О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 №181                                       гр. Стара Загора                         03.08.2012 год.

 

Старозагорският административен съд, осми състав в закрито заседание на трети август през две хиляди и дванадесета година:

 

                                                   Административен съдия: МИХАИЛ РУСЕВ

 

при участието на секретаря....................................., като разгледа адм. дело №303 по описа за 2012 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по жалба М.Г.М. против Заповед №61/03.07.2012 год. на Началник сектор „Охрана на „Мини Марица изток”ЕАД, с която е наложено наказание „мъмрене” за срок от три месеца на жалбоподателя.

С молба вх.№1970/02.08.2012 год. , жалбоподателят заявява, че оттегля изцяло подадената си жалба против заповедта, поради липсата на правен интерес, с оглед отмяната на дисциплинарното наказание от по-горестоящия административен орган. Съблюдавайки принципа на диспозитивното начало и обусловеността на съдебната защита на накърненото право или законен интерес от волята на лицето, което я търси, съдът намира, че с оглед изрично направеното волеизявление за оттегляне на оспорването, обективирано в подадената от жалбоподателя писмена молба, следва да прекрати производството по настоящото дело. 

Водим от горното и на основание чл.159, т.8, предл. първо във вр. с чл.155, ал.1 и ал.3 от АПК, Старозагорският административен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №303/2012 год. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на оспорването.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

 

 

                                         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: