О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№198                                  гр. Стара Загора                       03.09.2012 год.

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в закрито заседание на трети септември през две хиляди и дванадесета год., осми състав:

 

                             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: МИХАИЛ РУСЕВ

 

като разгледа докладваното от М. Русев адм. дело №346 по описа за 2012 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е с правно основание чл. 121, ал.4 и ал.5 от ДОПК.

         Образувано е по повод Искане за продължаване срока на наложени обезпечителни мерки изх.№24/РД-10-136#10 от 29.08.2012 год. на страши публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ Пловдив - ИРМ гр. Стара Загора.

         Иска се продължаване срока на действие за неопределено време, осъществявано по отношение на “Билс”ООД, с адрес по чл.8 от ДОПК гр. Стара Загора, ул.“Хаджи Димитър Асенов”№2, ет. 1, ап.1 на наложените с Постановление №24/РД-10-136 от 10.05.2012 год. на старши публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора обезпечителни мерки, както следва:

         1. Възбрана върху недвижим имот, собственост на „Билс”ООД:

         - поземлен имот от 980 кв.м. в гр. Стара Загора с идентификатор 68850.523.186., стар идентификатор няма. Номер по предходен план: 5343, квартал 13, парцел ХLV. Съседи: 68850.523.60, 68850.523.179, 68850.523.187, 68850.523.237, 68850.523.332. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на трайно ползване: за друг производствен, складов обект. Поземления имот е придобит както следва: с нотариален акт №73, том ІХ, рег.№ 3983, дело 2073/06.06.2006 год., издаден от службата по вписванията – гр. Стара Загора е придобита площ от 960.00 кв.м. С нотариален акт №154, том ХХ, рег.№ 7585, дело 4986/30.06.2006 год., издаден от службата по вписванията – гр. Стара Загора е придобита площ от 20/980.00 кв.м.

         - Сграда, находяща се в гр. Стара Загора с идентификатор 68850.523.186.1. Сградата е разположена в имот с идентифакатор 68850.523.186, Застроена площ : 81 кв.м. предназначение: промишлена сграда. Стар идентификатор няма. Номер по предходен план: няма. Имота е придобит с нотариален акт №73, том ІХ, рег.№ 3983, дело 2073/06.06.2006 год., издаден от службата по вписванията – гр. Стара Загора.

         Данъчната оценка на недвижимите имоти е 6491.90 лв.

         2. Запор върху движими вещи – МРС:

         - товарен автомобил марка Ебро, модел Ф350, бордови с регистрационен №СТ 8717 СК, рама VSGF3524CDA011189, дизел, цвят бял, година на производство 1983. Застрахователна стойност 3500 лв.

         - лек автомобил Форд транзит, модел микробус, бордови с регистрационен №СТ 3522 ТТ, рама WFOKXXGBVKHC89097, двигател HC89097, бензин, цвят червен, година на производство 1993. Застрахователна стойност 4900 лв.

         - товарен автомобил Фолксваген, модел Транспортер, бордови с регистрационен №СТ 7198 СР, рама WV2ZZZ24ZLH107677, цвят маслено зелен и чер, година на производство 1990. Застрахователна стойност 4300 лв

         - товарен автомобил Опел кампо, фургон, дизел, с регистрационен №СТ 9281 АВ, рама JAATFS69HX7104169, двигател 4JG2649371, цвят бял, година на производство 1999. Застрахователна стойност 5100 лв

         - товарен автомобил Фолксваген, модел Каравел, регистрационен №СТ 5287 СА, рама WV2ZZZ25ZJH051977, двигател JX103030, цвят червен, година на производство 1988. Застрахователна стойност 1100 лв.

         Общата застрахователна стойност на моторните превозни средства е 18900 лв.

         3. Запор върху банковите сметки  на дружеството в ТБ”Инвест банк”АД и ТБ”Прокредит банк”АД

         Мотивите са, че към датата на подаване на искането няма  ревизионен акт по повод на извършваната ревизия, а срока за издаването на ревизионния акт не може да бъде определен.

         От представените по делото доказателства съдът установи следната фактическа обстановка:

         Със Заповед №1202360/27.04.2012 год е възложено извършването на ревизия на “Билс”ООД гр. Стара Загора, като е следвало да бъде издаден ревизионен акт в срок до три месеца. В последствие заповедта е била изменяна, като е коригиран срока на извършване на ревизията, със заповед ЗВР №1203870 от 07.08.2012 год.

         Обезпечителните мерки са наложени с Постановление изх.№ 24/РД-10-136/10.05.2012 год. на  публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив - ИРМ гр.Стара Загора като са съобразени с установените размери на публичните задължения.

         Така установената фактическа обстановка мотивира следните правни изводи:

          Искането за продължаване срока на наложени предварителни обезпечителни мерки е допустимо като направено от надлежен субект по смисъла на чл.121, ал.4, изр.2 от ДОПК и преди изтичане на срока им. Разгледано по същество, се явява основателно.

         Предприемането на мерки за предварително обезпечение по реда на чл.121 ал.1 от ДОПК от страна на данъчния орган изисква да бъде установено проявлението на някое от обстоятелствата по чл. 121, ал.1 ДОПК. В конкретния казус налагането на обезпечителни мерки е основано на приетите за установени обстоятелства, че в хода на данъчната ревизия са установени данъчни задължения на проверяваното търговско дружество в особено големи размери – предполагаем размер от 260 000.00 лв. главница и лихви. С цел предотвратяване извършването на сделки и действия с имуществото на дружеството, чрез което да се затрудни събирането на публичните задължения да наложени и обезпечителните мерки. Чрез наложените мерки се обезпечават в достатъчна степен установените данъчни задължения.

При това положение предприетите от данъчните органи действия очевидно се явяват фактически и правно основани. При налагането им се е имало предвид и разпоредбата на чл.121, ал.3 от ДОПК – те са в такава степен, че не затрудняват дейността на дружеството и не преустановяват неговата дейност. Наложената обезпечителна мярка е произвела действие и то следва да се продължи до приключване на ревизионното производство.

Отправеното искане е за продължаването на действието на мярката за неопределено време. Законодателят с оглед предотвратяването на произвола на данъчната администрация и нейното дисциплиниране, прокламираната от Конституцията на Република България защита и неприкосвеност на частната собственост, е въвел ограничение в срока на действие на наложените обезпечителни мерки – чл. 121, ал.5 от ДОПК – до приключване на ревизионното производство. В този смисъл, крайният срок на действието на мерките в настоящия случай е датата на изготвяне на ревизионния акт.

Водим от гореизложеното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

                ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление №24/РД-10-136/10.05.2012 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора по отношение на „Билс”ООД, изразяващи се в налагане на запор на:

         1. Възбрана върху недвижим имот, собственост на „Билс”ООД:

         - поземлен имот от 980 кв.м. в гр. Стара Загора с идентификатор 68850.523.186., стар идентификатор няма. Номер по предходен план: 5343, квартал 13, парцел ХLV. Съседи: 68850.523.60, 68850.523.179, 68850.523.187, 68850.523.237, 68850.523.332. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на трайно ползване: за друг производствен, складов обект. Поземления имот е придобит както следва: с нотариален акт №73, том ІХ, рег.№ 3983, дело 2073/06.06.2006 год., издаден от службата по вписванията – гр. Стара Загора е придобита площ от 960.00 кв.м. С нотариален акт №154, том ХХ, рег.№ 7585, дело 4986/30.06.2006 год., издаден от службата по вписванията – гр. Стара Загора е придобита площ от 20/980.00 кв.м.

         - Сграда, находяща се в гр. Стара Загора с идентификатор 68850.523.186.1. Сградата е разположена в имот с идентифакатор 68850.523.186, Застроена площ : 81 кв.м. предназначение: промишлена сграда. Стар идентификатор няма. Номер по предходен план: няма. Имота е придобит с нотариален акт №73, том ІХ, рег.№ 3983, дело 2073/06.06.2006 год., издаден от службата по вписванията – гр. Стара Загора.

         2. Запор върху движими вещи – МРС:

         - товарен автомобил марка Ебро, модел Ф350, бордови с регистрационен №СТ 8717 СК, рама VSGF3524CDA011189, дизел, цвят бял, година на производство 1983. Застрахователна стойност 3500 лв.

         - лек автомобил Форд транзит, модел микробус, бордови с регистрационен №СТ 3522 ТТ, рама WFOKXXGBVKHC89097, двигател HC89097, бензин, цвят червен, година на производство 1993. Застрахователна стойност 4900 лв.

         - товарен автомобил Фолксваген, модел Транспортер, бордови с регистрационен №СТ 7198 СР, рама WV2ZZZ24ZLH107677, цвят маслено зелен и чер, година на производство 1990. Застрахователна стойност 4300 лв

         - товарен автомобил Опел кампо, фургон, дизел, с регистрационен №СТ 9281 АВ, рама JAATFS69HX7104169, двигател 4JG2649371, цвят бял, година на производство 1999. Застрахователна стойност 5100 лв

         - товарен автомобил Фолксваген, модел Каравел, регистрационен №СТ 5287 СА, рама WV2ZZZ25ZJH051977, двигател JX103030, цвят червен, година на производство 1988. Застрахователна стойност 1100 лв.

         3. Запор върху банковите сметки  на дружеството в ТБ”Инвест банк”АД и ТБ”Прокредит банк”АД

         Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство и издаването на ревизионния акт.

         Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора.

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                     

 

                                                           

                                          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: