О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

                    

№ 26                                               22.01.2013г.                                   град Стара Загора

 

 

Старозагорският административен съд, ІІІ състав, в закрито заседание на двадесет и втори януари през две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                           

              СЪДИЯ: ГАЛИНА ДИНКОВА

    

 

при секретар                                                                                                      

и с участието на прокурора                                                                                         като разгледа докладваното от съдия    Г.ДИНКОВА     административно дело № 251 по описа за 2012г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по жалба на А.К.Д. ***, допълнена и уточнена с жалба вх.№ 1393/ 05.06.2012г., с която е направено искане за прогласяване нищожността или отмяната като незаконосъобразна на Заповед № И-166/ 08.05.2008г. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” - гр.Стара Загора.

 След преценка на материалите по делото съдът намира, че подадената жалба е процесуално недопустима, по следните съображения:

С оспорената заповед № И-166/ 08.05.2008г. директорът на Дирекция”Социално подпомагане”-гр.Стара Загора е отказал на жалбоподателката да й бъде отпусната еднократна помощ по чл.16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/.  

Съгласно разпоредбата на чл.13, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане /ЗСП/ социалните помощи по този закон се отпускат, респ. се отказват, със заповед на директора на Дирекция “Социално подпомагане” или упълномощено от него лице, като на основание ал.5 на същия чл.13 от ЗСП издадените заповеди подлежат на задължително обжалване пред директора на Регионалната дирекция “Социално подпомагане” по реда на АПК.

В случая, от представеното по делото писмено изявление на директора на Дирекция”СП”-гр.Стара Загора, обективирано в писмо вх.№1817/ 16.07.2012г. /лист 24 от делото/ се установява, че задължителния административен ред за обжалване на Заповед № И-166/ 08.05.2008г. не е изчерпан.

Обжалването по административен ред на издадения отказ за отпускане на еднократна социална помощ по чл.16 от ППЗСП, е процесуална предпоставка за възникване правото на жалба пред съд, включително когато е направено искане за обявяване на нищожността му. В този смисъл е постоянната практика на ВАС на РБ по чл.13, ал.5 от ЗСП и чл.148 от АПК, а именно дори, когато е направено само искане за прогласяване нищожността на административен акт, подлежащ на задължителен административен контрол за законосъобразност, съдът е длъжен да изпрати преписката за разглеждане по подведомственост на по-горестоящия административен орган. Това е така, защото от изхода на административния контрол за законосъобразност зависи възникването на правен интерес за оспорване на административния акт пред съда, включително и когато се касае само до искане за обявяване на нищожността му, която може да бъде прогласена и от по-горестоящия административен орган.

По изложените съображения Старозагорският административен съд приема, че жалбата, като подадена срещу акт който не подлежи на съдебно оспорване, е недопустима, поради което следва да бъде оставена без разглеждане, производството по делото да се прекрати и жалбата да се изпрати на компетентния административен орган – Директора на Регионална дирекция  за социално подпомагане гр.Стара Загора. 

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.159, т.1 във вр. с чл.130 от АПК , съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.К.Д. ***, против Заповед № И-166/ 08.05.2008г. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” - гр.Стара Загора, като недопустима.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 251/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.

ИЗПРАЩА жалбата А.К.Д. против Заповед № И-166/ 08.05.2008г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” Стара Загора по подведомственост на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане гр.Стара Загора.  

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. 

 

 

 

 

 

                                                                                                          СЪДИЯ: