О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

                     № 63    19.02.2013г.     град Стара Загора

 

Старозагорският административен съд, VІ състав, в закрито заседание на деветнадесети февруари две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                            

СЪДИЯ: РАЙНА ТОДОРОВА

       

 

при секретар                                                                                                   и с участието

на прокурора                                                                                                   като разгледа

докладваното от съдия   Р. ТОДОРОВА  административно дело № 8 по описа за

2013г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

Производството е по реда на чл.203 и сл. от Административно процесуалния кодекс /АПК/.

 

Образувано е по „индивидуален граждански иск”, предявен от Т.Д.П. ***, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ. 

 

При извършената проверка на редовността на исковата молба е установено, че същата не отговаря на изискванията на чл.127, ал.1, т.2, т.3, т.4 и т.5 и чл.128, т.2 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК. С оглед констатираните нередовности, с разпореждане на съдията-докладчик по делото от 08.01.2013г., исковата молба е оставена без движение, като на ищеца е дадена възможност в седмодневен срок от получаване на съобщението да отстрани с писмена молба посочените в обстоятелствената част на разпореждането нередовности, като конкретизира и посочи точно и ясно: 1) на кой незаконосъобразен административен акт, действие или бездействие на административен орган /длъжностно лице/ се основава предявената искова претенция, като в случай, че се претендира обезщетение за претърпени вреди от незаконосъобразен административен акт, да се приложат доказателства за неговата отмяна; 2) какъв е вида, характера и в какво се изразяват претендираните вреди; 3) какъв е размера на претърпените вреди и съотв. размера на претендираното обезщетение; 4) цената на предявения иск; 5) срещу кого /кой е ответникът/ по предявения иск, както и да внесе държавна такса в размер на 10 /десет/ лева по сметка на Административен съд – Стара Загора.  

 

В срока по чл.129, ал.2 от ГПК, по делото е постъпила писмена молба от Т.П., с искане за предоставяне на правна помощ. С Определение от 21.01.2013г. е допуснато предоставянето на правна помощ на Т. П., за осъществяване на процесуално представителство по адм. дело № 8/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора, като с Определение от 25.01.2013г. за  процесуален представител за осъществяване на правна помощ на ищеца е назначен адв. М. С. ***/ 04.02.2013г. по делото е постъпила молба от процесуалния представител на ищеца, за конкретизиране на подадената от Т. П. искова молба съгласно дадените от съда указания. Уточнено е че предявеният иск е за присъждане на обезщетение в размер на 8 000лв. за претърпени неимуществени вреди в резултат на незаконосъобразните Акт за установяване на административно нарушение № 8494/ 501 от 21.10.2011г. и Наказателно постановление № 501/ 16.11.2011г. на Кмета на община Стара Загора, последното отменено с влязло в сила решение по АНД № 912/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд.

 

В молбата изрично е посочено, че искът е срещу Кмета на община Стара Загора.

 

Съдът намира че искът е предявен срещу нелегитимна страна и е процесуално недопустим, с оглед на което образуваното съдебно производство по чл.203 и сл. от АПК във вр. с чл.1, ал.1 от ЗОДОВ следва да бъде прекратено, по следните съображения:

 

От посоченото в уточняващата искова молба фактическо основание на предявената искова претенция и съдържащите се в обстоятелствената част твърдения е видно, че искът е с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ – за присъждане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди, причинени от незаконосъобразна административна дейност. В производството по чл.203 и сл. от АПК, в което се разглеждат исковете, предявени на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, процесуалната легитимация се определя съобразно нормата на чл.205 от АПК. Съгласно посочената разпоредба искът за обезщетение се предявява срещу юридическото лице, представлявано от органа, от чийто незаконосъобразен акт, действие или бездействие са произтекли вредите. Следователно законодателят изрично посочва срещу кого трябва да се насочи иска, като изискванията за пасивната материалноправна легитимация съвпадат с тези за процесуалната легитимация За наличието на пасивна процесуална легитимация на ответника по предявения иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, съдът следи служебно. В случая съгласно посоченото в т.5 от постъпилата уточняваща молба от процесуалния представител на ищеца, исковата претенция е насочена срещу Кмета на община Стара Загора и се иска ангажиране на неговата отговорност, като единствен виновник за твърдените като нанесени неимуществени вреди. Но Кметът на община Стара Загора не е пасивно процесуално легитимиран да отговаря по предявения иск нито лично, нито в качеството му на административен орган. Този извод не се променя от обстоятелството, че отмененото като незаконосъобразно с влязло в сила Решение № 620 от 05.07.2012г. по АНД № 912/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд Наказателно постановление № 501/ 16.11.2011г., обезщетение за претърпени вреди от което се претендира, е издадено от Кмета на община Стара Загора. Кметът на общината е орган на изпълнителната власт /административен орган/, а не юридическо лице, поради което и съгласно чл. 205 от АПК, не е надлежен ответник по искове с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.

Пасивната процесуално-правна легитимация на ответника е сред абсолютните положителни процесуални предпоставки за възникване на правото на иск. Съответно липсата на процесуална легитимация на ответника и насочването на исковата претенция срещу ненадлежна страна, обуславя процесуална недопустимост на иска и е основание по чл.130 от ГПК за връщане на исковата молба и за прекратяване на образуваното съдебно производство. В исковото гражданско производство /какъвто е характера на производството по чл.203 и сл. от АПК/, съдът не е длъжен да напътства ищеца срещу кого да насочи иска си и кой трябва да е ответник, нито служебно да конституира надлежния по см. на чл.205 от АПК ответник, а е длъжен единствено да даде указания във връзка с надлежното упражняване на правото на иск. В случая това процесуално задължение е изпълнено от съда.

 

 С оглед на гореизложеното съдът намира, че предявеният от Т.П. иск по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Кмета на община Стара Загора, е процесуално недопустим. Исковата молба следва да бъде върната, а образуваното съдебно производство по делото – прекратено.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.130 от ГПК във вр. с  чл.144 от АПК, съдът 

 

 

                                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

 ВРЪЩА исковата молба, подадена от Т.Д.П. ***, с която е предявен иск по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Кмета на община Стара Загора, за обезщетение в размер на 8 000лв. за претърпени неимуществени вреди от АУАН № 8494/ 501 от 21.10.2011г. и Наказателно постановление № 501/ 16.11.2011г. на Кмета на община Стара Загора, отменено като незаконосъобразно с влязло в сила Решение № 620 от 05.07.2012г., постановено по АНД № 912/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, поради процесуална недопустимост на иска.

 

 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 8/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.

           

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

 

 

 

                                                                       СЪДИЯ: