П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

 

Година 2013                                                      Град Стара Загора

Старозагорски административен съд            ІІ състав

На деветнадесети март                                   Година 2013

В публично заседание в следния състав:

 

                                                        Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

 

Секретар: С.Х.

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ТАБАКОВА

административно дело номер 508 по описа за 2012 година.

 

 

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:  

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ: С.Б.П.  - редовно и своевременно призован, не се явява, за него се явява адв. А., редовно упълномощена.

 

          ОТВЕТНИК: НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН - редовно призован, явява се юрисконсулт МАРКОВА, редовно упълномощена.

 

         ВЕЩО ЛИЦЕ: К.П.П. - редовно призован, явява се.   

 

          Адв. А.:  Да се даде ход на делото.

 

          Юрисконсулт МАРКОВА: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

   О П Р Е Д Е Л И:

        

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПИ към изслушване на заключението на допуснатата съдебнопочеркова експертиза.

СНЕ самоличността на вещото лице:

К.П.П. – на  69 г., български гражданин, неосъждан, с висше образование, без родство и особени отношения със страните.

 

ПРЕДУПРЕДЕН за отговорността по чл. 291 НК.

Обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

Вещото лице: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. А.:   Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Юрисконсулт МАРКОВА: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на съдебнопочерковата експертиза, изготвено от вещото лице К.П.П.,  като компетентно и безпристрастно изготвено, поради което

 

   О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА ЗАКЛЮЧЕНИЕТО на съдебнопочерковата експертиза, изготвено от вещото лице К.П.П.,

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице за изготвяне на заключението и явяването му в съдебно заседание в размер на 187 лв., като за остатъка от внесения депозит до пълния размер на възнаграждението задължава жалбоподателя да внесе по сметка на СтАС  37 лв. в 7-дневен срок от днес.

 

Адв. А.: С оглед заключението на вещото лице считам, че следва да се приеме, че жалбата е допустима. Очевидно е, че  съобщението за връчване на обжалвания административен акт не е получено лично от доверителя ми. Моля да приемете, че жалбата е подадена в срок. Нямам искания за събиране на други доказателства.

 

Юрисконсулт МАРКОВА: Съобщаването на обжалваната заповед е извършено по законния ред, чрез писмено съобщение, изпратено с писмо и известие за доставяне на адреса на жалбоподателя, посочен в адмиинистративната преписка. Защо е получено от друг човек, вероятно – съпругата му, както той самият посочи в предишно съдебно заседание, нямам обяснения. Жалбата е неоснователна.

 Моля да приемете представените по делото доказателства. Няма да соча други.

 

СЪДЪТ счита, че за процесуална изрядност на съдебното производство с оглед събраните доказателства към настоящия момент следва да остави жалбата без разглеждане като недопустима по следните съображения:

 

Обжалваната заповед № ДК-ЮИР-244/14.11.2012 г. на началника на РДНСК  ЮИР е връчена с известие за доставяне /обратна разписка/ № PS6010 000 MVJO на 21.11.2012 г. на лице, обозначено като Пашова. С оглед заключението на съдебнопочерковата експертиза и заявлението на жалбоподателя в съдебно заседание на 29.01.2013 г. следва да се приеме, че заповедта е връчена на съпругата му при условията на чл. 36, ал. 2 от Закона за пощенските услуги във връзка с чл. 5, ал.2 от Общите правила за условията за доставяне на пощенските пратки и пощенските колети. Лицето, което е получило по този начин пощенската пратка, има задължение да я предаде на адресата и получаването се счита за редовно на датата, отбелязана на разписката. В този смисъл преклузивният 14-дневен срок за оспорване на заповедта на началника на РДНСК е изтекъл на 06.12.2012 г. – присъствен ден, а жалбата е депозирана в РДНСК на 07.12.2012 г. По  тези съображения съдът счита, че жалбата е просрочена, поради което следва да отмени определението си за даване под на делото, да остави жалбата без разглеждане и да прекрати образуваното въз основа на нея съдебно производство.

 

Водим от гореизложеното и на основание чл.159, т. 5 АПК във връзка с чл. 149, ал. 1 АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определението си за даване ход на делото.

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Б.П.  против Заповед № ДК-ЮИР-244/14.11.2012 г. на началника на РДНСК  ЮИР, с която е наредено премахването на незаконен строеж – стопанска постройка, извършен в УПИ ІІ-412, кв. 23 по плана на с. Дъбово, община Мъглиж.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 508/2012 г. на Старозагорски административен съд.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което се закри в  

10,15      ч.

 

 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                    

                                                    СЕКРЕТАР: