О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                               25.09.2012г.                              Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

На двадесет и пети септември 2012г.

в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                   СЪДИЯ: Дарина Драгнева

Като разгледа докладваното от съдия Дарина Драгнева административно дело №341 по описа за 2012г. и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл. 147 ал.3 от ДОПК, образувано по жалба от М.Г.Ж. против решение 10233/19.07.2012г.,  решение №10234/19.07.2012г. и решение №10235/19.07.2012г. на Началник отдел „ Местни данъци и такси” при община Стара Загора, с които са оставени без разглеждане жалбите на Ж. против АУЗД №№10235/24.02.2012г., №10234/24.02.2012г., №10235/24.02.2012г. на старши инспектор в отдел „МДТ”, действащ като орган по приходите. В решенията е посочено, че АУЗД са връчени на лицето на 07.03.2012г., видно от обратните разписки към всеки акт, поради което четиринадесетдневния срок за обжалване е изтекъл на 22.03.2012г.

Решението на Началник отдел „ Местни данъци и такси” при Община Стара Загора е законосъобразно, а жалбата е неоснователна.  Видно от обратната разписка на стр. 15 по делото, АУЗД са връчени по реда на чл. 29 ал.7 във връзка с ал.1 във връзка с чл. 28 ал.1 т.1 от ДОПК, а именно на адреса за кореспонденция, който съвпада с постоянния адрес на лицето и който е посочен и в жалбата пред съда. Получено е от пълнолетен член на домакинството, който се е съгласил да го приеме и предаде. По същия начин са връчени и обжалваните решения – на същия адрес на другия родител на жалбоподателката, а оспорването им пред съд е направено в седмодневния срок – 22.08.2012г. Следва да се каже, че изявлението на получилия съобщението със задължение да го предаде не променя адреса за кореспонденция, а има единствено правно значение за установяване момента, в който действително актовете за установяване на задълженията по декларация са станали известни на адресата им. В настоящия случай обаче, в жалбата пред съда не се оспорва довода на решаващия орган относно просрочие на жалбите против актовете за установяване на задълженията по декларация, а се твърди, че местни данъци за моторните превозни средства не се дължат и се представят съответните документи, който въпрос е правно ирелевантен за настоящото съдебно производство предвид неговия предмет – решение за оставяне без разглеждане на недопустима жалба като подадена след изтичане на срока.

             Мотивиран от горното и на основание чл.75 ал.2 от ДОПК,   

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

 

ОПРЕДЕЛИ

ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.Ж. против решение № 10233/19.07.2012г, решение №10234/19.07.2012г. и решение №10235/19.07.2012г. на Началник отдел „ Местни данъци и такси” при Община Стара Загора.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

Административен съдия: