О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  90

 

      гр.Стара Загора, 14.03.2013 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

Старозагорският административен съд, в закрито заседание                                       на четиринадесети март, през две хиляди и тринадесета година, втори състав:

 

    Административен съдия: БОЙКА ТАБАКОВА

                                                              

        

при секретаря                                                               ,

като разгледа докладваното от  БОЙКА ТАБАКОВА   адм.дело     63 по описа  за 2013 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл. 145 и следващите от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

 

Образувано  е по жалба на А.А.Я. ***, чрез пълномощника му адв.Светослав Бакоев,  против Заповед № 108 от 21.01.2013г на Кмета на Община Казанлък, с която са обявени резултатите от проведен търг с явно наддаване за учредяване на допълнително право на строеж в УПИ І-102 кв.80 по плана на гр.Казанлък за нуждите на собствениците на жилища в жилищни сгради в посочения имот за построяване на гаражи с площ 19.5 кв.м всеки, съгласно скица с виза и схема на определените за построяване гаражи и посочена цена. В жалбата се твърди, че с вх.№ 1445/ 14.01.2013г Я. е подал „въззивна жалба” против решението на Общински съвет Казанлък с № 383/ 25.10.2012г., с което е започнала процедурата по учредяването на допълнителното право на строеж с посочения предмет и параметри, по повод на която жалба е образувано адм.дело № 31/2013г на Административен съд Стара Загора. Жалбоподателят се позовава на чл.166 ал.1 от АПК и аргументира, че с подадената от него жалба е спряно изпълнението на решението на общинския съвет, от което извежда незаконосъобразност и на сега обжалваната заповед, издадена в изпълнение на отпочнатата с това решение процедура. За подадената жалба Я. ***, но въпреки това последната провела тръжната процедура, насрочена за 17.01.2013г. Отправеното към съда искане е да прогласи за нищожна или да отмени като незаконосъобразна Заповед № 108/ 21.01.2013г на Кмета на община Казанлък.

 

Въз основа на представената по делото преписка по издаване на обжалваната заповед, съдът установи следното от фактическа страна:

С решение № 383 от 25.10.2012г, взето по протокол 20 Общински съвет Казанлък, по подробно изложени в решението мотиви и на основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.50 ал.1, чл.52 и чл.81 от Наредба №15 на ОбС Казанлък е решено да се учреди право на строеж по реда на чл.52 от Наредбата за изграждане на гаражи за нуждите на собствениците на жилища в различни УПИ в гр. Казанлък, едно от които е посоченият в т.ІІІ – УПИ І-102 в кв.80 по плана на гр.Казанлък, съгласно скица с виза № 1474/24.08.2012г и схема към нея, след провеждане на публични търгове с явно наддаване по реда на глава шеста от Наредба № 15 на ОбС Казанлък, при посочена начална тръжна цена. Със същото решение е упълномощен кмета на общината да организира провеждането на публичните търгове и да извърши всички последващи действия във връзка с учредяването на правото на строеж.

На 14.12.2012г в изпълнение на горното решение Кметът на община Казанлък е издал заповед №2451/14.12.2012г, с която открива провеждането на публичен търг с явно наддаване, определя параметрите на търга, утвърждава тръжната документация и назначава комисия за провеждането на търга. Обявления за провеждането на търга са публикувани на 21.12.2012г. във вестник „Искра” и вестник „24 часа”.

На 14.01.2013г А.А.Я. *** е подал жалба с вх.№ ОС-1445/14.01.2013г на Общински съвет Казанлък, с която е оспорил законосъобразността на Решение на Общински съвет Казанлък с № 383/25.10.2012г. По повод жалбата, в Административен съд Стара Загора е образувано адм.дело № 31 /2013г. по описа на съда за 2013г.

А.А.Я., чрез пълномощника си адв.Св. Бакоев, е подал до Кмета на община Казанлък уведомления вх. № 94-А-2948-1/16.01.2013г и № 94-А-2948-1/ 24.01.2013г, с които е посочил, че е обжалвал решение № 383/25.10.2012г на ОбС Казанлък и следствие от това изпълнението на последното е спряно.

На 17.01.2013г, от 10:00 ч, в Община Казанлък е проведен публичния търг с явно наддаване за учредяване на допълнително право на строеж в посочения УПИ и при посочените по-горе параметри. Съгласно протокол №1 / 17.01.2013г назначената от кмета комисия за провеждане на търга се е запознала с постъпилите документи на кандидатите, проверила е редовността им и е провела наддаване между допуснатите до участие, въз основа на което за всяка от гаражните клетки, за които са били подадени предложения е определила спечелилите участници. В този протокол са вписани всички кандидати, взели участие в търга, като жалбоподателят А.А.Я. не е сред тях.

 Въз основа на резултатите от търга, обективирани в посочения протокол № 1/17.01.2013г и на основание чл. 44 ал.2 отЗМСМА, чл.90 ал.1 от Наредба № 15 на ОбС Казанлък,  Кметът на община Казанлък е издал обжалваната в настоящото производство Заповед № 108 /21.01.2013 г, с която е обявил спечелилите участници в търга и е разпоредил сключване на договори след влизане в сила на заповедта.

Жалбоподателят Я. е собственик на жилище в жилищен блок, построен в дворното място, върху което се учредява допълнително право на строеж, предмет на публичния търг с явно наддаване. В това си качество той оспорва посочената заповед №108/21.01.2013г на Кмета на община Казанлък с единствения аргумент, че е издадена след подадената от него жалба срещу решение № 383 от 25.10.2012г на Общински съвет Казанлък, с което е дадено съгласие за провеждането на процедурата.

Въз основа на служебно направена справка съдът установи, че образуваното адм.дело № 31 / 2013г. по описа на Административен съд Стара Загора е приключило с Определение № 44 / 07.02.2013г, с което жалбата на Я. против посоченото решение на Общински съвет Казанлък е оставена без разглеждане, като недопустима, а производството по адм.д.№ 31/2013г е прекратено. Определението не е влязло в сила.

 

Съдът намира, че подадената от А.Я. жалба против Заповед № 108/21.01.2013г, издадена от Кмета на община Казанлък е процесуално недопустима, поради липса на правен интерес за жалбоподателя по следните съображения:

Разпоредбата на чл.147, ал.1 от АПК предвижда, че право да оспорват административен акт имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него или за които той поражда задължения. В този смисъл наличието на правен интерес за оспорващия е посочен в чл.159 т.4 от АПК като задължителна процесуална предпоставка за образуването и развитието на съдебното производство, като за наличието на тази предпоставка съдът трябва да следи служебно. Правният интерес е процесуалноправно понятие, защото се свързва с призната от АПК възможност да се търси съдебна защита и трябва да е пряк и личен. Съдържанието на понятието се извлича от разпоредбата на чл. 15, ал.1 от АПК, според която страни в административния процес могат да бъдат административният орган, прокурорът и всеки гражданин или организация, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от административния акт или от съдебното решение или за които те биха породили права или задължения. Правният интерес се поражда от пряко засягане или застрашаване от засягане на законни интереси или субективни права или свободи. За да е налице пряк интерес, е необходимо със самата отмяна на оспорения административен акт непосредствено да се отстрани настъпилата или настъпващата щета от изпълнението на  административния акт, да е налице действително и незабавно удовлетворяване на лицето. Личният правен интерес означава, че физическото или юридическо лице има право на жалба само в защита на своите субективни права, свободи и законни интереси.

В конкретния случай жалбоподателят Я. няма личен правен интерес от оспорване на Заповед № 108/21.01.2013г на кмета на община Казанлък. Тази заповед не засяга негови законни интереси, нито субективни права или свободи. Жалбоподателят не е адресат на заповедта и изобщо не е участвал в търга, чиито резултати са предмет на обявяване с нея. Правотношенията по учредяване на допълнително право на строеж върху общински имот за построяване на гаражи се развиват само между общината и съответните участници в процедурата по определяне на лицата, в полза на които такова право да бъде учредено. От тези правоотношения не възникват задължения за трети лица, какъвто е оспорващият, нито пък се нарушават или застрашават негови права, свободи или законни интереси. В жалбата също не се съдържат твърдения за неблагоприятни за Я.  последици от оспорената заповед в смисъл на засягане на неговата правна сфера по какъвто и да е начин. Обратното не следва само поради факта, че жалбоподателят е собственик на жилище в един от блоковете, находящи се в поземления имот, в който се учредява допълнителното право на строеж. В качеството си на собственик той е имал право да вземе участие в публичния търг, който е организиран именно за нуждите на собственици на жилища в имотите, върху които е предвидено да се учреди допълнителното право на строеж на гаражи. Понеже той не е упражнил правото си на участие в организирания публичен търг с явно наддаване, няма правен интерес от оспорване на резултатите от него, обявени с оспорената заповед на Кмета на община Казанлък. Недопустимо е лице, което дори не е закупило документация за провеждане на търга, да обжалва каквито и да било действия по него.

Обстоятелството, че Я. е оспорил законосъобразността на Решение  № 383 от 25.10.2012г, взето по протокол 20 Общински съвет Казанлък, с което този орган е дал съгласие за започване на процедурата по провеждане на публичния търг, също не обективира  правен интерес за него от оспорване на заповедта на кмета на общината, с която са обявени резултатите от този търг. С разпоредбата на чл.166, ал.1 от АПК е уредено действието на съдебното оспорване, като според нея оспорването спира изпълнението на административния акт. Нарушението на чл.166, ал.1 от АПК е от значението за материалната законосъобразност на постановения след това административен акт, по която съдът дължи произнасяне само редовна и допустима жалба, каквата настоящата не е /Решение № 14529 от 23.12.2008 г. на ВАС по адм. д. № 6449/2008 г., IV о./.  

Липсата на правен интерес съставлява отрицателна процесуална пречка за допустимостта на оспорването, поради което подадената жалба от А.А.Я. следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство по адм.д. № 63/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора, да се прекрати.

 

Водим от тези мотиви и на основание чл.159, т.4 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на А.А.Я. *** против заповед № 108 /21.01.2013г на Кмета на община Казанлък, с която са обявени резултатите от проведен публичен търг с явно наддаване за учредяване на допълнително право на строеж в УПИ І-102 кв.80 по плана на гр.Казанлък.

 

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 63/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

 

 

 

                           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ : /п/Б.Табакова