                                                                                            като разгледа

докладваното от съдия     Р. ТОДОРОВА     административно дело № 231 по описа за

2012г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

            Производството е по реда на чл. 197 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.  

 

Образувано е по частна жалба, подадена от Н.К.М. ***, против Разпореждане изх. № 94-3622-24-10-1520/ 11.05.2012г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/  – гр. Стара Загора. С обжалваното разпореждане е прекратено образуваното административно производство по подадено от Н.М. искане вх. № 94-3622/ 26.03.2012г. за отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта и регистри на гр. Стара Загора по реда на чл.53, ал.1, т.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/. В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на оспореното разпореждане по съображения, че при неспазване на императивните изисквания на ЗКИР и Наредба № 3/ 28.04.2005г., не е бил съставен Акт за непълноти и грешки, който да е представен за подпис на заявителя и пряко заинтересованите собственици, което представлява съществено процесуално нарушение и абсолютно основание за отмяна на обжалвания акт. Твърди, че административният орган вместо да изпълни вмененото му със закон задължение и да предприеме необходимите действия за отстраняване на допусната непълнота или грешка в одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри, е изискал документи, които се намират в СГКК и които според жалбоподателя не е било възможно, а и необходимо да бъдат представяни. Излага доводи че разпореденото прекратяване на образуваното по реда на чл.53 от ЗКИР административно производство представлява отказ за отстраняване на допуснатата непълнота и грешка в кадастралната карта и регистри на гр. Стара Загора, който отказ моли да бъде отменен, като незаконосъобразен, а преписката да бъде върната на административния орган с указание за продължаване на процедурата.

 

Ответникът – Началник на СГКК – Стара Загора, чрез процесуалния си представител, в представеното по делото писмено становище  по чл.198, ал.2 от АПК, оспорва жалбата като неоснователна и моли да бъде отхвърлена. С подробно изложени съображения обосновава, че неотстраняването от заявителя на констатираните нередовности на подаденото от него искане, във връзка с което е било образувано производство по чл.53 от ЗКИР, въпреки дадените изрични указания с уведомление по чл.30, ал.2 от АПК за нормативните изисквания за форма, съдържание и необходимите приложения, води до формална нередовност на искането, което е пречка за разглеждането му по същество и е основание за прекратяване на административното производство по см. на чл.56, ал.2 от АПК.

 

         От представената по делото административна преписка съдът приема за установено следното от фактическа страна по спора:

 

            Жалбоподателят – Н.М., е подал молба вх. № 94-3622/ 26.03.2012г. до СГКК – Стара Загора, с която, като собственик на земя с площ от 128кв.м. - прилежаща територия към обект „Сондажен кладенец”, съставляваща имот № 001257 по картата на възстановената собственост на землището на гр. Стара Загора, е направил искане на основание чл.53, ал.2 във вр. с ал.3 от ЗКИР, да бъде извършена техническа анкета и да бъде отстранена допуснатата грешка или непълнота в одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Стара Загора. Искането е обосновано с наличие на допусната грешка при трасирането на съседен имот, което е довело до изместване на северната граница на притежавания от Н. М. поземлен имот, при което сондажният кладенец към настоящия момент попада извън имота. Към молбата са приложени Договор за покупко - продажба на недвижим имот – държавна земя - частна държавна собственост по чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ, вписан в Службата по вписванията – гр. Стара Загора, както и скици на поземления имот. С Уведомление изх. № 94 – 3622-24-10-809/ 28.03.3012г. на Началника на СГКК – Стара Загора, на основание чл.30, ал.2 от АПК, Н. М. е уведомен, че със Заповед № РД–18–43/ 25.05.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, са одобрени кадастралната карта и регистри на гр. Стара Загора, включително и за собствения на заявителя имот с идентификатор 68850.123.257 /стар номер 001257 по КВС на гр. Стара Загора/. С оглед на което на М. е указано, че за отстраняване на твърдяната от него непълнота или грешка за този имот в одобрените по реда на ЗКИР кадастрална карта и регистри, е необходимо да бъде проведено нарочно производство по реда на чл.53, ал.2 от ЗКИР, като е посочено и какви са нормативните изисквания досежно задължителното съдържание на молбата за изменение на ККР и са конкретизирани изискуемите документи и материали, които следва да бъдат приложени към нея. С молба вх. № 94-5054/ 25.04.2012г. заявителят е посочил, че изисканите от СГКК – Стара Загора документи се намират при самия административен орган и не било в неговите възможности да ги представи и че задължение на СГКК е да състави акт за непълноти и грешки, който да бъде представен за подпис на заявителя и пряко заинтересованите собственици. С писмо изх. № 94-5054-24-10-1234/ 04.05.2012г. на Началника на СГКК – Стара Загора, на Н.М. подробно е разяснена процедурата за изменение на одобрените кадастрална карти и регистри в хипотезата на допусната непълнота или грешка от гл.т. на действията, които следва да бъдат извършени от заявителя и от служителите на СГКК; посочена е приложимата нормативна уредба вкл. и основанието за изисканите от него документи и материали с писмени и графични данни; обоснована е и необходимостта от тяхното представяне с оглед съставянето на акт за непълноти и грешки. С писмото повторно на основание чл.30, ал.2 от АПК във вр. с чл.53 от ЗКИР и чл.58, ал.3, т.2, т.3, т.10, т.11 от Наредба № 3/ 2005г. е указано на заявителя, че в 3-дневен срок от получаване на съобщението, следва да отстрани указаните нередовности, като приведе подаденото искане съобразно нормативните изисквания за форма, съдържание и необходими приложения, като в противен случай образуваното административно производство за промяна на одобрените кадастрална карта и регистри на гр. Стара Загора ще бъде прекратено.

            Писмото е получено лично от Н. М. на 07.05.2012г. В указания срок /който срок е и нормативно регламентирания такъв по чл.30, ал.2 от АПК/, Н.М. не е отстранил посочените в Уведомление изх. № 94–3622-24-10-809/ 28.03.3012г. и писмо изх. № 94-5054-24-10-1234/ 04.05.2012г. на Началника на СГКК – Стара Загора нередовности и не е представил изисканите документи и материали вкл. доказателство за заплащане на дължимата се такса за извършване на заявената административна услуга.

 

         С оспореното в настоящото производство Разпореждане изх. № 94-3622-24-10-1520/ 11.05.2012г. на Началника на СГКК  – Стара Загора, на основание чл.56, ал.2 във вр. с чл.30, ал.2 от АПК, е прекратено образуваното по реда на чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР във вр. с чл.58 и чл.59 от НССПККР административно производство по подадено от Н.М. искане вх. № 94-3622/ 26.03.2012г. за отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта и регистри на гр. Стара Загора.  От фактическа страна разпореждането е обосновано с обстоятелството, че неотстраняването на нередовностите на подаденото искане в указания от административния орган срок и непредставянето на нормативно изискуемите документи, писмени и графични данни, води до формална нередовност на подаденото искане за издаване на индивидуален административен акт, която е пречка за разглеждането му по същество и е основание за прекратяване на образуваното административно производство. 

 

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че жалбата, като подадена от легитимирано лице с правен интерес, в законово установения срок по чл.197 от АПК и против акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност, е процесуално допустима.

 

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

 

            Инициираното от Н.М. с молба вх. № 94-3622/ 26.03.2012г. до СГКК – Стара Загора производство, е такова по чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР – за изменение на одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри поради допусната непълнота или грешка. Редът и условията за иницииране на производството по изменение на кадастралната карта и регистрите и действията, които следва да бъдат предприети в това производство, са регламентирани в чл.53 от ЗКИР и гл. шеста на Наредба № 3/ 2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри /НССПКККР/. В разпоредбата на чл.58 от Наредба № 3/ 2005г. са посочени формалните изисквания, на които следва да отговаря съдържанието на заявлението, с което се инициира административното производство за изменение на одобрените ККР и документите, писмените и графичните данни, които задължително следва да бъдат приложени към него. Очевидно е че към първоначално подадената молба заявителят не е приложил изискуемите документи и материали, тъй като е представил единствено документ за собственост и скици на поземления имот. С оглед на което правилно и законосъобразно Началникът на СГКК – гр. Стара Загора е приел, че подаденото от Н.М. искане не отговаря на нормативно установените формални изисквания по ЗКИР и НССПКККР и не са приложени необходимите документи /в т.ч. и такъв за внесена такса за извършване на заявената административна услуга/. В приложимите нормативни актове – ЗКИР и Наредба № 3/ 2005г., не са предвидени специален ред и изисквания за това как следва да се процедира в случаите на формална нередовност на подаденото до компетентния административен орган искане за поправка на грешки и непълноти в ККР. Доколкото производството по чл.53 от ЗКИР е административно по своя характер и при липса на специална правна уредба, следва да се прилагат общите правила, регламентирани в АПК. Съгласно разпоредбата на чл.30, ал.2 от АПК, ако подаденото до административния орган искане не удовлетворява изискванията на закона, заявителят следва да бъде уведомен да отстрани недостатъците в тридневен срок от съобщението с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството. В изпълнение на задължението си по чл. 30, ал.2 от АПК, с Уведомление изх. № 94 – 3622-24-10-809/ 28.03.3012г., административният орган писмено е уведомил заявителя за формалните изисквания, на които следва да отговаря молбата за изменение на одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри, документите и материалите, които е необходимо да бъдат представени. С последващото писмо изх. № 94-5054-24-10-1234/ 04.05.2012г. на Началника на СГКК – Стара Загора, след подробно разясняване на административната процедура и необходимостта от представянето на изисканите документи и материали с писмени и графични данни с оглед съставянето на акт за непълноти и грешки, на основание чл.30, ал.2 от АПК във вр. с чл.53 от ЗКИР и чл.58, ал.3, т.2, т.3, т.10, т.11 от Наредба № 3/2005г., изрично е указано на заявителя, че в 3-дневен срок от получаване на съобщението, следва да отстрани указаните нередовности, като приведе подаденото искане съобразно нормативните изисквания за форма, съдържание и необходимите приложения, като в противен случай образуваното административно производство за промяна на одобрените кадастрална карта и регистри на гр. Стара Загора ще бъде прекратено.

Задължение на административния орган е преди да разгледа и да се произнесе по основателността на направеното искане за издаване на индивидуален административен акт, да извърши проверка за неговата формална редовност и преценка на допустимостта му.  В случая формалната нередовност на подадено до Началника на СГКК – Стара Загора искане за издаване на индивидуален административен акт за изменение на одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Стара Загора, от гл. т. несъответствието му с установените в приложимия нормативен акт специални изисквания за съдържание на заявлението и приложенията към него, която нередовност не е отстранена въпреки надлежно извършеното уведомяване по чл.30, ал.2 от АПК, е процесуална пречка за разглеждане по същество на подадената от Н.М. молба вх. № 94-3622/ 26.03.2012г. и съотв. основание за прекратяване на административното производство по см. на чл. 56, ал.2 от АПК.  

За пълнота на изложението следва да се отбележи, че съгласно чл. 58, ал.3 от Наредба № 3/ 2005г., задължение на заявителя е да представи изисканите от СГКК – Стара Загора материали и данни от геодезическите измервания и скица – проект на изменението, които се изготвят от правоспособно лице, а не от служители на СГКК. Едва след представянето на тези писмени и графични данни, за СГКК възниква задължение за извършване на проверка, съставяне на акт за непълноти и грешки и нанасяне на измененията в ККР, ако са изпълнени останалите нормативни изисквания, при спазване на регламентираната процедура. В този смисъл не следва да бъде разглеждано и обсъждано възражението на жалбоподателя за допуснато съществено процесуално нарушение поради несъставянето на акт за непълноти и грешки, защото очевидно такъв акт няма как да бъде съставен преди Н. М. да представи изисканите документи и материали с писмени и графични данни.

 

С оглед на което съдът приема, че оспореното Разпореждане изх. № 94-3622-24-10-1520/ 11.05.2012г. на Началника на СГКК  – гр. Стара Загора е правилно и законосъобразно. Жалбата се явява неоснователна и като такава, следва да бъде отхвърлена.

 

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.200 от АПК, съдът

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОТХВЪРЛЯ подадената от Н.К.М. *** жалба против Разпореждане изх. № 94-3622-24-10-1520/ 11.05.2012г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Стара Загора, с което е прекратено образуваното административно производство по подадено от Н.М. искане вх. № 94-3622/ 26.03.2012г. за отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта и регистри на гр. Стара Загора по реда на чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР във вр. с чл.58 и чл.59 от НССПККР, като неоснователна.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. 

 

 

 

                                                                                   СЪДИЯ: