О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

131                                         23.04.2013 год.                       град Стара Загора

 

 

Старозагорският административен съд, VІІ състав, в закрито заседание на двадесет и трети април две хиляди и тринадесета год., в състав:

                                                                            СЪДИЯ: МИХАИЛ РУСЕВ

при секретар ....................... с участието на прокурора ..................................                                                          като разгледа докладваното от съдия  М. Русев административно дело №335 по описа за 2012 г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

Производството е по реда на чл. 217, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 9 от ЗУТ. Образувано е по жалба на И.Г.С., Д.Г.С., Д.Б.Д., Н.Д.Б., Б.Д.Б., Н.Г.П. и Н.Т.Й. срещу удостоверение за въвеждане в експлоатация №УВЕ-264/20.10.2011 год. на Община Стара Загора.

Съдът, като обсъди представените по делото доказателства, и въз основа на извършена проверка на допустимостта и законосъобразността на обжалваното удостоверение за въвеждане в експлоатация №УВЕ-264/20.10.2011 год. на Община Стара Загора, намира, че жалбата е недопустима.

Делото е било спряно до приключването на адм. дело №441 по описа на Административен съд Стара Загора за 2012 год. Същото е приключило с Решение №73/11.04.2013 год., в сила от датата на постановяване, тъй като същото е окончателно и не подлежи на обжалване. С оглед на гореизложеното основанието за спиране на настоящето дело е отпаднало, поради което и същото следва да бъде възобновено на основание чл.230, ал.1 от ГПК.

Удостоверението за въвеждане в експлоатация е положителен акт, с който не се засягат не се създават права и не се създават задължения за оспорващите. Страни в производството по издаването на УВЕ на строеж, съгласно чл.177, ал.1 – 3 от ЗУТ, са компетентния административен орган и възложителят на строежа. Трети лица извън регулираното с цитираните разпоредби правоотношение, не притежават активна процесуална легитимация, респективно защитен от закона правен интерес от оспорване на тази категория административни актове по ЗУТ. Защитата на засегнатите от строежа имуществени права е по общия исков ред.

Въвеждането на строежа в експлоатация не подлежи на обжалване. То констатира техническата годност за използване на обекта, поради което в качеството си на позитивен административен акт не може да се обжалва от поискалия го или от носителите на вещни права върху строежа. Само по себе си то не ограничава права, нито създава задължения за трети лица, включително и съсобствениците на имота.Удостоверителното действие на административният акт, има за предмет регистрирането на техническата годност на един строеж, което е в интерес на всички, които отговарят на другите условия на закона, за да го ползват. Ако фактическото ползване на обекта засяга граждански права, защитата им е искова.

Гореизложеното обуславя наличието на предпоставките на чл.159, т.1 и т.4 от АПК, поради което и жалбата е недопустима.

По тези съображения и на основание чл.230, ал.1 от ГПК и чл.159, т.1 и 4 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВЪЗОБНОВЯВА съдебното производство по адм. дело №335/2012 год. по описа на Административен съд Стара Загора.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Г.С., Д.Г.С., Д.Б.Д., Н.Д.Б., Б.Д.Б., Н.Г.П. и Н.Т.Й. срещу удостоверение за въвеждане в експлоатация №УВЕ-264/20.10.2011 год. на Община Стара Загора, като недопустима.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело №335/2012 год. по описа на Административен съд Стара Загора.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: