О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

Номер………………...……..…… Година  2013  ...…..……………Град Стара Загора

Старозагорският административен съд……….……….………..…… първи състав На двадесет и пети януари …..……...….….… Година две хиляди и тринадесета В закрито заседание в следния състав:

 

                                                                           Председател: ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ                                                                               

 

Секретар ………………………………..…..………..……………………………………

разгледа докладваното от ……..………....…..……. съдията ПЛАМЕН  ПЕТРУНОВ

Административно дело номер 468 по описа за две хиляди и дванадесета година.

 

     Производството е по реда на чл.203 и сл. от Административно процесуалния кодекс /АПК/.

 

     Образувано е по искова молба, подадена от Н.Н.А., изтърпяващ наказание в Затвора Стара Загора, срещу  МП, респективно срещу ръководството на Затвора Стара Загора за сумата от 100 000лв. за причинени неимуществени вреди.      

     

 Исковата молба е оставена без движение, при констатирани нередовности в нея, на ищеца е дадена възможност да ги отстрани, като:посочи името и адреса на ответника, на законния му представител; представи пълно изложение на обстоятелствата, на които се основава предявения иск /кои са извършените незаконосъобразни действия или бездействия, от кого са извършени/; в какво се състои искането отправено до съда при изложените обстоятелства.

 

В законоустановения срок от ищеца е подадена молба, съдържаща искане за предоставяне на правна помощ, като такава е предоставена с определение на съда от 08.01.2013 год. и му е назначен процесуален представител  с определение от 15.01.2013 год. Последния е уведомен, че исковата молба е оставена без движение, като му е изпратено разпореждането на съда за това.

 

     Процесуалният представител на ищеца е депозирал писмена молба, за поправка на подадената искова молба, с която заявява, че исковата молба е предявена срещу Министерство на правосъдието гр. София, представлявано от министъра на правосъдието.  Изложени са обстоятелства, за претърпени болки и страдания, произтичащи от бездействия на служителите в администрацията на затвора, при неизпълнение на конкретно посочени разпоредби на ЗИНЗС и Правилника за вътрешния ред в затворите. Иска се от съда да осъди Министерство на правосъдието да му заплати сумата от 100 000 лева, за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в притеснения, психически тормоз, нервно разстройство, нежелание за живот и увреждане на здравето, за периода от 24.06.2006 год. до завеждане на исковата молба.

 

Съдът намира че предявеният иск е процесуално недопустим, с оглед на което образуваното исково производство по чл.203 и сл. от АПК във вр. с чл.1, ал.1 от ЗОДОВ следва да бъде прекратено, като предявен срещу нелегитимна страна. В производството по чл.203 и сл. от АПК, в което се разглеждат исковете, предявени на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, процесуалната легитимация се определя съобразно нормата на чл.205 от АПК. С посочената разпоредба законодателят изрично посочва срещу кого следва да бъде предявен иска, а именно срещу юридическото лице, представлявано от органа, от чийто незаконосъобразен акт, действие или бездействие са произтекли вредите. В случая изискванията за пасивната материалноправна легитимация съвпадат с тези за процесуална легитимация За наличието на пасивна процесуална легитимация на ответника по предявения иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, съдът следи служебно. В случая в първоначалната искова молба е посочено, че исковете са предявени срещу срещу  МП, като страна принципал, респективно срещу ръководството на Затвора Стара Загора Съгласно постъпилата уточняваща молба, се иска ангажиране отговорността за твърдените като нанесени неимуществени вреди на Министерство на правосъдието. Този ответник не е пасивно процесуално легитимиран да отговаря по предявените искове. Съгласно чл.12, ал.3 от ЗИНЗС затворите са териториални служби на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и не притежават гражданска правосубектност, не са процесуално легитимирани да бъдат страни в качеството им на ответници в производството по чл.203 и сл. от АПК, а такъв се явява самата Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”, която съгласно чл.12, ал.2 от ЗИНЗС е юридическо лице към министъра на правосъдието със седалище гр.София. Пасивната процесуално-правна легитимация на ответника е сред абсолютните положителни процесуални предпоставки за възникване в случая на правото на иск. Съответно липсата на процесуална легитимация на ответника и насочването на исковата претенция срещу ненадлежна страна, обуславя процесуална недопустимост на иска и е основание по чл.130 от ГПК за връщане на исковата молба и за прекратяване на образуваното съдебно производство. В исковото гражданско производство /какъвто е характера на производството по чл.203 и сл. от АПК/, съдът не е длъжен да напътства ищеца срещу кого да насочи иска си и кой трябва да е ответник, нито служебно да конституира надлежния по см. на чл.205 от АПК такъв, извън изявената от ищеца воля.

 

С оглед на гореизложеното съдът намира, че предявеният от Н.Н. Азис иск по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Министерство на правосъдието е процесуално недопустим. Исковата молба следва да бъде върната, а образуваното съдебно производство прекратено.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.130 от ГПК във вр. с  чл.144 от АПК, съдът 

 

 

                                               О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

 

ВРЪЩА исковата молба, подадена от Н.Н.А., изтърпяващ наказание в Затвора Стара Загора, ЕГН *********, с която е предявен иск по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Министерство на правосъдието гр.София, за  обезщетение в размер на 100 000лв. за причинени неимуществени вреди за периода от 24.06.2006 г. до предявяване на исковата молба, поради процесуална недопустимост.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 468/2012 г. по описа на Административен съд Стара Загора.

           

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ :